10
Doula
Abimelege da bogoi dagoloba, Doula (Bua ea mano amola Doudou ea aowa) da Isala:ili dunu amo gaga:musa: misi. Doula da Isaga fi dunu galu. E da Sia:ime moilai bai bagade Ifala:ime agolo soge ganodini esalu. E da Isala:ili dunu huluane ode 23 amanega ouligisu. Amanoba, e da bogole, Sia:ime moilai bai bagade amo ganodini uli dogone sali.
Ya:ie
Doula da bogobeba:le, Gilia:de dunu ea dio amo Ya:ie, da Isala:ili fi ouligima:ne misi. E da Isala:ili dunu ode 22 amoga ouligisu. Ea dunu mano 30 agoane esalu. Ilia da dougi 30 amo da:iya fila heda:su. Ilia da Gilia:de soge amo ganodini moilai bai bagade 30 agoane lai. Amo moilai bai bagade da wali amola da Ya:ie ea moilai ilia da sia:sa. Ya:ie da bogole, ilia da ea da:i hodo Ga:imone sogega uli dogone sali.
Yefeda
Isala:ili dunu da Hina Godema bu wadela:le hamoi. Ilia da ogogosu ‘gode’ liligi amo Ba:ile amola A:sadade elama nodone sia:ne gadoi. Amola ilia da Silia, Saidone, Moua:be, A:mone amola Filisidia dunu fi ilia ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadoi. Ilia Hina Gode amo fisili, Ema hame nodone sia:ne gadoi. Amaiba:le, Hina Gode da Isala:ili dunu ilima ougi galu. E da Filisidini dunu amola A:mounaide dunu ili hasalima:ne, logo doasi dagoi. Amo dunu da ode 18 amoga, Isala:ili dunu da A:moulaide soge Yodane Hano eso mabadili la:idi Gilia:de soge ganodini esalu, ilima gegene, se bagade iasu. Amo hou baligili, A:mounaide dunu da Yodane Hano degele, Yuda fi, Bediamini fi amola Ifala:ime fi ilima gegesu. Isala:ili dunu da se bagade nabasu. 10 Amalalu, Isala:ili dunu da Hina Godema se nabawane wele sia:i. Ilia da amane sia:i, “Dafawane! Ninia da Dima wadela:le hamoi. Di da ninia Godedafa, be ninia da Di fisili, ogogosu Ba:ile ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu.” 11 Hina Gode da ilia wele sia:i nabi. E da ilima bu adole i, amane, “Musa:, Idibidi dunu, A:moulaide dunu, A:mounaide dunu, Filisidini dunu, 12 Saidounia dunu, Ama:legaide dunu amola Ma:ionaide dunu da musa: dilima se bagade iasu. Dilia da Nama wele sia:beba:le, Na da hedolo dili fidila misi amola ili dili mae hasalasima:ne, dili gaga:i. 13 Be dilia da amo hou mae dawa:le, Na fisili, ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosu. Amaiba:le, Na da dili bu hame gaga:mu. 14 Dilia ogogosu ‘gode’ liligi ilima fa:no bobogemu hanaiba:le, defea, ilima wele sia:ma. Dilia se nabasea, ilia da dili gaga:mu da defea.” 15 Be Isala:ili dunu da Hina Godema amane sia:i, “Dafawane! Ninia da wadela:le hamoi dagoi. Dia hanaiga, ninima hamoma. Be wali eso nini gaga:ma.”
16 Amalalu, Isala:ili dunu da ga fi ilia ‘gode’ liligi ilia lai, amo fadegale, Hina Godema fawane fa:no bobogei. Amola Hina Gode da ilia se nabasu ba:beba:le, ilima asigiba:le se nabi. 17 Amalalu, A:mounaide dadi gagui gilisisu da ilima gegemusa: misini, Gilia:de sogega fi dialu. Isala:ili dunu huluane da gilisili, Misiba moilai Gilia:de soge ganodini amoga, ilia awalia ahoasu moilai gagui. 18 Amogawi Isala:ili fi ouligisu dunu huluane da gilisili sia: dasu, amane, “Ninia A:mounaide dunu ilima gegesea, nowa da ninima bisili ilibi gagui hamoma:bela:? Nowa dunu ninia da ilibi gaguma:ne ilegesea, e da Gilia:de soge ganodini esalebe dunu huluane ilima ouligisu ba:mu.”