2
Gode da Dunu Huluane Defele Ba:sa
Na fi dunu! Dilia da Hina Gode Yesu Gelesu, hadigi Hinadafa, amo Ea hou lalegaguiba:le, dilia dunu eno ilia dabua ba:su dawa:beba:le, ilima hisu hisu agoane hamomu da dilima hamedei. Agoane dawa:ma! Dilia gilisisu amoga bagade gagui dunu gouli lobo sogoga salasu, abula ida:iwane ga:i amola hame gagui dunu abula wadela:i ga:i, ela gilisili masea, * Luge 14:7-14- dilia bagade gagui dunu ema amane sia:sea, “Fisu ida:iwane guiguda: fima!” be hame gagui dunuma amane sia:sea, “Di ga leloma o na emo gadenene fima!” dilia amane sia:sea, dilia dunu hisu hisu agoane ba:sa amola dilia asigi dawa:su ganodini wadela:le fofada:beba:le, dunu da hisu hisu ba:sa amo olelesa.
Na dogolegei fi dunu! Nabima! Gode da hame gagui dunu ilia baligiliwane dafawaneyale dawa:su hou amola Ea Hinadafa Hou E da Ema asigi dunuma imunusa: ilegele sia:i liligi, amo ilia gaguma:ne, Gode da ilima ilegei. Be dilia da hame gagui dunuma gadesa. Be nowa dunu ilia da dilia hou wadela:sa, amola dilia hou wadela:musa: dili fofada:su dunuma fofada:musa: hiouginanala:? Bagade gagui dunu ili fawane! Bagade gagui dunu ilia da dio ida:iwane gala Gode da dilima asuli dagoi, amo wadela:musa: lasogole sia:sa.
Gobele Salasu 19:18Gode Ea Hinadafa Hou sema da Gode Sia: amo ganodini agoane dedei diala, “Disu da:i hodo amoma asigi hou defele, eno dunuma asigima!” Amo nabawane hamosea, dilia da hou ida:iwane hamosu dunu agoane ba:mu. Be dilia da dunu ilia dabua ba:su hou amo dawa:beba:le, ilima hisu hisu agoane hamosea, dilia da wadela:i hamosa. Dilia da agoane hamosea, Gode Ea sema da dilima diliwaneya udidisa. 10 Nowa dunu da Gode Ea sema afadafa fawane wadela:sea, e da sema huluanedafa wadela:lesi dagoi.
11  Gadili Asi 20:13-14; Mousese ea Malasu 5:17-18Gode da amane hamoma:ne sia:i, “Inia uda mae adole lama!” E da eno amane sia:i, “Dunu eno bogoma:ne mae medoma!” Amaiba:le, di da inia uda mae adole lale, dunu eno fane legesea, di da sema wadela:su dunu. 12 Gode da hobea, sema da ninima hahawane halegale lalusu iabe amo dawa:le, ninima fofada:mu. Amo dawa:beba:le, dilia sia: noga:iwane amola hou ida:iwane hamoma. 13 Bai Gode da dunu amo da eno dunu ea hou hame gogolema:ne olofosa, ema gogolema:ne olofosu hame imunu. Be asigiwane gogolema:ne olofosu hou da se imunusa: fofada:su hou baligisa.
Dafawaneyale Dawa:beba:le Hawa: Hamoma
14 Na fi dunu! Dunu afae da ea lafidili fawane, “Na da Gode dawa:” sia:sea, be hou ida:iwane hame hamosea, amo hou da dunu ea hou hame fidisa. Agoane dafawaneyale dawa:su hou da amo dunu gaga:ma:bela:? Hame mabu! 15 Dilia fi amo ganodini, dilia fi dunu o uda da abula hame amola ha:i manu hame, agoaiwane esalebe ba:sea, 16 be dilia lafidili fawane ilima, “Na da di Gode fidima:ne sia:ne gadosa. Lalu houma amola ha:i manu hahawane moma!” amo fawane sia:sea, be ea da:i hodo hame fidisia, amo da hou noga:idafa? Hame mabu! 17 Dafawaneyale dawa:su hou da amaiwane diala. Di da dia asigi dawa:su ganodini fawane dafawaneyale dawa:su hou lalegagui, be dunu eno ilima fidima:ne hame hawa: hamosea, dia dafawaneyale dawa:su hou da bogosu liligi agoai galebe.
18 Be dunu afadafa da amane sia:mu, “Dunu afae da dafawaneyale dawa:su hou lalegagui. Dunu eno da fidisu hawa: hamosa,” amane sia:mu. Na da bu adole imunu, amane, “Fidisu hou mae hamone, dafawaneyale dawa:su hou da hamedei liligi agoane. Dunu da fidisu hawa: hamosea fawane, e da dafawaneyale dawa:su hou lalegagui dagoi olelesa.” 19 Gode afadafa esala, amo dilia dafawaneyale dawa:bela:? Defea! Be Fio a:silibu huluane, ilia amo defele dafawaneyale dawa:beba:le, beda:iba:le yagugusa.
20 Gagaoui di! Udigili mae hawa: hamone, dafawaneyale dawa:su hou lafidili sia:sa, amo da hamedei liligi.
A:ibalaha:me ea Dafawaneyale Dawa:su Hou
21  § Mui 22:1-14Gode da ninia aowalali ada A:ibalaha:me habodane afadenene bu moloidafa hamoi ba:bela:? A:ibalaha:me da Aisage oloda da:iya ligisi, amo hawa: hamobeba:le, Gode da A:ibalaha:me afadenene bu moloidafa hamoi dagoi ba:i. 22 Dilia hame ba:sala:? A:ibalaha:me ea dafawaneyale dawa:su hou amola ea hawa: hamosu, da gilisili ea houdafa olelesu. Ea hawa: hamobeba:le, ea dafawaneyale dawa:le lalegagusu hou da dafawane olelei. 23  ** Mui 15:6; 2 Hou Olelesu 20:7; Aisaia 41:8Amaiba:le, Gode Sia: Dedei da dafawane ba:i, amane, “A:ibalaha:me da Gode dafawaneyale dawa:beba:le, Gode da A:ibalaha:me afadenene bu moloidafa hamoi dagoi ba:i.” Amanoba, Gode da A:ibalaha:mema “Na na:iyado” dio asuli. 24 Amaiba:le, noga:le dawa:ma! Dunu da gilisili hawa: hamobeba:le amola dafawaneyale dawa:beba:le, Gode da amo dunu moloidafa hamoi ba:sa.
25  †† Yosiua 2:1-21Musa: wadela:i uda ea dio amo La:ihabe, ea hou agoaiwane ba:su. E da Isala:ili desega misi dunu ilima aowalalu, ilima hobeale masunu logo olelei. Amo hawa: hamobeba:le, Gode da La:iha:be moloidafa hamoi dagoi ba:i.
26 Dunu da:i hodo da a:silibu hame galea, amo da bogoi. Amo defele, dafawaneyale dawa:su hou da hawa: hamosu hame galea, amo amolawane da bogoi agoai ba:sa.

*2:3: Luge 14:7-14

2:8: Gobele Salasu 19:18

2:11: Gadili Asi 20:13-14; Mousese ea Malasu 5:17-18

§2:21: Mui 22:1-14

**2:23: Mui 15:6; 2 Hou Olelesu 20:7; Aisaia 41:8

††2:25: Yosiua 2:1-21