1 Bida
(Da:i Sia:-1 Peter; Modu-1 Petero; Bisini-1 Pita)
Hidadea Sia:
Bida da Meloa Dedene I
Bida da 1 Bida Meloa Dedei, amo “Gode Ea ilegei fi” A:isia Maino soge ganodini afogogole esalu, ilima dedei. Gode Ea hou lalegagui dunu da se bagade nababeba:le, Bida da amo meloa ilia dogo denesima:ne dedene i. E da Sia: Ida:iwane Gala Yesu Gelesu Ea hou olelesu liligi ilima bu olelei. Yesu Ea bogosu, Ea wa:legadosu amola Ea bu misunu eso, amo ilia dogo denesima:ne ilima bu olelei. Amo dawa:beba:le, e da ilia mae dafane, hahawane ouesaloma:ne, sia:i. E da ilima se nabasu mabe hou da ilima adoba:su ili hou fidima:ne amola se nababeba:le ilia da Yesu Ea bu misunu eso amoga bidi ida:iwane lamu, amo dawa:beba:le ilima mae yolesili hahawane ouesaloma:ne sia:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-2
2 Gode Ea Gaga:su Hou ...Sia:alalo 1:3-12
3 Hadigiwane Esaloma ...Sia:alalo 1:13-2:10
4 Yesu Ea Fi Dunu da se nabasea,
adi Hamoma:bela:? ...Sia:alalo 2:11-4:19
5 Yesu Fa:no Bobogesu Fi ilia Fonoboi Hou
amola Hawa: Hamosu...Sia:alalo 5:1-11
6 Dagosu Sia:...Sia:alalo 5:12-14
1
1 Bida
Na, Bida, Yesu Gelesu Ea asunasi dunu da dili amo Gode Ea ilegei fi dunu afogogole Bonadase, Gala:isia, Ga:badousia, A:isia amola Bidinia, amo soge huluane amo ganodini esala, dilima meloa dedene iaha. Ada Gode da hanaiba:le dilima ilegei dagoi. Gode Ea A:silibu Hadigidafa da hamobeba:le, E da dilia eno dunuma afafane hadigi fi hamoi. Dilia Yesu Gelesu Ea sia: nabimusa: amola Ea maga:me amoga dodofemusa:, Gode da dilima agoane hamoi. Dilia Gode Ea hahawane dogolegele iasu amola olofosu, amo nabaiwane dawa:ma:ne na dawa:lala.
Hobea Misunu Dafawane Hamoma:beyale Dawa:lusu
Ninia Hina Gode Yesu Gelesu amo Ea Ada Godema nodomu da defea. E da ninima bagadewane asigiba:le, ninima gaheabolo esalusu ima:ne, Yesu Gelesu Ea bogoi da:i hodo wa:legadolesi. Amaiba:le, ninia da hobea misunu dafawane hamoma:beyale dawa:lusu misa:ne hahawane ouesala. Gode da Ea fi dunu ilima ima:ne, hahawane bagade hou ouligisa. Amo hobea lamusa:, ninia da hahawane ouesala. Amo hahawane bidi da mae dasama:ne amola mae muguluma:ne, Gode da amo Hebene soge ganodini ouligisa. Dilia da Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, Gode Ea gasaga gaga:i dagoi. Gaga:sudafa amo da soge wadela:mu eso amoga ba:mu. Amo esoga, Gode da musa: ilegele sia:i bidi amo dilima imunu.
Amo dawa:le, hahawane bagade ba:ma! Wali, adoba:su hou da dilima doaga:beba:le, dilia da se naba. Be amo se nabasu da eso bagahame fawane dialumu.
Amo adoba:su hou da dilia lalegagui hou amo adoba:musa: maha. Gouli da wadela:mu liligi, be amo ea hou ba:ma:ne, dunu da laluga adoba:sa. Be dilia dafawaneyale dawa:su hou da gouli ea bidi lamu defei bagadewane baligi dagoi. Amaiba:le, dilia dafawaneyale dawa:su amo mae dafama:ne, Gode da dilima adoba:su hou olelesa. Amasea, dilia dafawaneyale dawa:su hou da bu baligiliwane ida:iwane hamoi dagoiba:le, Yesu Gelesu da dunu huluane ba:ma:ne bu masea, E da dilima nodomu. Dilia da Yesu Gelesu hame ba:i, be dilia da Ema asigisa. Dilia da E wali hame ba:sa, be dilia da Ea hou dafawaneyale dawa:be. Amaiba:le, dilia da hahawane bagadedafa. Amo hahawane hou da sia:ga olelemu hamedei. Dilia a:silibu gaga:musa:, Gode Ea hou lalegagui dagoi. Amola Gode da dilia a:silibu gaga:lala. Amaiba:le, dilia da amo hahawane bagade hou dawa:
10 Amo gaga:su hou ea bai dawa:musa:, balofede dunu da musa: bagadewane hogoi helei. Ilia da amo Gode dilima imunu liligi da hobea ba:mu, amo ilia ba:la:lusu. 11 Ilia amo imunu liligi da habogala misa:bela:? amola amo liligi ea misunu hou, hogoi helei. Yesu Gelesu Ea A:silibu da ili dogo ganodini esalebeba:le, Ea misunu hou olelei. Amola Gelesu da se bagade nabalu bu Ea hadigi lalegagumu, amo huluane ilia da ba:la:lusu. 12 Amo balofede dunu ilia hawa: hamosu da ili mae fidima:ne be dili fidima:ne hamosu, Gode da ilima olelei. Dilia waha nabi Sia: Ida:iwane Gala (amo asunasi dunu ilia wali olelei) da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Hebene amoga misi, amo ea gasaga olelei, amo musa: balofede dunu ilia sia: dasu. A:igele dunu amolawane da amo liligi dawa:mu hanai gala.
Hou Hadigiwane Hamosa Esaloma
13 Amaiba:le, hawa: hamomusa:gini ouesaloma! Mae golale, hahawane bidi amo Yesu Gelesu da bu masea dilima imunu, amo fawane dawa:ma. 14 Gode Ea sia: nabawane hamoma. Dilia Gode Ea hou hame dawa:i esoga, dilia hanaiga fawane hamosu. Be amo hou yolesima! 15 Gode (E da dilima misa:ne sia:i) amo Ea hou da hadigidafa. Amaiba:le, dilia hou huluane ganodini hadigi hou hogoi helema. 16  * Gobele Salasu 11:44-45, 19:2Gode Sia: da agoane dedei diala, “Na da hadigiba:le, amo defele dilia hadigiwane esaloma!”
17 Gode da dunu huluane defele ba:sa. E da dunu afae afae, amo ea hawa: hamoi ba:sea, amo defele ema fofada:sa. Dilia da Godema sia:ne gadosea, Ema “Ada!” sia:sa. Amaiba:le, dilia da osobo bagadega esalea, Ema beda:iwane esalumu da defea. 18 Bai dilia aowalali ilia musa: hou dilima olelei da hamedei wadela:i hou fawane. Amo dilia yolesima:ne, Yesu Gelesu da dabe i dagoi, amo dilia dawa:. Amo dabe da dasamu liligi amo gouli amola silifa, agoaiwane liligi hame. 19 Be amo dabe da Yesu Ea maga:me ida:iwane gala. E da fedege agoane, ledo hamedei sibi mano gobele salimusa: medole legele, ninia wadela:i hou dabe hamoi ba:i. 20 Amo hamomusa:, Gode da osobo bagade hame hahamoi eso amoga Yesu ilegei dagoi. E da dili fidima:ne, osobo bagade wadela:mu eso gadeneiba:le, E da dunu ilia ba:ma:ne, osobo bagadega misi.
21 Gode da Yesu Gelesu Ea bogoi wa:legadolesi. Dilia da Yesu Gelesuma madelagiba:le, Gode Ea hou dafawaneyale dawa:le, dilia dafawane esloma:beyale amola hamoma:beyale dawa:lusu hou ea bai da Gode fawane.
22 Wali, dilia da dafawane hou lalegagui dagoiba:le, dilia da ledo huluane dilia dogoga dialu dodofei dagoi amola dilia da dilia fi dunu ilima asigidafa hou dawa:. Amaiba:le, dilia dogo huluane amoga eno dunu eno dunuma asigima. 23 Bai Gode Ea Sia: ida:iwane da esalawane amola eso huluane dialalalumu. Amo nababeba:le, dilia da bu lalelegele, Gode Ea mano hamoi. Dilia Ada da bogomu dunu hame. E da eso huluane mae bogole esalalalumu. 24  Aisaia 40:6-8Gode Ea Sia: da agoane dedei diala,
“Dunu huluane da gisi agoane.
Ilia hadigi hou da gisi sogea agoane.
Gisi da biosa amola sogea da osoboga daha.
25 Be Hina Gode Ea Sia: da eso huluane esalalalumu.” Amo sia: da Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala, amo ninia da dilima olelesu.

*1:16: Gobele Salasu 11:44-45, 19:2

1:24: Aisaia 40:6-8