11
Yefeda da mae beda:iwane gasa bagade dadi gagui dunu esalu. E da Gilia:de sogega esalu. Ea ame da wadela:i hamosu uda (ea da:i hodo bidi lasu uda). Ea ada dio da Gilia:de. Gilia:de da dunu mano eno esalu. Ilia da ea udadafa amoga lalelegei. Ilia da asigilaloba, Yefeda amo ilia diasuga sefasi. Ilia da ema amane sia:i, “Di da ninia ada ea nana liligi hame lamu. Bai di da wamomano. Di da uda eno ea mano.” Yefeda da yolali ilima hobeale, Dobe soge ganodini esalu. Amogawi, udigili esalebe dunu eno da ema gilisili, ilia da gilisili lalu. Amo fa:no, A:mounaide dunu da Isala:ili dunuma gegemusa: misi. Amo hou da doaga:beba:le, Gilia:de soge ouligisu dunu da Yefeda bu oule misa:ne, Dobe sogega asi. Ilia amane sia:i, “Ninia da A:mounaide dunu ilima noga:le gegemusa:gini, di da ninima bisili ilibi gaguma.” Be Yefeda da bu adole i, “Dilia da nama bagadewane higabeba:le, na ada ea diasuga sefasi dagoi. Amaiba:le, dilia da wali se nababeba:le, abuliba:le nama misibala:?” Ilia da Yefedama bu adole i, “Ninia da di da nini A:mounaide dunuma gegemusa: ouligimu amola Gilia:de dunu huluane ilima ouligisu esalumu, amo hanaiba:le, wali dima misi.” Yefeda da ilima amane sia:i, “Dilia da na amo na sogega A:mounaide dunu ilima gegemusa: oule ahoasea, amola Hina Gode da fidibiba:le, ninia da amo dunuma hasalasisia, na da dilima ouligisu dunu esalumu.” 10 Ilia da bu adole i, “Defea! Hina Gode ba:ma:ne, ninia da di, ninia ouligisu hamoma:ne ilegele sia:sa.” 11 Amaiba:le, Yefeda da Gilia:de ouligisu dunu amo sigi asi. Ilia da Yefeda ilia ouligisu amo hamoi. Yefeda ea musa: sia:i, amo huluane e da Misiba moilai amo ganodini, Hina Gode nabima:ne, bu sia:i.
12 Amalalu, Yefeda da sia: adole iasu dunu amo A:mone hina bagade ema asunasi. Ilia ema amane adole ba:i, “Di da abuliba:le ninima gegesala:? Di da abuliba:le ninima gegemusa: ninia soge ganodini golili sa:i?” 13 A:mounaide hina bagade da Yefeda ea asunasi adole iasu dunuma bu adole i, “Isala:ili dunu da Idibidi soge fisili, ga asili, ilia da na soge amo ea defei da Anone Hano asili Ya:boge Hano amola Yodane Hano amoga doaga:i, amo soge Isala:ili dunu da wamolai. Dilia amo soge bu mae gegenane, nama bu ima.” 14 Be Yefeda da eno adole iasu dunu A:mounaide hina bagade ema asunasi.
15 Ilia da ema amane sia:i, “Dia sia:i amo Isala:ili dunu da Moua:be soge amola A:mone soge wamolai da ogogosa. 16 Hou da agoane ba:i. Isala:ili dunu da Idibidi soge fisili, ilia da hafoga:i wadela:i soge amo ganodini asili, Maga:me Hano Wayabo amoga doaga:i. Asili, ilia da Ga:idese sogega doaga:i. 17 * Idisu 20:14-21Amalalu, ilia da Idome hina bagade ema sia: adola masa:ne dunu asunasi. Ilia da Isala:ili dunu da ea soge amoga golili sa:ili baligimusa: adole ba:i. Be Idome hina bagade da ilia sia: hame nabi. Amalalu, ilia da Moua:be hina bagade amane adole ba:i. Be e amola da ilia logo ga:i dagoi. Amaiba:le, Isala:ili dunu da Ga:idese amoga bu esalu. 18  Idisu 21:4Amalalu, ilia da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini bu ahoanu, ilia da Idome soge amola Moua:be soge mae golili sa:ili, la:ididili asili, ilia da Anone Hano na:iyadodili (Moua:be soge amo eso mabe la:idiga diala) amoga doaga:i. Ilia da amoga abula moilai gaguli esalu be Anone Hano hame degei. Bai amo hano da Moua:be soge ea eso mabe defei galu.
19  Idisu 21:21-24Amalalu, Isala:ili dunu da A:moulaide hina bagade Hesiabone moilai bai bagade ganodini esalu ea dio amo Saihone ema sia: adola ahoasu dunu asunasi. Ilia da ilia soge amoga doaga:musa:, ea soge golili sa:ili, baligimusa: adole ba:i. 20 Be Saihone da “hame mabu” sia:i. E da ea dadi gagui dunu huluane gilisili, Ya:iha:se sogega fiafiale fi. Amalalu, e da Isala:ili dunuma doagala:i. 21 Be Isala:ili ilia Hina Gode da fidibiba:le, ilia da Saihone amola ea dadi gagui dunu hasali. Amalalu, Isala:ili dunu da A:moulaide dunu huluane amo sogega esalu ilia soge huluane lai dagoi. 22 Ilia da A:moulaide soge huluane gesowale fi. Soge defei da gagoe (south) Anone Hano amola gagoe (north) da Ya:boge Hano. Eso mabadili alalo da hafoga:i wadela:i soge amola eso dabe la:idi alalo da Yodane Hano.
23 Amaiba:le, Hina Gode Hisu da Ea fi dunu (Isala:ili fi) amo soge ili gesowale fima:ne, A:moulaide dunu sefasi dagoi. 24 Di da amo soge bu samogema:bela:? Hame mabu! Dia ‘gode’ liligi amo Gimose da soge dilima i, amo dia gagumu da defea. Be liligi amola soge huluane amo ninia Hina Gode da ninima i, amo huluane ninia da gagumu. 25 § Idisu 22:1-6Moua:be hina bagade amo Bela:ge (Sibo egefe) e da Isala:ili fi ilima gegemusa: logebela:? Hame mabu! E da eso afaega ninima gegebela:? Hame mabu! Di da ea hou baligisa amo dawa:sala:?
26 Isala:ili dunu da ode 300 amoga Hesiabone, Aloue amola eno moilai amo sisiga:sa moilai Anone Hano bega: diala, amo ganodini esalu. Di da abuliba:le amo ode ganodini amo soge bu hame samogebela:? 27 Hame mabu! Na da dima wadela:le hame hamoi. Di da nama gegemusa: dawa:beba:le, wadela:le hamosa. Hina Gode Hisu da fofada:su dunu. E da wali eso Isala:ili dunu da moloi o A:mounaide dunu da moloi, Hi fawane da sia:mu.” 28 Be A:mounaide hina bagade da Yefeda ea adole iasisu amo hame nabi.
29 Amalalu, Hina Gode Ea A:silibu da Yefeda amoma aligila sa:i. E da asili, Gilia:de soge amola Mana:se soge baligili, Misiba moilai (Gilia:de soge ganodini) amoga buhagi. Amalalu, e da A:mone sogega asi. 30 E da Hina Godema amane sia:i, “Dia fidimuba:le, na da A:mounaide dunu fane legesea, 31 na da na diasuga bu masea, adi liligi nama yosia:musa: na diasu logoga masea, na da amo Dima gobele salasu hamoma:ne gobele salimu.” 32 Amalalu, Yefeda da A:mounaide dunuma gegemusa:, hano degei dagoi. Amola Hina Gode da fidibiba:le, e da A:mounaide dunu hasali dagoi. 33 E da ilima doagala:i. E da Aloue moilai amola soge amo da Minidi moilai sisiga:i, amola moilai bai bagade huluane da20amoma doagala:le, A:mounaide dunu sefasili, A:ibele Gelamimi moilai bai bagadega doaga:i. Isala:ili dunu da A:mounaide dunu hasali amola ilia da A:mounaide dunu osea:i medole legei.
Yefeda Idiwi
34 Yefeda da Misiba moilaiga buhagili, idiwi da ilibu dusa amola gagafola, hahawane ema yosia:musa: manebe ba:i. E da ea mano afadafa fawane esalu.
35 ** Idisu 30:2Yefeda da idiwi ba:beba:le, se bagade nabi. E da ea abula gadelale, amane sia:i, “Nadiwi! Na da diba:le se bagadedafa naba! Bai na da Hina Godema dafawane hamomusa: ilegele sia:i dagoiba:le, bu afadenemu da hamedei galebe.” 36 Idiwi da ema bu adole i, “Na ada! Di da Hina Godema amane hamoma:ne ilegele sia:i dagoi. Hina Gode da dia ha lai dunu amo A:mounaide dunu amo fane legei dagoi. Amaiba:le, di da dia musa: Godema sia:i amo hou nama hamomu da defea. 37 Be na da liligi afadafa dima edegesa. Na da oubi aduna amoga agolo soge ganodini ahoanumu amola na na:iyado huluane gilisili dimu da defeala:? Bai na da dunuma hamedafa fimu.”
38 Yefeda da amane sia:i, “Defea! Di masa! Oubi aduna amoga agoane hamoma.” Amalalu, e amola ea na:iyado a:fini eno ilia da agolo sogega asili, dinanu. Bai e da dunuga mae lale, mano mae lalelegele bogomu dawa:beba:le dinanu. 39 Oubi aduna uduli, e da ea ada ema buhagili, ea eda e Hina Godema ilegele sia:i defele ema hamoi dagoi. Yefeda idiwi da dunuma gilisili mae golale bogoi. Isala:ili dunu da amo dawa:beba:le, agoane hou hamonana. 40 Ode huluane ganodini, Isala:ili a:fini huluane da sogega asili, eso biyadu amoga Yefeda (Gilia:de dunu) ea idiwi amo dawa:le, dinana.

*11:17: Idisu 20:14-21

11:18: Idisu 21:4

11:19: Idisu 21:21-24

§11:25: Idisu 22:1-6

**11:35: Idisu 30:2