30
Sia: Ilegei Malasu
Mousese da amo malasu Isala:ili fi ilia ouligisu dunu ilima olelei. * Mousese ea Malasu 23:21-23; Ma:diu 5:33Dunu da liligi amo Hina Godema imunusa: sia:ne ilegesea o hou afae maedafa hamoma:ne sia:ne ilegesea, e da amo dafawane sia: mae giadofale, hi hamoma:ne sia:i huluane defele hamoma:mu.
Uda a:fini da ea ada diasu ganodini esalea, e da Hina Godema liligi imunusa: ilegesea o hou afae hame hamomu ilegesea, ea ada da amo nababeba:le, logo hedofamusa: hame sia:sea, e da ea hamomusa: liligi huluanedafa hamoma:mu. Be ea ada da amo nababeba:le, amo hamoma:ne ilegele sia:i mae hamoma:ne sia:sea, e da amo hamoma:ne sia:i ilegei hame hamomu. Hina Gode da ea hamoma:ne sia:i ilegei giadofai ba:sea, e gogolema:ne olofomu. Bai ea ada da e amo mae hamoma:ne, logo hedofai dagoi.
A:fini gawa hame fi amo da hamomusa: sia: ilegesea, (dawa:iwane o udigili mae dawa:iwane) o hou maedafa hamoma:ne ilegele sia:sa, be amoane e da dunuga lai dagoi ba:sea, egoa da logo hedofale hame sia:sea, e da ea ilegele hamomusa: sia:i liligi huluane defele hamoma:mu. Be egoa da amo ilegele hamomusa: sia:i mae hamoma:ne sia:sea, e da ea ilegei hamoma:ne sia:i amo yolesimu da defea. Amasea, Hina Gode da ea hou gogolema:ne olofomu.
Uda didalo o uda egoa fisiagai da hamomusa: sia: ilegesea, e da amo sia:i huluane dafawane hamoma:mu, amola e da hou afae hame hamomusa: ilegele sia:sea, e da amo defele hamoma:mu.
10 Uda amo da egoa gala, e da hamomusa: sia: ilegesea o hou afae hame hamomusa: ilegele sia:sea, 11 egoa da amo sia: nabasea, ea logo hame hedofasea, e da ea hamomusa: sia:i ilegei huluane defele hamoma:mu. 12 Be egoa da ea ilegei sia:i amo nababeba:le, amo sia:i mae hamomusa: sia:sea, e da ea hamomusa: ilegei sia:i hame hamomu da defea. Hina Gode da ea giadofai amo gogolema:ne olofomu. Bai egoa da ea ilegei sia:i mae hamomusa: sia:i dagoi. 13 Egoa da ea hamomusa: ilegei sia:i o hou afae mae hamomusa: ilegele sia:i amo logo hedofamusa: defele gala. 14 Be egoa da amo hamomusa: ilegele sia:i nabasea, eso afae aligili, hame hihini sia:i ba:sea, amasea amo uda da ea ilegele sia:i defele hamomusa: sia:ma. Egoa da eso amoga e da ilegele sia:i nabasea, hame hedofama:ne sia:beba:le, e da amo ilegele sia:i da defea fedege agoane sia:i dagoi. 15 Be e da fa:no agoane, amo hamomusa: ilegele sia:i liligi logo hedofasea, amo ilegele hamomusa: sia:i da hame hamoi ba:sea, giadofai da egoa ea: fawane amola e da amoga se dabe lamu.
16 Hina Gode da Mousesema amo sema i. Amo sema da ilegele hamomusa: sia:i amo da gawa hame fi a:fini da eda diasua esala amola dunuga lai uda, amo elea hou olelesa.

*30:2: Mousese ea Malasu 23:21-23; Ma:diu 5:33