3
Dunu ilia Gona:su Hou
Na fi dunu! Dilia fi ganodini dunu bagahame fawane olelesu hou lamu da defea. Gode da nini olelesu dunu ninima fofada:su hou da eno dunuma fofada:su hou baligimu, amo dilia dawa:.
Ninia huluane da giadofasu hou eso bagohame hamosa. Be nowa da giadofasu hame hamosa, amo dunu da moloidafa hamoi amola e da hi da:i hodo liligi huluane amoma ouligisu esala, amo ba:sa.
Ninia da hosi ema nabasu hou olelema:ne amola logo eno logo eno amoga hiougima:ne, hosi ea lafi amo ganodini ouli genonesisu liligi sala Dusagai bagade dawa:ma! Amo da liligi bagade. E da fo bagade amoga fabeba:le ahoa. Be “lada” fonobahadi amoga genonesisu dunu da dusagai logo eno logo eno amoga hiougisa. Dunu ilia gona:su da agoaiwane diala. Gona:su da fonobahadi, be e da gasa fi bagade sia:musa: dawa:.
Lalu fonobahadi da nene heda:le, iwila bagade da nene dagosu dawa:. Gona:su da lalu agoane. Amo da wadela:i liligi ninia da:i hodo ganodini. Wadela:i sia: sia:beba:le, ninia da:i hodo liligi huluanedafa da wadela:sa. Helo lalu da gona:su amoga dunu ilia esalusu huluane gia:iwane nenana. Osobo bagade dunu da fi liligi huluane fofomusa: dawa:. Ilia da ohe fi, sio fi, sania fi amola menabo fi, huluane fofomusa: dawa:. Be dunu da gona:su ea hou fofomusa: hame dawa:. Gona:su da wadela:idafa, nabasu hou hame dawa: amola saya:be ea bogosu defo hano agoane nabai gala. * Mui 1:26Ninia gona:su afadafa amoga ninia gilisili ninia Hina Gode amola Ada, amoma nodone sia:sa amola ninia na:iyado dunu amo Gode da hi ba:su amo defele hamoi, ilima ninia da gagabusu aligima:ne sia:sa. 10 Nodosu sia: amola wadela:ma:ne gagabusu sia: da gilisili lafi afadafa amoga maha. Na fi dunu! Amo da noga:i hame. 11 Hano nasu afadafa amoga hano ida:iwane amola hano gamogaiwane, gilisili dimu da hamedei. 12 Figi ifa da olife fage hame legesa. Waini efe da figi fage hame legesa. Gamogai hano nasu amoga hano ida:iwane dimu da hamedei galebe.
Bagade Dawa:su Hou amo da Hebeneganini Misi
13 Dunu afae da dilia gilisisu amo ganodini bagade dawa:su hou amola asigi hou lalegagui esalabela:? Defea! E da ea fonoboiwane amola dawa:iwane hou amoga ea hou da moloidafa olelemu da defea. 14 Be dia dogo ganodini mudasu hou, ougi hou amola uasu hou, amo galea, di da dafawane hou amoma ogogosa:besa:le, di da hidale amola ogogole bagade dawa:su hou lai dagoi maedafa sia:ma! 15 Agoaiwane bagade dawa:su hou da Hebene amogainini hame maha. Amo dawa:su hou da A:silibuga hame olelei, osobo bagade hou fawane. Amo hou da Fio a:silibu fawane olelesa. 16 Be dunu ilia hou amo ganodini mudasu hou amola uasu hou ba:sea, wadela:i hou amola wili gala:su hou da gilisili ba:mu. 17 Be bagade dawa:su hou amo Hebenega mabe hou da ledo hame ba:sa. Amo hou da olofosu hou, gebewane hou, na:iyado hou amola asigidafa hou, agoaiwane ba:sa. Amo bagade dawa:su hou dialebeba:le, dunu ilia fidisu hou bagade hamonanebe ba:sa. Bagade dawa:su dunu da eno dunu hame higale ba:sa amola ilia hou da bagadedafa ilisu da hidale hame olelesa. 18 Fedege agoane, olofosu dunu da olofosu hawa: agoane bugibiba:le, hou ida:iwane ha:i manu agoane faisa.

*3:9: Mui 1:26