MUI
(Da:i Sia: - Genesis; Modu - Genese; Bisini - Stat)
Mui buga dio ea dawaloma:ne da “degabo hemosu.” Amo buga da mu amola osobo bagade liligi huluane ea hahamoi amo olelesa. Amola dunu fi ea hemosu, wadela:i hou amola se nabasu da osobo bagadega doaga:i amo olelesa. Mui buga ea olelesu da aduna agoane diala:-
1 Sia:alalo 1 asili 11. Osobo bagade hahamosu amola dunu fi hahamosu. Sia: dedei da A:da:me amola Ibi, Ga:ine amola A:ibele, Nowa: amola Hano Bagade, Ba:ibele Diasu Sedade Gagagula Heda:i.
2 Sia:alalo 12 asili 50. Amo da Isala:ili Fi ilia aowalali olelesa. Isala:ili bisi dunu da A:ibalaha:me. E da Godema dafawaneyale dawa:su amola nabasu hou hamosu. Amalalu, A:ibalaha:me egefe Aisage amola ea aowa Ya:igobe (eno dio Isala:ili), ela sia: dedei diala. Amalalu, Ya:igobe ea dunu mano fagoyale galu amo da Isala:ili fi fagoyale galu ilima edalali esalu, amo ilia hou olelesa. Mui Buga da Ya:igobe ea mano afadafa Yousefe ea hou bagadewane olelesa. Amo sia: ganodini, Ya:igobe ea fi da Idibidi sogega asili, esalu. Mui meloa da dunu fi ilia hou olelesa. Be meloa bai bagade da Gode Ea hamoi olelesa. Degabo olelesu da Gode da liligi huluane hahamoi dagoi. Buga fa:no bega: da Gode da Ea fi dunuma bagade asigisa, E da ili hamedafa yolesisa. E da Ea fi ilima bisili ahoa. E da wadela:i dunuma fofada:nanu, se iaha. E da hou huluane amoga, Ea fi ilima olelesa amola fidisa. Amo buga da dunu fi ilia dafawaneyale dawa:su hou olelesa amola dafawaneyale dawa:su hou mae bogole, asigilama:ne olelesa.
Sia: Dedei
1 Mu amola Osobo Bagade Hahamosu
amola Dunu Fi Hahamosu...Sia:alalo 1:1 - 2:25
2 Wadela:i Hou amola Se Nabasu
amo ea Hemosu...Sia:alalo 3:1-24
3 A:da:me ea eso amogainini
Nowa: ea eso amoga doaga:i...Sia:alalo 4:1 - 5:32
4 Nowa: ea hou amola Hano Bagade
da Osobo Bagadega Misi...Sia:alalo 6:1 - 10:32
5 Ba:ibele Diasu Gagagula Heda:i...Sia:alalo 11:1-9
6 Sieme ea eso amogainini A:ibala:me
ea eso amoga doaga:i...Sia:alalo 11:10-32
7 Aowalali Olelesu amo A:ibalaha:me,
Aisage amola Ya:igobe...Sia:alalo 12:1-35:29
8 Iso egaga Fifi Misi...Sia:alalo 36:1-43
9 Yousefe amola Yolalali...Sia:alalo 37:1-45:28
10 Isala:ili Fi da Idibidi Sogega Esalu...Sia:alalo 46:1-50:26
1
MUI
Gode da Osobo Bagade amola Mu Hahamoi
Musa: hemonega, bisili esoga, Gode da mu amola osobo bagade degabo hahamoi.
Osobo bagade da liligi hame galu. Hano gafululi hamonana fawane amo gasi dunasi ganodini ba:i. Gode Ea A:silibu da hano dabua gadodidi lalalu. * 2 Golidia 4:6Amalalu, Gode E amane sia:i, “Hadigi misa.” Ea sia:beba:le, hadigi misi dagoi. Gode da hadigi amo hahawane ba:i. Amalalu, E da hadigi amola gasi dunasi afafai. Hadigi amoma E da “eso” dio asuli. Gasi dunasi amoma E da “gasi” dio asuli. Daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso age da baligi dagoi ba:i.
6-8  2 Bida 3:5Amalalu, Gode da hamoma:ne sia:beba:le, hisi sogebi amo hano amoga gududili amola hano gadodili amo afafama:ne misi.
Hisi sogebi amoma E da ‘mu’ dio asuli. Daeya asili hahabe doaga:i, amo eso ageyadu da baligi dagoi ba:i.
Amalalu, Gode E amane hamoma:ne sia:i, “Hano amo mu hagudu gala amo gilisili, osobo hafoga:i ba:ma:ne misa!” E amane sia:beba:le, osobo da ba:i dagoi. 10 Osobo hafoga:i amoma Gode da ‘Osobo’ dio asuli. Amola hano gilisi amoma E da ‘Hano Wayabo Bagade’ dio asuli. Gode da Ea hamoi da noga:idafa ba:i. 11 Amalalu, Gode da amane hamoma:ne sia:i, “Osobo amoga ifa amola gisi heda:ma. Ifa amola gisi ilia aligi hou defele dulu amola fage legema:ne heda:ma:ma!” Amalalu, Gode Ea hamoma:ne sia:i defele ba:i. 12 Gisi amo ilia aligi defele fage legei amola ifa amo ilia aligi defele dulu (amo ganodini fage ba:i) legei da osoboga heda:i. Gode da Ea hamoi noga:idafa ba:i. 13 Daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso osoda da baligi dagoi ba:i.
14 Amola Gode E amane hamoma:ne sia:i, “Mu amoga, gamali amo da gasi amola eso afafamusa:, eso, ode, anegagi oubi amola gibu dasu oubi, amo huluanema defei dawa:ma:ne, gamali misa! 15 Gamali da mu amoga nenanebeba:le, osobo bagadega hadigi imunu galebe.” Amo hamoma:ne sia:beba:le, gamali ba:i. 16 Gode da gamali bagade aduna hahamoi. Eso da ha ouligima:ne amola oubi da gasi ouligima:ne, E hahamoi. Amola E da gasumuni hahamoi dagoi. 17 Gode da amo gamali osobo bagadega hadigi olelema:ne muagadodi ligisi. 18 Eso amola gasi amoma ouligisu dialoma:ne, amola hadigi amola gasi amo afafamusa:, E da amo gamali ligisi. Gode da Ea hamoi noga:idafa ba:i. 19 Daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso biyadu da baligi dagoi ba:i.
20 Amalalu Gode da amane hamoma:ne sia:i “Hano ganodini esalebe fi osea:idafa hano wayabo huluane nabama:ne misa! Hisi amo ganodini amola sio fi da amo nabama:ne misa!” 21 Amola Gode da menabo bagadedafa hahamoi amola hano ganodini esalebe fi liligi, amola sio fi huluane hahamoi dagoi. Amola Gode da Ea hahamoi huluane hahawane ba:i. 22 E da amo fi huluane ilima hahawane dogolegema:ne sia:i. Hano ganodini fi liligi ilima ilia mano lale, hano wayabo bagade nabama:ne amola sio fi osobo bagadega gilisima:ne, E da ilima mano lama:ne sia:i.
23 Daeya asili hahabe doaga:i, amo eso bi da baligi dagoi ba:i.
24 Amalalu, Gode amane hamoma:ne sia:i, “Esalebe liligi amo lai gebo, ohe fi amola liligi huluane da osoboba:le lafia:dalebe, amo ilia fi defele osoboga misa!” E da hamoma:ne sia:beba:le, huluane ba:i dagoi. 25 Gode da ohe fi ilia fi defele, lai gebo amola liligi osoboba:le lafia:dalebe, amo huluane ilia fi defele hahamoi. Gode da Ea hahamoi liligi huluane hahawane ba:i.
26  1 Golidia 11:7Amalalu, Gode amane hamoma:ne sia:i, “Ninia wali dunu fi amo ninia: agoaila hamomu. Dunu fi ilia da hano wayabo bagade menabo fi, sio fi mu amo ganodini esala, ohe fi amola osobo bagade liligi huluane osoboba:le lafia:dalebe, ilia da amo huluanema ouligisu esalumu.” 27 § Mui 5:1-2Amaiba:le, Gode da dunu amo Ea hou defele hamoma:ne, hamoi dagoi. E da dunu fi amo dunu amola uda hamoi dagoi.
28 Gode da elama hahawane dogolegema:ne sia:i. E da elama amane hamoma:ne sia:i, “Ali gilisili fima! Mano bagohame lale, osobo bagade nabalesima! Osobo bagade, hano wayabo bagade menabo fi, mu amo ganodini sio fi, amola liligi huluane osoboba:le lafia:dalebe ilima alia ouligisa esaloma!” 29 Amalalu, Gode amane sia:i, “Osobo bagade amo ganodini, gisi amola ifa amo da fage legesa, liligi huluane amo ali moma:ne Na da alima iaha.” 30 Amola E eno amane sia:i, “Na da mola:ya:i gisi liligi huluane amo osobo bagade ohe fi amola sio fi mu amo ganodini amola liligi osoboba:le lafia:dalebe, ilia moma:ne ilima iaha.” E da amo sia:beba:le amo hou da doaga:i dagoi ba:i. 31 Gode da Ea hahamoi liligi huluane ba:i dagoiba:le, E da huluane noga:idafa ba:i. Amola daeya asili, hahabe doaga:i, amo eso gafe da baligi dagoi ba:i.

*1:3: 2 Golidia 4:6

1:6-8: 2 Bida 3:5

1:26: 1 Golidia 11:7

§1:27: Mui 5:1-2