10
Amalu Sa:miuele da olife susuligi di, amo lale Solo ea dialuma da:iya soga:sili, Solo nonogolalu, amane sia:i, “Hina Gode da Ea fi dunu Isala:ili amo ouligima:ne, di mogili gagale ilegei dagoi. Di da Ea dunu fi ouligili amola ha lai dunuga gegenana hasalasisa:besa:le, noga:le gaga:mu. Amola dia da dafawaneyale dawa:ma:ne, Gode da Ea fi dunu gaga:ma:ne dima ilegei dagoi, amo dawa:digisu olelesu ba:ma. Dia da na wali yolesisia, Bediamini soge ganodini, Selesa moilaiga amoi La:isele uli dogoia goi dunu aduna gousa:mu. Elea da dima adomu, dougi dia hogolalu amo da ba:i. Be dia ada da dougi yolei amoga bu hame da:i diosa, be diha fawane da:i diosa, amola e da gebewane di abulibaiyale adole ba:la, ‘Na da na manoma adi hamoma:bela:?’ Di da amoinini ahoana Dabe sogebia sema ifa baia doaga:mu. Amogai dunu udiana da Bedele moilaiga Godema gobele sala afia:lebe ba:mu. Dunu afae e da goudi mano udiana oule manebe ba:mu. Eno amoea da agi gobei udiana agui ba:mu. Amola osoda da gadofo nodomei esa waini hano di nabane aguni manebe ba:mu. Ilia da dima hahawane yosia:mu amo ilia agi gobei higagale, digili aduna imunu, amasea amo da dia lama.
Amalu di da Gode Ea agolo Gibia moilai gadenene amoga asili, Filisidini ilia ha wa:i diasu dialoba amoga doaga:mu. Gibia moilai logo holeiga di da balofede dunu gadigiwane, agoloa gadenene Godema oloda da:iya gobele salalu manebe ba:mu. Ilia da sani baidama, ilibu amola buni fulabosa dusa manebe ba:mu. Ilia da gafosa amola gesami hea:dudalebe ba:mu. Hedolole asili, Gode Ea A:silibu Hadigidafa da dia da:i ganodini aligila sa:ili, Ea di ouligimu, amalu di da ilia gafobe amoga madelale gafomu amola dia da:i da afadenei ba:mu.
Amo liligi dima doaga:sea, Gode Ea dima olelebe ba:sea amanewane hamoma.
Di da na bisili Giliga:lega masunu. Amoga na da di gousa:le amola gobele salawane sia:ne gadosu hamomu, amola gilisili sia:ne gadosu hamomu. Amogai eso fesuale ouesalu, amasea na misini dima amane hamoma:ne sia:mu.”
Solo da Sa:miuele yolesili masunusa: deligi galoba, Gode da Soloma hou eno i. Amola hou huluane Sa:miuele ea Soloma adoi huluane eso amogala doaga:i. 10 Solo amola ea hawa: hamosu dunu ela da Gibiaga doaga:loba, balofede dunu gilisili dialu da e yosia:i. Be Gode Ea A:silibu da ema aliligila sa:iba:le, e da hedolole fasili balofede dunu oda amola bubuiya gamofogolalebe ba:i. 11 Dunu amo da musa: Solo dawa:i, ilia da Solo ea hamobe ba:le amola ilisu adole ba:i, “Gisa ea mano goe da abuli hamobela:? Solo da balofede dunu hamobela:?” 12  * 1 Sa:miuele 19:23-24Dunu amoi fifilasu da amane adole ba:i, “Ma! Balofede dunu oda goe da nowala:? Dia dawa:loba da ilia eda da nowala:?” Amaiba:le, sia: ilia da wali sia: da, “Solo amola da dafawane balofede dunu hamobela:?” amo sia: da amoga mui. 13 Solo da bubuluba gagaousa: lai dagoloba, e da agologa, gobele salasu oloda da:iya amoga gado heda:i.
14 Solo ea aeyama da Solo amola ea hawa: hamosu dunu ba:beba:le, elama adole ba:i, “Alia da habi lalu?”
Solo da dabe adole i, “Ania da dougi hohogola lalu. Ania da dougi hame ba:beba:le, ania da Sa:miuelema ba:la asi.”
15 Solo ea aeyama da ema adole ba:i, “Amola e da alima adi sia:be?”
16 Solo da bu adole i, “E da anima amane sia:i. Ohe da ba:i dagoi.” Be e da ea aeyamama, Sa:miuele ea Solo da hina bagade dunu hamoma:ma sia:i, amo da ema hame adoi.
Solo Da hina bagade Hamoi Amo Odagia Ba:i
17 Sa:miuele da dunu huluane Misiba moilaiga Hina Godema gilisima:ne sia:i.
18 Amalu e da ilima amane sia:i, “Isala:ili ilia Hina Gode da dilima amane sia:sa, ‘Na da dili Idibidi soge ganodini esalu fadegalesi, amola Idibidi dunu ilia dili wadela:lesisa:besa:le, Na da gaga:i dagoi, amola dunu eno fi ilia dili banenesima:ne hamonanu, Na da gaga:i dagoi. 19 Na da dia Gode, Na fawane dilima se nabasu amola gasa bagade hou mabe amoga gaga:su, be wali dili da Na higale amola dilia dilisu hina bagade eno lamusa: Nama adole ba:i. Defeawane, amaiba:le dilia fisili dilia fi afae afae amola sosogo fi afae afae ladili Hina Gode midadi gegedoma.’ ”
20 Amalu, Sa:miuele da sosogo fi huluane gegedola misa:ne sia:i, amalu Hina Gode da Bediamini ea sosogo fi ilegei. 21 Amalu, Sa:miuele da Bediamini egaga fi dunu amo fawane ema gasiguda:ma:ne sia:i, amalu Ma:dili ea sosogo fi amo gadili aliagalesi ba:i. Amalu Ma:dili ea sosogo fi dunu ilia bu gasiguda:i, amola Solo, Gisa ea mano da bu gadili aliagai ba:i. Ilia da Solo hohogola lai, be e hame ba:beba:le, 22 ilia da Hina Godema adole ba:i, “Dunu eno da ganabela:?” Hina Gode da adole i, “Solo da liligi sagomusa: lidili gala:su diasuha gadili wamoaligisa.”
23 Amalalu, ilia da hehenaia asili, dunu aligi dogoa Solo lelu amo oule misi. Amo ilia ba:loba, e da dunu sedadedafa, ela defele da afae hame ba:i. 24 Sa:miuele da dunu ilima amane sia:i, “Hina Gode Ea lama:ne ilegei dunu amo da goea! Wegai da dunu niniga da e agoai afae hame.”
Dunu huluane da wele sia:i, “Hina bagade da mae bogole, sedagawane fifi ahoanumu da defea!”
25 Sa:miuele da hina bagade ea hawa: hamosu amola eno ouligisu hou bai amo meloa da:iya dedene, sogebi hadigidafa amoga ligisi. Amalu dunu huluane afia:ma:ne sia:i.
26 Solo amolawane bu Gibiaga, buhagi. Gasa bagade dunu oda Gode ili dogoga digilisili gasa i dunu amolawane Solo fisili asi. 27 Be dunu oda noga:le hame dadawa:su dunu ilia da amane sia:i, “Dunu goea da ninima adi liligi ida:iwane gala hamoma:bela:?” Ilia da Soloma higale, igili hahawane udigili iasu liligi afae ema hame gaguli misi.

*10:12: 1 Sa:miuele 19:23-24