11
Solo da A:mone Fi Dunu Hasali
Oubi afae baligili gomane, A:mone hina bagade Na:iha:sie da ea dadi gagui dunu bisili asili Gilia:de fi ganodini Ya:ibese moilai bai bagade fi ilima gegemusa: asi. Ya:ibese dunu da Na:iha:siema amane sia:i, “Dia ninima gousa:su hamoma. Amasea, dia da nini ouligima:mu.”
Na:iha:sie da bu adole i, “Na da dilima gousa:su hamomu be hou afae fawane fa:no bobogemu. Na da dilia dunu huluane ilia lobodafadini si duga:le fasima:ne sia:sea fawane, na da dilima gousa:su hamomu. Amasea Isala:ili fi huluane da gogosiamu!”
Ya:ibese ouligisu hina ilia da amane sia:i, “Ninima eso fesuale ima! Amo esoga ninia da Isala:ili fi ganodini amo sia: sisa:i lamu. Amasea, ninia da fidisu dunu hame ba:sea, dima dia sia:i defele gousa:su hamomu.”
Amo sia: da Gibiaga Solo ea esaloba amoi doaga:i, amola amo sia: ilia sia:noba, dunu ilia da amo sia: nababeba:le hedolo dafawane heawini didigia:i. Amogalu, Solo hi bugi sogeanini ea bulamagau amola daeya hi diasu guda: mana didigia:be nababeba:le, e da adole ba:i, “Abuli hamoi? Abuliga dunu huluane da didigia:sala:” Ilia da sia: Ya:ibeseganini gaguli misi sia: amo adodole i. Solo da amo sia: nababeba:le, Gode Ea A:silibu Hadigidafa da ema aligila sa:ili amola Solo da bagadewane ougi. E da bulamagau gawali aduna fane, fofonobone dadamui. Amalu bulamagau dadamui amo huluane sia: adola ahoasu dunu ilima i. Solo da sia: adodola ahoasu dunu ilima, amo bulamagau dadamui agoane Isala:ili fi soge huluanema olelela lama:ne iasi. Amoga ilia da dawa:digima:ne, e da amo sisasu sia:si, “Nowa dunu da Solo amola Sa:miuele elea gegena ahoabe amoga hame madelasea, ilia ohe fofoi amoga da agoane hamomu.” Sia: adola ahoasu dunu ilia da agoane sisia: Isala:ili soge ganodini lai. Isala:ili dunu ilia da Hina Gode Ea ilima adi hamoma:bela:le beda:i, amola ilia huluanedafa Soloma gilisili mafia:i. Solo da dunu huluane Bisege moilaiga gegedolesi, dunu da ba:loba 300,000 agoane da Isala:ili dunu amola 30,000 agoane da Yuda dunu agoane ba:i. Ilia da Ya:ibese dunu sia: adola misi ilima amane sia:i, “Dia dunuma sia:ma. Aya eso dagobe galu ili da gaga:i ba:mu.” Ya:ibese dunu ilia da amo sia: nababeba:le, ilia da baligili bagade nodoi. 10 Amalu ilia da Na:iha:siema amane sia:i, “Aya da dia nini lama:mu, amalu di adi hanai ninima hamomusa: dawa:sea, hamoma:mu.”
11 Amo gasia, Solo da ea dadi gagui dunu udiana mogi. Golale, hahabedafa, ilia da ha lai diasua hehenaia gugudili sa:ili, A:mone dunu huluane doagala:le, eso dogoa, A:mone dunu huluane da medole legei dagoi ba:i. Dunu hame bogogia:i esafulu, ilia da afagogole, dunu hisu hobeale afia:i.
12 Isala:ili dunu ilia da Sa:miuelema amane sia:i, “Dunu amo da Solo ea hina hamoma:ne hame dawa:i amo da habila:? Amo dunu ninia fanelegemusa:, ninima oule misa!”
13 Be Solo da amane sia:i, “Ninia da dunu afae da wali hamedafa fane legemu. Bai wali eso, Hina Gode da Isala:ili dunu gaga:i dagoi.” 14 Amalu, Sa:miuele da ilima amane sia:i, “Ninia da bu Giliga:lega gilisili, bu Solo da ninia hina bagade asulimu.”
15 Amaiba:le, ilia da huluane Giliga:le moilaiga asili, hadigi sogea amoi Solo da ilia hina bagade asuli. Ilia da Hahawane Gilisili Olofole Iasu gobele salasu hamonanu, Solo amola Isala:ili dunu huluane ilia da hahawane gilisisu hamoi.