Ya:mese
(Da:i Sia:-James; Modu-James; Bisini-Jems)
Hidadea Sia:
Dedesu Dunu Ya:mese
Ya:mese meloa dedei amo ganodini da “Gode Ea fa:no bobogesu fi ilia osobo bagade bega: bega: esala” ilima hou olelesa. Ya:mese meloa da hou hisu hisu olelesa. Bagade gagui dunu, hame gagui dunu, adoba:su hou, sia:ga gegesu, eno dunuma fofada:su hou, gasa fi hou, moloidafa sia:ne gadosu hou amola hou hisu hisu bagadewane olelesa. Bai bagade amo meloa ganodini dedei da dunu da Yesu Ea hou lalegagui galea, e da ea asigi dawa:su ganodini dafawaneyale dawa:su hou amo fawane hame, be e da hou ida:iwane Yesu Gelesu Ea hou agoane gilisili hamosea, e da Yesu Ea hou dafawane lalegagui dagoi olelesa.
Sia: Dedei.
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1
2 Dafawaneyale Dawa:su Hou
amola Bagade Dawa:su Hou...Sia:alalo 1:2-8
3 Bagade Gagui amola Hame Gagui ...Sia:alalo 1:9-11
4 Adoba:su Hou ...Sia:alalo 1:12-18
5 Nabima amola Hamoma ...Sia:alalo 1:19-27
6 Gode da Dunu Huluane Defele Ba:sa ...Sia:alalo 2:1-13
7 Dafawaneyale Dawa:beba:le Hawa: Hamoma ...Sia:alalo 2:14-26
8 Yesu Ea Fa:no Bobogesu Dunu Gona:su Hou ...Sia:alalo 3:1-18
9 Yesu Ea Fa:no Bobogesu Dunu
amola OsoboBagade Hou...Sia:alalo 4:1-5:6
10 Eno Olelesu ...Sia:alalo 5:7-20
1
Ya:mese
* Ma:diu 13:55; Maga 6:3; Asunasi Dunu Ilia Hou 15:13; Gala:isia 1:19Na da Ya:mese, Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu, Ea hawa: hamosu dunu esala. Na da dilia Gode Ea fi dunu osobo bagade fifi asi gala amo ganodini esala, dilima asigi sia: dedesa.
Dafawaneyale Dawa:su Hou amola Bagade Dawa:su Hou
2-3 Na fi dunu! Adoba:su hou hisu hisu da dilima doaga:sea, mae da:i dione, hahawane ba:ma! Bai Gode da dilima adoba:su hou amo logo hame hedofasea, dilia da mae dafane lelebeba:le, bu gasawane leloma:ne dawa:mu. Be Gode da dilia hou afadenene ida:idafa hamomusa: dawa:lalebeba:le, dilia amo hou ida:iwanedafa amoga doaga:ma:ne, mae dafane gebewane hahawane masa. Be nowa dunu da bagade dawa:su hou hame galea, defea, e da amo lama:ne Godema sia:ne gadomu da defea. Gode da dunu huluane ilima mae hihini hahawane dogolegele imunusa: dawa:beba:le, E da amo hou imunu. Be dilia Godema sia:ne gadosea, dilia logo osea:i hame, be afae fawane asili, dafawaneyale dawa:iwane sia:ne gadomu da defea. Be nowa da dafawaneyale hame dawa:sea, e da hano gafului foga sefasisa agoane ba:sa. - Agoai dunu, e da la:ididili la:ididili logo aduna masusa: dawa:beba:le, e da Hinadafa da ema ea hanai liligi imunusa: hamedei agoane ba:mu.
Bagade Gagui amola Hame Gagui
Yesu Ea fa:no bobogesu dunu liligi hame gagui dunu, amo Gode da gaguia gadosea, e da hahawane ba:mu da defea. 10  Aisaia 40:6-7Be Gode da liligi bagade gagui dunu ea hou fonobosea, e amola hahawane ba:mu da defea. Bai bagade gagui dunu ilia da hedolo biomu gisi amo ea sogea defele hedolo mugulumu. 11 Eso ma:sea, gia:i bagadeba:le, amo gisi da hedolo biole, gugunufinisi dagoi ba:sa. Amo defele, bagade gagui dunu da bidi lasu hawa: hamonanea, e da hedolowane gugunufinisi dagoi ba:mu.
Adoba:su Hou
12 Nowa dunu da adoba:su hou amo ganodini ea hou hame yolesisia, e da hahawane gala. Bai e da mae yolesili, amo adoba:su hou baligisia, Gode da Ema asigi dunu ilima imunu ilegele sia:i liligi amo esalusudafa habuga, bidi agoane ema imunu.
13 Be adoba:su hou da ema dafama:ne olelemusa: doaga:sea, “Gode da nama dafama:ne olelesa!” amo sia:mu da defea hame. Bai wadela:i dafama:ne adoba:su hou da Godema doaga:mu da hamedei. Amola E da dunu afae ema dafama:ne hamedafa adoba:sa. 14 Be adoba:su hou da dunu hiougisia, e da fedege agoane hisu wadela:i hanai asigi dawa:suga saniga:i dagoi ba:sa. 15 Amasea, ea wadela:i hanai hou da ea dogo ganodini wadela:i hou mano agoane hamone, amo da lalelegesea wadela:i houdafa ba:sa. Amasea, wadela:i hou da asigilasea, amo da mano eno hamosa, amo da bogosu.
16 Na dogolegei fi dunu! Na da Sa:ida:ne ea dilima ogogomu higa:i gala mabu.
17 Ida:iwane iasu liligi huluanedafa da Hebene sogega maha. Gode, amo da muagado gamali huluane hahamoi dunu, E da afadenemu mae dawa:le, gasi hamomusa: sinidigimu hame dawa:. E da iasu liligi ida:iwane gala huluane iaha. 18 Gode da hanaiba:le, Ea Sia: dafawane amoga nini hahamoi dagoi. Ea da nini Ea hahamoi liligi amoma bisilua esaloma:ne, nini hahamoi dagoi.
Nabima amola Hamoma
19 Na dogolegei fi dunu! Dawa:ma! Dunu huluane ilia ha:giwane nabimu da defea. Be hedolowane bu mae adole ima amola hedolo mae ougima. 20 Osobo bagade dunu ilia ougi hou da Gode Ea ida:iwane hawa: hamosu hame fidisa. 21 Amaiba:le, wadela:i hou amola nigima: hou huluane yolesima. Godema nabasu hou hamoma. Gode Ea sia: amo da dilima gaga:su liligi, E da dilia dogo ganodini hawa: agoane bugimusa: dawa:. Dilia amo sia: lalegaguma.
22 Dilia ogogole Gode Ea sia: gega fawane mae nabima. Be Gode Ea sia: nabawane hamoma. 23 Nowa dunu da Gode Ea sia: gega nabalu be nabawane hame hamosea, amo da dunu e da ea odagi ba:ma:ne daya ba:su ganodini ba:sa agoane. 24 Amo dunu da ea odagi ea ba:su ba:lalu, asili, e da hedolowane ea odagi ba:su hou bu gogolesa.
25 Be nowa da sema ida:iwanedafa (amo da osobo bagade dunu halegalewane masa:ne hamosa), amo e da ha:giwane mae yolesili ba:sea amola nabawane mae gogolele hamonanea, amo dunu da osobo bagadega esalea, Gode Ea hahawane dogolegele iasu ba:mu.
26 Nowa dunu da Gode Ea hou lalegagui dagoi hi dawa:sea, defea, e da ea gona:su amoma ouligisuwane esalumu da defea. Nowa dunu da ea gona:su amoma ouligisawane hame esalea, e da Gode hame dawa: amola hi da hima ogogosa.
Godema Fa:no Bobogesu Houdafa
27 Ada Gode da Ema fa:no bobogesu houdafa amo fawane hahawane dogolegele ba:sa. Gode da Ema fa:no bobogesu houdafa agoane ba:sa:- Amo da guluba: mano ouligisu hou, didalo se nababeba:le ouligisu hou, amola wadela:i osobo bagade hou amoga afafasu hou.

*1:1: Ma:diu 13:55; Maga 6:3; Asunasi Dunu Ilia Hou 15:13; Gala:isia 1:19

1:10: Aisaia 40:6-7