10
Mousese da Gode Ea Hamoma:ne sia:i Gele Gasui bu Lai
(Gadili Asi 34:1-10)
Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, ‘Di gele gasui aduna eno musa: hamoi defele bu hedofama. Amola ifa gagili amo gele gasui salima:ne hamoma. Amola goumiba:le heda:le Nama misa. Amasea, Na musa: gele gasui di da goudane fasi, amoga dedei Na da dia gaheabolo hamoi gele gasuiga bu dedemu. Amasea, amo di ifa Gagili ganodini salima.
Amaiba:le, na da aga:isia ifa amoga gagili hamoi. Na da gele gasui aduna musa: liligi defele hamone, bu goumiba:le heda:le gaguli asi. Amalalu, Hina Gode da Ea musa: dedei defele amo gele gasuiga bu dedei. Amo da Ea Hamoma:ne Sia:i Nabuane Gala, E da musa: dilia goumia gilisisu E da lalu amo ganodini esala dilima sia:i. E da amo gele gasui nama ianu, na da sinidigili bu goumiba:le sa:i. Amalalu, Hina Gode da nama sia:i amo defele, na da amo gele gasui ifa Gagili ganodini sali. Ela da amo ganodini dialu amola wali diala.”
* Idisu 20:28, 33:38(Isala:ili dunu da Ya:ganaide gu hano yolesili Mousila moilaiga asi. Amogawi Elane da bogoi. Ilia da ea da:i hodo uli dogone, egefe Elia:isa da ea gobele salasu dunu sogebi lai. Ilia da Mousila yolesili asili Gadagouda baligili Yodebada sogega doaga:i. Amogawi, ilia hano bagohame ba:i. Idisu 3:5-8Amo esoha, ilia da goumia esalu, Hina Gode da Lifai fi ilia hawa: hamosu ilegei, amane, ilia da Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli masunu amola Hina Gode Ea midadi leluwane hawa: hamomu, amola Ea Dioba:le, hahawane dogolegele hou olelemu. Amo hawa: hamosu ilia da wali amola hamonana. Isala:ili dunu huluane da soge amola liligi gagusa. Be amo defele, Lifai fi da ilisu soge o liligi o ilia ada liligi amo hame gagusa. Bai dilia Hina Gode ilima sia:i defele, ilia gagui da Hina Gode fawane.)
10  Gadili Asi 34:28Mousese da eno amane sia:i, “Na musa: hamoi defele, na da goumia eso 40amola gasi 40ouesalu. Amola amo esoga, Hina Gode da na sia: nabi. E da dili gugunufinisimu hame hanai galu. 11 Hina Gode da nama amane sia:i, “Masa! Na fi dunu da soge amo Na da ilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, ilia da amo gesowale fima:ne, di ilima bisili oule masa!”
Hina Godema Beda:ma
12 Wali Isala:ili dunu fi! Nabima! Hina Gode da dilima amane sia:sa, ‘Hina Godema beda:ma amola Ema nodone sia:ne gadoma! Ea hou amoma fa:no bobogema! Dilia dogo huluane, dilia asigi dawa:su huluane amola dilia da:i hodo huluane amoga Hina Gode Ea hawa: hamosu hahawane hamoma! 13 Amola Hina Gode Ea sia: amola sema dili hahawane fidima:ne, na da wali eso dilima iaha, amo huluane nabawane hamoma. 14 Dilia Hina Gode da mu, Hebene huluane, osobo bagade amola liligi huluane amo ganodini diala, amo E da huluane gagusa. 15 Be Hina Gode da dilia aowalali ilima bagadewane asigi galu. Amaiba:le, E da dunu fi eno huluane mae dawa:le, dilia aowalali iligaga fi (dilia) amo ilegei. Wali eso amo hou da diala.
16 Fedege agoane, dilia dogo gadofo damuma! Dilia gawamaga:i hou yolesima.
17  § Dimodi 6:15; Wamolegei Sia: Olelesu 17:14, 19:16; Asunasi Dunu Ilia Hou 10:34; Louma 2:11; Gala:isia 2:6; Efesase 6:9Bai dilia Hina Gode da ‘gode’ liligi huluane baligisa amola E da ouligisu dunu huluane baligisa. E da Gode bagadedafa amola Ema beda:mu da defea. E da dunu huluane defele ba:sa. E da dunu afae baligili fidima:ne sefe hame laha amola hano hame suligisa. 18 E da guluba: mano noga:le fidima:ne amola didalo huluane asigiwane fidima:ne sia:sa. E da ga fi dunu ilima asigiba:le, ema ha:i manu amola abula iaha. 19 Amaiba:le, dilia amolawane ga fi dunu ilima asigima. Bai dilia musa: da ga fi dunu Idibidi soge ganodini esalu. 20 Dilia Hina Godema beda:ma amola Ea hawa: hamosu hamoma. Dilia Gode gasa bagade lalegaguma. Dilia ilegele sia:sea, Hina Gode Ea Dioba:le sia:ma. 21 E da dilia Gode, dilia nodosu liligi. E da musa: gasa bagade musa: hame ba:su hou hamoi dagoi. Amo dilia siga ba:i dagoi. 22  ** Mui 46:27; 15:5, 22:1770Dilia aowalalia fi da musa: Idibidi sogega gudu ahoanoba, ilia idi da70 fawane ba:i. Be wali dilia Hina Gode da hamobeba:le, dilia idi da gasumuni muagado gala amo ilia idi defele ba:sa.

*10:6: Idisu 20:28, 33:38

10:8: Idisu 3:5-8

10:10: Gadili Asi 34:28

§10:17: Dimodi 6:15; Wamolegei Sia: Olelesu 17:14, 19:16; Asunasi Dunu Ilia Hou 10:34; Louma 2:11; Gala:isia 2:6; Efesase 6:9

**10:22: Mui 46:27; 15:5, 22:17