11
Hina Godema Asigima. Ea Sia: Nabima
Dilia Hina Godema asigima. Ea sia:, Ea sema amola Ea hamoma:ne sia:i liligi amo noga:le nabima. Wali dawa:ma! Dilia mano da Hina Gode Ea Hina hou hame ba:i. Ilia da Ea hadigi amola Ea lobo ea gasa bagade hou amola Ea dilima se iasu hame ba:i. * Gadili Asi 7:8 - 12:13E da musa: hame ba:su gasa bagade hou amola Idibidi soge ganodini Idibidi hina bagade (Felou) amola Idibidi fi huluane ilima gasa bagade hamosu. Gadili Asi 14:28Amola E da Idibidi dadi gagui dunu, hosi amola gaguli fula ahoasu (sa:liode) huluane fane legei, amola Maga:me Hano Wayabo Bagade amo ea hanoga ili dedeboi. Ilia da dili fane legemusa: fa:no bobogei be Hina Gode da ili fane lelegele gugunufinisidafa. Dilia Hina Gode da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini dili noga:le ouligili asili guiguda: oule misi. Idisu 16:31-32E da Da:idane amola Abailame (Liubenaide dunu Iliabe amo ea mano) amo fane legei. Osobo da lafi agoane doasili, ela amola elea sosogo fi amola elea abula diasu amola elea liligi huluane mai dagoi. Amo huluane dilia mano da hame ba:i, be amo gasa bagade hou Hina Gode da hamoi dilia da dilisu siga ba:i dagoi.
Gode Ea Ilegele Sia:i Imunu Soge Ganodini, Hahawane Dogolegele Iasu amola Gagabusu
Amaiba:le, dilia da Yodane Hano degele, soge amo gesowale fimu, amo hamomusa: gasa lama:ne, na wali eso olelesu Gode Ea Sema amo huluane nabawane hamoma. Amo soge da noga:idafa fedege agoane dodo maga:me amola agime hani da hano nawa:li agoane ahoa. Amo soge Hina Gode da dilia aowalali ilima imunusa: ilegele sia:i. Amo ganodini dilia eso bagohame esaloma:ne, Hina Gode Ea sema nabawane hamoma. 10 Soge dilia waha golili masunu soge da Idibidi soge agoai hame. Amogawi dilia da hawa: bugili dilia dadami bugi defele emoga hano logo hahamoi amola gasa bagade hawa: hamosu. 11 Be soge dilia da wali Yodane Hano degele amo gesowale fimu da agolo amola umi gilisi soge. Ea hano da gibu muagado maha.
12 Dilia Hina Gode da amo soge ouligisa. Dilia Hina Gode da mae yolesili ode gaheabolo lasea asili ode gidigisia, amo soge Ea siga ba:lala.
13  § Gobele Salasu 26:3-5; Mousese ea Malasu 7:12-16, 28:1-14Amaiba:le, dilia da mae yolesili, hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima iaha, amo noga:le nabasea (amo da dilia dogo huluane, dilia asigi dawa:su amola da:i hodo huluane amoga dilia Hina Godema asigima), 14 amasea, E da gibu amo ea oubi dabe defele dilima imunu. Amasea, dilia da ha:i manu faimu, amo widi, waini amola olife susuligi lamu. 15 Na da dilia bulamagau moma:ne, gisi dilia soge ganodini imunu. Amasea, dilia da ha:i nanu sadimu. 16 Be dawa:ma! Eno dunu ilia sia: nabasea dilia da sinidigili ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone begudumu, amasa:besa:le dawa:ma.
17 Amane hamosea, Hina Gode Ea ougi dilima da gia:iwane ba:mu. E da mu ea logo ga:simu. Gibu da hame sa:imuba:le, osobo da ha:i manu hame heda:mu. Amasea, Gode da dilima soge noga:iwane iaha, be amogawi dilia da hedolo bogogia:mu.
18  ** Mousese ea Malasu 6:6-9Dilia! Amo hamoma:ne sia:i esa agoane sala, dilia dogo amola dilia asigi dawa:su amo ganodini salimu. Amo sia: ilegesu agoane dilia lobo amola dilia odagi amoga la:gimu.
19 Dilia mano ilima olelema. Dilia da dilia moilai ganodini fi dialea, dilia logoga ahoasea, dilia golasea amola dilia bu wa:legadosea, eso huluane amo hamoma:ne sia:sa:ima. 20 Dilia logo holei mimogodilali amoga dedema amola dilia gagoi logo ga:su amoga dedema. 21 Agoane hamosea, dilia amola diligaga fi amola da soge amo Hina Gode da dilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo ganodini eso bagohame esalumu. Mu da eso bagohamedafa osobo bagade amo gadodili dialumu. Amo eso idi defele, dilia da amo sogega esalumu.
22 Dilia da sema na da wali dilima iaha (dilia Hina Godema asigima, Ema noga:le fa:no bobogema amola Ea hou noga:le lalegaguma) amo noga:le hamosea, 23 Hina Gode da dilia gusuba:i ahoasea, amo dunu fi gadili sefasimu. Dilia da dunu fi amo ilia idi amola ilia gasa da dilia idi amola gasa baligisa amo sefasili, ilia soge gesowale fimu.
24  †† Yosiua 1:3-5Adi sogebi dilia da emoga osa:gisia, amo soge da dilia soge lai dagoi ba:mu. Dilia soge da wadela:i hafoga:i soge amoga asili Iufala:idese Hano doaga:le, asili guma: hano wayabo bagade amoga doaga:mu. 25 Dunu eno da dilima bu gegemu hamedeiwane ba:mu. Dilia adi sogega masunu, dilia Hina Gode Ea dilima ilegele sia:i defele, da dunu fi huluane dilima beda:ma:ne hamomu.
26 Ba:ma! Na da dilima la:ididili hahawane dogolegesu hou amola la:ididili gagabusu aligima:ne hou olelesa. 27 Dilia da dilia Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima olelesa amo nabawane hamosea, dilia da hahawane dogolegele fidisu hou, amo ba:mu. 28 Be dilia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima olelesa, amo hame nabasea amola sinidigili eno ogogosu ‘gode’ liligi ilima fa:no bobogesea - gagabusu aligibi ba:mu. 29  ‡‡ Mousese ea Malasu 27:11-14; Yosiua 8:33-35Dilia Hina Gode da dili oule ahoasea, dilia soge ganodini doaga:sea, dilia Gelisime Goumiga heda:le, hahawane dogolegele hou amogawi sia:ma. Amola Iba:le Goumi amoga heda:le, gagabusu aligima:ne hou amo olelema. 30 Dilia dawa:. Amo goumi aduna da Yodane Hano naiyadodili diala. Dilia da eso dabe amoga ahoasea, sema ifa bagade amo da Moule soge ganodini lela, amo gadenene ba:mu. Amo ifa bagade da Ga:ina:ne fi ilia soge (A:laba soge Giliga:le soge gadenene) amo ganodini diala. 31 Be dilia da Yodane Hano degele, soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha, amo gesowale fima:ne momagele ouesala. Dilia da amo soge lale, fi dagosea, 32 dawa:ma! Amo sia: amola sema huluane na da wali eso dilima olelesa, amo huluane noga:le nabawane hamoma.

*11:3: Gadili Asi 7:8 - 12:13

11:4: Gadili Asi 14:28

11:6: Idisu 16:31-32

§11:13: Gobele Salasu 26:3-5; Mousese ea Malasu 7:12-16, 28:1-14

**11:18: Mousese ea Malasu 6:6-9

††11:24: Yosiua 1:3-5

‡‡11:29: Mousese ea Malasu 27:11-14; Yosiua 8:33-35