12
Sa:miuele Ea Asigi Sia:
Amalalu, Sa:miuele da Isala:ili dunuma amane sia:i, “Na da dilia hanai liligi nama adole ba:i amo na da dilima i. Na dili ouligima:ne hina bagade dilima i. Amola wali amo dunu da dili esala, amoea ouligimu. Be na da da:i hamone gago aligi, amola na mano da dili goyo. Na da goiga ganini dili ouligisa mana, waha wea da:i hamoi.
Na da wea. Na da dilima adi liligi giadofale hamoi galea, Hina Gode Ea si da:iya amola hina bagade dunu ni ilegei dunu amo ea si da:iya nima adoma. Na da inia bulamagau o inia dougi wamolabala?. Na da inia: liligi bidi fa:no imunusa: udigili labala: o inia liligi bagade amoane bidi fonobahadi ianu labala? Na da enoga hano suligi sia: nabibala:? Na da adi liligi na afae giadofale hamoi galea, na da dabe imunu.”
Dunu ilia da bu adole i, “Afae hamedafa, dia da ninima bidi fa:no imunusa: liligi hame lai, amola ninia liligi bidi fonobahadiga hame lai, amola dia da ninia liligi afae hame lai, amola dia da nini hamedafa igabosu.”
Sa:miuele da adole i, “Hina Gode amola na ilegei hina bagade dunu, amo elea fawane da ba:le, dilia da na da moloidafa dunu sia:i dagoi.” Isala:ili dunu da bu adole i, “Dafawane! Hina Gode da ninima ba:su dunu esala.”
* Gadili Asi 6:26Sa:miuele da gebe amanewane sisia: asi, “Hina Gode Hifawane da Mousesema amola Elanema ilegei. Hifawane da dilia aowalali Idibidi soge ganodini esalu amo fadegalesi. Waha dilia aligia gowane leloma, amola na da dilima Hina Gode Ea midadi diwaneya udidimu. Na da Hina Gode Ea liligi noga:i hamoi amo dilima amola dilia aowalalima hamoi amo olelemu. Gadili Asi 2:23Ya:igobe amola ea sosogo ilia da Idibidi sogega ahoanoba, Idibidi dunu ilia da ilima bagadewane igaboi, amola dilia aowalalia da Gode Ea fidima:ne didigia:i. Amabeba:le, Gode da Mousese amo Elane asunasiagai. Elawa da dili Idibidi soge ganodini esalu amo oule misini sogebi gui ha:ini fima:ne asunasi dagoi. Bisisu 4:2; 13:1; 3:12Be Isala:ili dunu da ilia Hina Gode amo gogolei dagoi. Amaiba:le Gode da Filisidini dunu amola Moua:be hina bagade amola Ha:isou moilai bai bagade fi ilia dadi gagui dunu ouligisu dunu ea dio amo Sisela, amo dilia Isala:ili aowalali dunuma hasalasima:ne, logo doasi dagoi. 10  § Bisisu 10:10-15Amalu dilia aowalalia da Gode Ea fidima:ne dinana agoane sia:su, “Ninia da wadela:i hou hamoi, bai Hina Gode Dima baligifa:le, ogogole ‘gode’ Ba:ile amola A:siedalode elamama sia:ne gadosu. Ninima ha lai dunu ilia nini osa:la heda:sa:besa:le nini gaga:ma, amasea, ninia da Dima nodone sia:ne gadomu! 11  ** Bisisu 7:1; 4:6; 11:29; 1 Sa:miuele 3:20Amabeba:le, Gode da Gidione dilima afugisiagai, amalu Bela:ge afugisi amalu Yefeda afugisi amalu fa:nodafa, na afugisi. Ninia fawane da defegagale dili ha lai dunuga osa:la hedasa:besa:le, dili gaga:i amoga dilia da hahawane esalusu.
12  †† 1 Sa:miuele 8:19Be dilia da ba:loba, A:mone fi ilia hina bagade dunu Na:ihase da gadenenewane dili doaga:la:muba:le, dilia Gode amo higale, dilia da nama hina bagade dunu eno dili ouligilaloma:ne lamusa: nama adole ba:i!
13 Be waha hina bagade dunu dili hanaiga lai amo goea, dili da amo adole ba:i, amo waha Hina Gode da e dilima i dagoi. 14 Dilia da Godema lalegaguli, Ea sia: nabasea, Ema sia:ne gadosea, Ea Sema dedei huluane fa:no bobogesea, amola dilia hina bagade dunu amola dilia da Hina Gode Ema fawane fa:no bobogesea, dilia da hahawane fifi ahoanumu. 15 Be dilia da Hina Gode Ea sia: amo mae nabawene, amola Ea hamoma:ne sia:i amo hame hamosea, E da dilima amola dilia hina bagade dunuma, ha lai ganumu.
16 Amaiba:le moloiwane lelawane aligima. Amasea, Gode da dilima gasa bagade hou hamobe, dilia da ba:mu. 17 Waha da esoi bagade. Dafawanela:? Be na da Hina Godema sia:ne gadomu, amola Hina Gode da gugelele amola gibu imunu. Amo liligi defele doaga:sea, dilia da hina bagade dunu lamusa: adole ba:beba:le, dilia da Hina Godema wadela:le hamoi amo dili dawa:digimu.”
18 Amalalu, Sa:miuele da Hina Godema sia:ne gadoi, amola, amogalawane Hina Gode da gugelele amola gibu i. Amaiba:le dunu ilia da Hina Godema amola Sa:miuelema bagadewane beda:i. 19 Amola ilia da Sa:miuelema amane sia:i, “Dafawane, dia Hina Bagade Gode Ema nini fidima:ne sia:ne gadoma, amasea nini da mae bogoma:ne gaga:i dagoi ba:mu. Waha ninia da dawa:digisa, ninia da wadela:i hou bagade hamosu, amo hamosawane ninia da hina bagade dunu eno lamusa: adole ba:beba:le, wadela:i hou hamoi dagoi.”
20 Sa:miuele da bu adole i “Mae beda:ma! Be amomane dilia da wadela:i hou hamoi dagoi. Be Hina Gode ea hou lalegagui mae yolesima. Be dilia dogoga amola asigi dawa:suga, Hina Godema dafawaneyale dawa:ma. 21 Ogogole ‘gode’ ilima mae fa:no bobogema. Ilia da dili hame fidimu amola hame gaga:mu. Bai amo da dafawane Gode hame. 22 Hina Gode da noga:le dadawa:lu, Ea hamomusa: ilegei, amola E da dili fisiagamu hamedafa dawa:. Bai E da dili Ea fidafa hamomusa: ilegei dagoi. 23 Be na dili fidima:ne, Hina Godema hame sia:ne gadolala ganiaba, na da Hina Godema wadela:le hamona:noba. Hina Gode! Na da amo sia:ne gadosu fisimu higa:i gala mabu! Be amomane na da dilima hou ida:iwane olelemu da defea. 24 Be dilia Hina Gode Ea sia: mae yolesili, nabawane hamoma. Dilia Ea gasa bagade hou dili fidima:ne hamoi amo bu dawa:ma. 25 Be dilia da gebewane wadela:i hou hamonanea, Hina Gode da dilia amola dilia hina bagade dunu gugunufinisimu.”

*12:6: Gadili Asi 6:26

12:8: Gadili Asi 2:23

12:9: Bisisu 4:2; 13:1; 3:12

§12:10: Bisisu 10:10-15

**12:11: Bisisu 7:1; 4:6; 11:29; 1 Sa:miuele 3:20

††12:12: 1 Sa:miuele 8:19