YOSIUA
(Da:i Sia: - Joshua; Modu - Iosua; Bisini - Josua)
Yosiua buga da musa: hemonega gegesu olelesa. Mousese da noga:le bisili asi amola Isala:ili dunu ouligibiba:le, Gode da Isala:ili fi dunu amo Idibidi sogega fisili masa:ne gadili oule asi, ilia da hame nabasu hou hamobeba:le, ode 40 amoga wadela:i hafoga:i soge amo ganodini lalu. Hame nabasu asigilai dunu huluane da wadela:i hafoga:i sogega bogogia:i dagoiba:le, Gode da Isala:ili dunu ilia da Ea ilegele imunu sia:i soge (Ga:ina:ne) amo ganodini masa:ne, logo bu doasi. Mousese da bogobeba:le, gaheabolo ouligisu dunu Yosiua da Mousese ea sogebi lai dagoi. Liligi bagade amo buga ganodini dedei da Isala:ili dunu da Yodane Hano degei, Yeligou moilai bai bagade da mugululi dafai, A:iai moilai bai bagadega gegesu bagade amola Gode da Ea musa: gousa:su Isala:ili dunuma bu hahamoi. Yosiua dio da Galigi sia: ganodini Yesu.
Sia: bagade amola noga:idafa da Yosiua 24:15 amo ganodini diala amo, “Wali eso dilia nowama fa:no bobogele hawa: hamomu, amo sia:ma. Be na amola na sosogo fi da Hina Gode Ea hawa: hamomu.”
Sia: dedei
1 Isala:ili Dunu da Ga:ina:ne Esalebe
Fi Dunu Fane Legelalu, Soge Lai...Sia:alalo 1:1-12:24
2 Ilia da soge Fifili, Fi afae afae ilima i ...Sia:alalo 13:1-21:45
(a) Soge da Yodane hanoga eso mabadi la:idi iasu...Sia:alalo 13:1-33
(b) Soge amo Yodane hanoga eso dabe la:idi, amo iasu...Sia:alalo 14:1-19:51
(c) Dabe Fasa:besa:le Gaga:su Moilai bai bagade... ...Sia:alalo 20:1-9
(d) Lifai dunu ilia moilai bai bagade...Sia:alalo 21:1-45
3 Eso mabadi soge lai dunu fi da ilia sogega bu asi...Sia:alalo 22:1-34
4 Yosiua da Bogomu gadeneiba:le,
asigibio amola sisasu olelei...Sia:alalo 23:1-16
5 Siegeme moilai bai bagadega ilia da
Gousa:su bu hahamoi...Sia:alalo 24:1-33
1
Yosiua
Hina Gode da Yosiuama Sia:i
Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da bogoi dagoloba, Hina Gode da Mousese ea fidisu dunu amo Yosiua (Nane egefe) ema sia:i. E amane sia:i, “Na hawa: hamosu dunu Mousese da bogoi dagoi. Defea! Di amola Isala:ili dunu huluane, dilia liligi momagele, Yodane Hano degele, soge amo Na da dilima iaha amo ganodini golili sa:ima. * Mousese ea Malasu 11: 24-25Na da Mousesema sia:i defele, Na da di amola Na fi dunu huluane dilima soge huluane dilia osa:gimu, amo dilima imunu. Dilia soge alalo da wadela:i hafoga:i soge ga (south) diala amoga asili Lebanone Goumi ga (north) doaga:mu. Eso mabadi la:idi Iufala:idisi Hano amoga asili dilia Hidaide dunu ilia soge huluane lale, eso dabe la:idi Medidela:inia Hano Wayabo Bagade amoga doaga:mu. Mousese ea Malasu 31:6; 31:8; Hibulu 13:5Yosiua! Di esalea, eno dunu da di hasalimu hamedei ba:mu. Na da Mousese fidi, amo defele eso huluane di fidimu. Na da di hamedafa fisimu. Mousese ea Malasu 31:6-7; 31:23Di gasa bagade mae beda:iwane esaloma. Na fi dunu da soge, Na da ilia aowalali ilima imunu ilegele sia:i, amo gesowale fisia, di da ilima bisili ahoasu ouligisu dunu esalumu. Be di gasa bagade mae beda:iwane esaloma. Hamoma:ne sia:i huluane Na hawa: hamosu dunu Mousese da dima i, amo nabawane hamoma. Dia hou huluane hahawane ba:ma:ne, amo hamoma:ne sia:i huluane noga:le fa:no bobogema. Dilia da Nama nodone sia:ne gadosea, eso huluane amo sema buga idima. Eso amola gasi, ea bai hogole ba:ma. Liligi huluane amo ganodini dedei noga:le nabima. Amasea, dilia da bagade gagui amola hou huluane didili hamone, hahawane ba:mu. Mae gogolema! Na da di gasa bagade amola mae beda:iwane hamoma:ne sia:i. Mae da:i dioma amola mae beda:ma! Bai Na, dilia Hina Gode, Na da dilia ahoabe huluane amo sigi ahoa.
Yosiua da Isala:ili Dunuma Sia:i.
10 Amalalu, Yosiua da Isala:ili fi ouligisu dunu ilima amane sia:i, 11 “Abula diasu gilisisu amo ganodini asili, Isala:ili dunuma amane sia:ma, ‘Ha:i manu momagema. Bai eso udiana asili dilia da Yodane Hano degele, soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo gesowale fimu.’
12  § Idisu 32:28-32; Mousese ea Malasu 3:18-20; Yosiua 22:1-6Yosiua da fi mogili amo Liubene, Ga:de amola Eso Mabadi la:idi Mana:se fi ilima amane sia:i, 13 “Dawa:ma! Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da dilia Hina Gode da soge Yodane Hano dilia wali lela amo eso mabadi la:idi amo, dili fima:ne dilima imunu sia:i. 14 Dilia uda, mano amola ohe fi da guiguda: esaloma. Be dilia dadi gagui dunu ilia gegesu liligi gaguli, dilia eno na:iyado Isala:ili dunu amo fidima:ne, ilima bisili hano degema. 15 Ilia da Yodane Hano eso dabe la:idi soge amo dilia Hina Gode da ilima i, amo gesowale fima:ne dilia fidima. Ilia da amo soge lai dagosea, dilia buhagili, soge Yodane Hano eso mabadi la:idi amo Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da dilima i, amo ganodini fima.”
16 Isala:ili dunu da Yosiuama bu adole i, “Defea! Ninia da dia sia:i huluane hamomu. Dia adi sogega nini asunahoasea, ninia da amogai masunu. 17 Ninia da Mousese ea sia: nabasu, amo defele dia sia: nabimu. Amola dia Hina Gode da Mousese fidi amo defele E da di fidimu da defea. 18 Nowa da dia sia: hame nabasea, amo dunu ninia da medole legemu. Be di gasa bagade amola mae beda:iwane hamoma!”

*1:3: Mousese ea Malasu 11: 24-25

1:5: Mousese ea Malasu 31:6; 31:8; Hibulu 13:5

1:6: Mousese ea Malasu 31:6-7; 31:23

§1:12: Idisu 32:28-32; Mousese ea Malasu 3:18-20; Yosiua 22:1-6