40
Hahawane Misunu Hou
Gode da amane sia:sa,
“Na fi dunu ilia dogo denesima. Ilia dogo denesima!
Yelusaleme fi dunu ilia dogo denesima:ne olelema!
Ilia da se nabasu defele nabi dagoi
amola ilia wadela:i hou da gogolema:ne olofoi dagoi, amo ilima olelema.
Na da ilia wadela:i hou defele, ilima se iasu defele i dagoi.”
* Ma:diu 3:3; Maga 1:3; Yone 1:23Wesu sia: da agoane naba,
“Dilia iwila amo ganodini, Hina Gode masa:ne, logo fodoma.
Hafoga:i soge amo ganodini ninia Gode da masa:ne, ahoasu noga:le moloma.
Luge 3:4-6Fago huluane nabama.
Goumi huluane mugululi, umi agoane hamoma.
Agolo da bu umi agoane ba:mu.
Amola soge fofagoi huluane da bu fa:i dagoi agoane ba:mu.
Amasea, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane
da Hina Gode Ea Hadigi ba:mu.
Bai Hina Gode da amo hou ilegele sia:i dagoi.”
Ya:mese 1:10-11; 1 Bida 1:24-25Wesu sia: eno da agoane naba, “Sia:ne iasu sia:ma!”
Na da amane adole ba:sa, ‘Na da adi sia:ne iasu sia:ma:bela?’
Agoane sia:ne iasu olelema.
Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da gisi agoane
amola ilia da ifa mosoi defele, hedolowane biosa.
Hina Gode da fo ili fama:ne iasisia, gisi mosoi da biosa amola wadela:sa.
Osobo bagade dunu da gisi mosoi biobe defele, hedolo biosa.
Dafawane! Gisi mosoi da biosa amola falegai da wadela:sa.
Be Gode Ea sia: da mae mugululi, dialalalumu.”
Yelusaleme fi! Goumi sedade amoba:le heda:le, sia: ida:iwane gala olelema.
Saione dunu! Sia: ida:iwane, ha:giwane wele sia:ma.
Mae beda:iwane ha:gi wele sia:ma.
Yuda moilai huluane ilia Gode da manebe, agoane ilima olelema.
10  § Aisaia 62:11; Wamolegei Sia: Olelesu 22:12Hina Gode Ouligisudafa da gasa bagadewane, ouligima:ne misunu.
E masea, E da dunu amo Hi gaga:i, amo oule misunu.
11  ** Isigiele 34:15; Yone 10:11E da sibi ouligisu defele, Ea sibi fi ouligimu.
E da sibi mano gagadole, ea lobo ganodini ouga:ne, gaguli masunu.
Amola ilia amelali, E da asabole oule masunu.
Isala:ili Fi Ilia Baligimu Hamedei Gode
12 Dunu afae da hano wayabo bagade amo ea loboga gaguli,
ea defei dawa:ma:bela:?
O mu amo ea sedade defei ea loboga defema:bela:?
Dunu afae da faigelei ganodini, osobo bagade ea su salima:bela:?
O dioi defei ba:su amoga goumi amola agolo ilia dioi defei amo ba:ma:bela:?
13  †† Louma 11:34; 1 Golidia 2:16Dunu afae da Hina Godema agoane hamoma:ia olelemusa: dawa:bela:?
Nowa da Ema olelemusa: dawa:bela: o Ema fada:i sia:musa: dawa:bela:?
14 Gode da dawa: lamusa: amola hawa: hamosu hamomusa:,
E da nowama adole ba:sala:?
15 Hina Gode Ea siga ba:sea da fifi asi gala huluane
da hamedei liligi hano afae dadibi defele ba:sa.
Ilia da oga sedagaga diala, osobo su hagiwane defele ba:sa.
16 Ohe fi huluane Lebanone iwila ganodini esala
da Godema gobele salasu hamoma:ne defele hame ba:sa.
Amola Lebanone ifa huluane da amo gobele salasu hamoma:ne,
lalu didimusa: habemu defele hame ba:sa.
17 Fifi asi gala huluane da Ema hamedei liligi.
18  ‡‡ Asunasi Dunu Ilia Hou 17:29Ninia Gode da nowama defele sia:ma:bela:?
Dilia da Ea hou habodane olelema:bela:?
19 E da ‘gode’ amo hawa: hamosu dunu da ilia loboga hamosa,
amo ouli hawa: hamosu dunu ilia da gouliga dedebosa
amola silifa bai amoga legesa, Gode da agoaiwane liligi hame!
20 Dunu da silifa amola gouli bidi lamu amo da hamedei ba:sea,
e da ifa hame dasamu liligi lasa.
E da bagade dawa:su hawa: hamosu dunu hogoi helesea,
amo dunu ‘gode’ hame dafamu liligi ea loboga hamoma:ne sia:sa.
21 Dilia da hame dawa:bela:?
Ilia da hemonega dilima hame olelebela:?
Dilia da osobo bagade ea muni hemosu amo hame nabibala:?
22 Dunu amo Ea Fisu da osobo bagade amola mu amoga gadodili diala,
amo da:iya fibi Dunu da osobo bagade hahamoi dagoi.
Hagudu osobo bagade dunu da fonobahadi gedama agoane ba:sa.
Gode da mu amo abula agoane fadegale moloi.
Amola dunu esalebe abula diasu agoane hamoi dagoi.
23 E da gasa bagade ouligisu dunu amo hedofale,
ilia hamedei liligi agoai ba:ma:ne hamosa.
24 Ilia da bugi liligi sono, difi hame sa:i agoai ba:sa.
Amasea, Hina Gode da fo iasisia, ilia da biole,
bioi gisi agoai foga mini asi dagoi ba:sa.
25 Hadigi Gode da nowama defema:bela:?
Dunu eno da E defele esalabala?
Hame mabu!
26 Muagado ba:ma! Gasumuni dilia da ba:sa!
Nowa da amo hahamobela:?
Fedege agoane, E da gasumuni dadi gagui gilisisu defele,
ilima bisili, oule ahoa.
E da ilia idi dawa:, amola E da ilia dio afae afae amoga ilima wele sia:sa.
Ea gasa da bagadedafa. Gasumuni afae da fisi dagoi hamedafa ba:sa.
27 Amaiba:le, Isala:ili fi dunu, dilia abuliba:le egasala:?
Dilia abuliba:le, Hina Gode da dilia bidi hamosu hame dawa:,
amola dilima moloi hame hamosu hou amoma E da hame asigisa,
dilia abuliba:le egane sia:sala:?
28 Dilia hame dawa:bela:? Dilia hame nabibala:?
Hina Gode da eso huluane Esalalalusu Godedafa.
E da osobo bagade hahamoi dagoi.
E da helesu hame dawa:.
Dunu afae da Ea asigi dawa:su dawa:mu da hamedei.
29 E da nowa da gasa hame amola helebe, ilima gasa iaha.
30 Dunu huluane amola da:i hame hamoi dunu da helebeba:le, gasa hame laha.
Ayeligi dunu da helebeba:le, dafasu dawa:.
31 Be nowa da Hina Gode Ea fidima:ne dafawaneyale dawa:beba:le aligisia,
da ilia gasa bu gaheabolo hamoi dagoi ba:mu.
Ilia da buhiba ea ougia hagili ahoabe defele wa:le masunu.
Ilia da hehenabeba:le, hame helemu.
Ilia da ahoasea, gasa hame hou hame dawa:mu.

*40:3: Ma:diu 3:3; Maga 1:3; Yone 1:23

40:4: Luge 3:4-6

40:6: Ya:mese 1:10-11; 1 Bida 1:24-25

§40:10: Aisaia 62:11; Wamolegei Sia: Olelesu 22:12

**40:11: Isigiele 34:15; Yone 10:11

††40:13: Louma 11:34; 1 Golidia 2:16

‡‡40:18: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:29