2
Yosiua da Desega Ahoasu Dunu Yeligou Moilai Bai Bagadega Asunasi
* Hibulu 11:31; Ya:mese 2:25Ilia da Aga:isia sogebi abula diasu gilisisu ganodini esalu. Amalalu, Yosiua da desega ahoasu dunu aduna asunasi. E da ela da wamowane Ga:ina:ne soge amola baligili Yeligou moilai bai bagade, amo hou ba:la masa:ne sia:i. Yeligou moilai bai bagadega doaga:le, ela da wadela:i hamosu uda (hina: da:i bidi lasu uda) ea dio amo La:iha:be, amo ea diasu ganodini gasi afadafa midi. Yeligou Hina bagade da amo gasia, Isala:ili dunu da ilia soge desega ba:la misi, amo sia:ne iasu nabi dagoi.
Amaiba:le, e da La:iha:bema amane sia:si, “Dunu dia diasuga esala da ninia soge desega misi. Amo dunu, gadili oule misa.”
4-6 Be La:iha:be da amane sia:i, “Dafawane! Dunu da na diasuga misi dagoi. Be ilia da habidili misi na da hame dawa:i galu. Eso dabe amoga moilai bai bagade logo ga:su da hame ga:si galu, amo dunu da fisili asi. Ilia masunu soge nama hame adoi. Be dilia da ilima hedolo fa:no bobogesea, afugili lamu.” (Be La:iha:be da desega ahoasu dunu ea diasu gadodili saga: ligisisu bi amo hagudu wamoaligi.)
Hina bagade ea hawa: hamosu dunu da moilai bai bagade fisili amalalu logo da ga:si dagoi ba:i. Ilia da Isala:ili desega ahoasu dunu hogomusa:, logoga ahoanoba, logo da Yodane Hano degesu amoga doaga:i dagoiba:le fawane yolesi.
Desega ahoasu dunu da golamusa: dawa:i be hidadea La:iha:be da diasu gado amoga heda:le, elama amane sia:i, “Hina Gode da amo soge dilima i amo na dawa:. Dunu huluane na soge ganodini da diliba:le bagade beda:i. 10  Gadili Asi 14:21; Idisu 21:21-35Hina Gode da dili Idibidi sogega fisili masa:ne gadili oule asili, dilia midadi Maga:me Hano Wayabo hafoga:i dagoi amo ninia nabi. Ninia nabi dilia da A:moulaide hina bagade aduna Yodane eso mabadi la:idi, amo Saihone amola Oge medole legei. 11 Dilia hou nababeba:le, ninia da bagadewane beda:i. Diliba:le, ninia gasa huluane fisi dagoi ba:i. Dilia Hina Gode da Hebene amola osobo bagade amoma Hinadafa esala.
12 Wali, Hina Gode Ea Dioba:le, alia da na alima asigi hou defele, alia da na sosogo fi ilima asigima:ne ilegele sia:ma. Amola na da alia sia: dafawaneyale dawa:ma:ne, dawa:digima:ne olelesu nama ima. 13 Dilia da na ada, na ame, na olalali, na dalusi huluane amola ilia sosogo fi huluane, amo dilia da gaga:ma:ne ilegele sia:ma. Nini mae medole legema.
14 Desega ahoasu dunu da bu adole i, “Defea! Di da hame bogomu. Di da ania esalusu anima iba:le, ania da dilia esalusu dabe agoane imunu. Di da dunu eno ania hou hamedafa adosea, Hina Gode da amo soge ninima iasea, ani da dafawane ilegele sia:sa, di da se hame nabimu.”
15 La:iha:be da diasu amo moilai bai bagade gagoi gadodili gagui galu. Amaiba:le, e da fo misa:ne agenesi doasili, desega ahoasu dunu aduna efega bagele, osoboga sanasi.
16 E amane sia:i, “Hina bagade ea hawa: hamosu dunu da ali ba:sa:besa:le, agolo sogega masa. Amogawi, eso udiana amoga wamoaligili, hogosu dunu da guiguda: bu misi dagoiba:le, bu masa.”
17 Desega ahoasu dunu da ema amane sia:i, “Ania dima dafawane sia:i amo ania da hame gogolemu. 18 Di agoane hamoma. Ninia da dia soge doagala:sea, amo fo misa:ne agenesi di da ani sanasi, amoga amo yoi efe bagesima. Dia ada, ame, yolalali amola dia sosogo fi huluane, amo dia diasu ganodini gilisima:ne sia:ma.
19 Be nowa da diasu gadili ahoasea, ea bogosu da hi hamoiba:le bogoi ba:mu - ninia hame. Be nowa da dia diasu ganodini sali ba:sea amo bogosea, amo bogoi da ninima dabe lamu agoai galebe. 20 Be, di da amo hou eno dunuma olelesea, defea, ninia amo ilegele sia:i fisili, di hame gaga:mu.” 21 La:iha:be da ela sia:i hahawane naba ba:lalu, ela asunasi. Ela da asi dagoloba, e da yoi efe, amo ea fo misa:ne agenesi amoga bagesi dagoi.
22 Desega ahoasu dunu da agolo sogega asili, wamoaligi. 23 Yeligou hina bagade ea hawa: hamosu dunu da eso udianaga ela hogolalu be hame ba:beba:le, Yeligou diasuga buhagi. Amalalu, desega ahoasu dunu aduna da agolo soge fisili, hano degele, Yosiua ema buhagi. Ela da elama doaga:i hou huluane amo Yosiuama olelei. 24 Amalalu ela amane sia:i, “Hina Gode da amo soge huluane ninima i dagoi, amo ania da dafawaneyale dawa:be. Dunu huluane amo ganodini esala da niniba:le bagadewane beda:i.”

*2:1: Hibulu 11:31; Ya:mese 2:25

2:10: Gadili Asi 14:21; Idisu 21:21-35