20
Hou da Ga:idesie Soge amoga Doaga:i
(Gadili Asi 17:1-7)
Oubi age ganodini, Isala:ili fi dunu huluane da wadela:i hafoga:i soge amo Sini amoga doaga:le, Ga:idesie sogebi amoga fi dialu. Amogawi, Milia:me da bogole, ilia da ea da:i uli dogone sali.
* Gadili Asi 17:1-7Ilia fisisu sogebi amoga hano hame dialebe ba:i. Amaiba:le, Isala:ili dunu da Mousese amola Elane elama gegedole, egane sia:i “Ninia da ninia fi Isala:ili dunu eno defele, Hina Gode Ea Abula Diasu midadi bogomu da defea galu. Di da abuliba:le nini amo wadela:i hafoga:i sogega oule misibala:? Dia da nini amola ninia ohe fi guiguda: bogoma:ne, goeguda: oule misibala:? Amo soge da wadela:idafa. Ha:i manu heda:mu da hamedei. Gagoma da hame - figi fage da hame - waini fage da hame - ‘bomegala:nede’ fage da hame. Hano amola da hame gala. Di abuliba:le nini Idibidi sogega fisili masa:ne, guiguda: oule misibala:?” Mousese amola Elane da Isala:ili dunu ilia gilisisu fisili, Abula Diasu ea holeiga lelu. Ela da beguduli osoboga mi bugila sa:i. Amalalu, Hina Gode Ea esalebe dawa:loma:ne sinenemegi hadigi da misini, ela da amo ba:i. Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
“Galiamo amo da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi diala, amo lale, di, Elane amo Isala:ili dunu gilisima:ne sia:ma. Amasea, ilia huluane ba:ma:ne, amo igi amoma sia:ma. Amasea, hano da amodili musa: gala:mu. Di da agoane hamosea, hano amo da gele musa: gala:le, dunu huluane amola ilia ohe da amo moma:ma.”
Mousese da Hina Gode Ea sia:i defele, asili, galiamo lai. 10 E amola Elane da Isala:ili fi dunu huluane amo gele midadi gilisi. Amola, Mousese da amane sia:i, “Dilia odoga:su dunu! Nabima! Ania da dili hano moma:ne amo gele fana:dula:?”
11 Amalalu, Mousese da galiamo gaguia gadole, gele adunawane fai dagoi. Hano musa:su bagade musa:gala:le amola dunu huluane amola ohe da hano amo maiba:le sadi.
12 Be Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane gagabuli sia:i, “Alia da Isala:ili dunu amo soge Na da ilima ima:ne ilegele sia:i amoga hame oule masunu. Bai alia dafawaneyale dawa:su hou da gasa hame amola alia da Na hadigi gasa hou amo Isala:ili dunu ba:ma:ne, hame olelei.”
13 Amo hou da Meliba sogebi (dawa:loma:ne da ‘egasu’) amoga ba:i. Amogawi Isala:ili dunu da Hina Godema egai amola E da ilima Ea hadigi hou olelei.
Idome hina bagade da Isala:ili Dunu ilia ea Soge Baligimu Logo Hedofai
14 Mousese da Ga:idesie sogega sia:ne iasu dunu Idome hina bagade ema asunasi. Ilia da amane sia:i, “Amo sia:ne iasu da dia ‘fi dunu’, Isala:ili fi dunu amoga misi. Ninia se nabasu di dawa:. 15 Ninia aowalali dunu da Idibidi sogega asili, amogawi ode bagohame esalu. Idibidi dunu da ninia aowalali amola nini se nabima:ne ninima hamosu. 16 Amola ninia da Hina Godema Ea nini fidima:ne dini wesu. E da ninia wei amo nabi. E da a:igele dunu asunasili, amo da nini Idibidi sogega fisili masa:ne gadili oule asi. Wali ninia da Ga:idesie sogebi dia soge alalo amoga esala. 17 Ninia da dia sogedili baligili masunu hanai galebe. Dia ninima logo doasima. Ninia amola ninia ohe da logoba:le fawane masunu. Ninia da dia ifabi amola waini sagai amo ganodini hame masunu amola dia hano nasu amoga hame manu. Ninia da logoba:le fawane, dia sogedili baligimu.” 18 Be Idome dunu da bu adole i, “Dilia da hamedafa ninia sogedili masunu. Dilia da amane hamosea, ninia da gadili mogodigili, dilima doagala:mu.”
19 Isala:ili dunu da amane sia:i, “Ninia da logo bagade amoga fawane masunu. Amola ninia o ninia ohe da dilia hano nasea, ninia da amo dabe dilima imunu. Ninia da logodili fodoma:ne fasimusa: fawane sia:sa.” 20 Be Idome dunu da bu adole i, “Hame mabu!” Amalalu, ilia da dadi gagui dunu bagohame gilisili, gadili mogodigili asili, Isala:ili dunu doagala:musa: asi. 21 Idome dunu da Isala:ili dunu ilia sogega fadoma:ne masunu logo ga:iba:le, ilia da sinidigili, logo enoga asi.
Elane da Bogoi
22 Isala:ili fi dunu huluane da Ga:idesie fisili, Ho Goumiga doaga:i. 23 Ho Goumi da Idome soge alalo gadenene gala. Amogawi, Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, 24 “Elane da soge amo Na da Isala:ili fi ilima imunu ilegei, amoga e da amo soge ganodini hame masunu. E da bogomu. Bai alia da Meliba sogega Na sia:i amo lelei. 25 Elane amola egefe Elia:isa amo Ho Goumiba:le heda:ma:ne oule masa.
26 Amogawi, Elane ea gobele salasu abula gisa:le, Elia:isa ema gasisalasima.”
27 Mousese da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi. Ilia da Isala:ili dunu huluane ba:ma:ne, Ho Goumiba:le heda:i. 28  Gadili Asi 29:29; Idisu 33:38; Mousese ea Malasu 10:6Amogawi, Mousese da Elane ea gobele salasu abula gisa:le, bu Elia:isa ema gasisali. Amogawi, Ho Goumi da:iya dabuagado, Elane da bogoi dagoi. Amalalu, Mousese amola Elia:isa da bu gudu sa:i.
29 Isala:ili dunu huluane da Elane ea bogoi nababeba:le, eso30amoga, e dawa:ha heawini didigia:lalu.

*20:2: Gadili Asi 17:1-7

20:28: Gadili Asi 29:29; Idisu 33:38; Mousese ea Malasu 10:6