34
Isala:ili Sibi Ouligisu Dunu Ili
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Isala:ili sibi ouligisu dunu ilima mimogoa fofada:ma. Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima adosima, ‘Dilia Isala:ili sibi ouligisu dunu! Dilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. Dilia da dilila: hou noga:le ouligisa be sibi hamedafa ouligisa. Dilia da sibi dodo maga:me naha. Dilia da ilia hinabo amoga abula hamoi ga:sa amola sibi noga:idafa medole naha. Be sibi hamedafa ouligisa. Dilia gasa hamedei sibi hame ouligisu. Dilia da oloi galea hame uhinisisu amola fofa:ginisi amo hame la:gisu, amola udigili ahoasu bu hame oule masu, amola sibi fisi amo hame hogoi helesu. Be amomane, dilia da sibi mi hanane sediginisisa ouligisu. * Idisu 27:17; 1 Hina bagade 22:17; Ma:diu 9:36; Maga 6:34Dilia sibi noga:le hame ouligibiba:le, ilia da afagogole, amola sigua ohega medole mai dagoi ba:i. Amaiba:le, Na sibi da hisu agologa amola goumiba:le udigili doulasi. Ilia da osobo bagade da:iya afagogole asili, amola enoga ili hame hogole ba:i.
Wali, sibi ouligisu dilia! Nabima! Na, Hina Gode, Na sia:be amo nabima. Na, Dafawanedafa Fifi Ahoanusu Gode da Na Dioba:le, dilima nabima:ne sia:sa. Na sibi da ouligisu hameba:le, sigua ohega fane mai dagoi ba:i. Na sibi ouligisu dunu da Na sibi amo hame hogosu. Ilia da ilila:musu, ilia hou fawane ouligisu amola sibi gogolei.
Amaiba:le, dilia sibi ouligisu dunu, Na sia: nabima! 10 Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na da dilia ha lai dunu sia:sa. Na da Na sibi diliga bu samogemu. Amola dilia ouligisu logo Na da hedofamu. Dilia da bu hamedafa Na sibi ouligimu. Amola dilila:musu ouligisu hou, amo Na da hedofamu. Dilia da agoane bu hamedafa hamomu. Na da Na sibi dili bu hame fane moma:ne, dilima fadegale, gaga:mu.”
Sibi Ouligisu Ida:iwane Gala
11 “Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dilima amane sia:sa, ‘Na Nisu fawane da Na sibi hogole ba:sea, noga:le ouligimu. 12 Sibi ouligisu da ea sibi amo afagogoi amo gilisili, bu oule ahoanu, noga:le ouligisa, amo defele Na da Na fi dunu huluane amo da gasi bidi hamosu esoga, sogebi huluane amoga afagogoi ba:i, amoga lale, bu oule misini, noga:le ouligimu. 13 Na da ga fi soge amoga ili fadegale, ili gilisili, ilia sogedafa amoga bu oule misunu. Na da Isala:ili goumi amola hano noga:i amoga oule misunu, amola gisi noga:i ili moma:ne olelemu. 14 Ilia da mae beda:iwane gaga:iwane, goumia amola fagoga amola umiga hahawane gisi moma:ne, Na da ili ouligimu.
15 Na, Nisu fawane da Na sibi ouligisu dunu esalumu. Amola, ilia helefima:ne, Na da soge hogole ba:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
16 Na da sibi fisi amo hogole ba:mu. Na da udigili dadoulasi sibi bu oule misunu. Na da oloi galea sibi uhinisimu. Be sibi amo da sefena amola gasa bagade, amo Na da gugunufinisimu. Bai Na da moloidafa hamobe sibi ouligisu dunu esala.
17 Wali, Na sibi wa:i! Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dilima Na hamomu olelemu. Na da dili afae afae amoma fofada:nanu dili afafamu. Noga:i mogili gamu, amola wadela:i na:iyado mogili gamu. Sibi da mogili gamu amola goudi da hisu na:iyado mogili gamu. 18 Dilia mogili da gisi noga:idafa nabeba:le, hame sadisa. Be gisi noga:i amo dilia hame mai gala, amo dilia da emoga osa:gili, wadela:lesisa. Dilia da hano noga:i amo nanu, bu hano diala amo uba:genesili, wadela:lesisa. 19 Na sibi eno da gisi amo dilia da osa:gili wadela:lesi amo fawane naha, amola hano amo dilia uba:genesili wadela:lesi amo fawane nasu dawa:.
20 Amaiba:le, wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode da dilima amane sia:sa, ‘Na da dili gasa fi sibi dilima amola gasa hamedei sibi ilima afaeafae fofada:mu. 21 Dilia gasa fi sibi da oloi gasa hamedei sibi amo sibi wa:i bega: fuli fasi dagoi. 22 Be Na da Na sibi gaga:mu, amola eno ilima bu mae wadela:ma:ne gaga:mu. Na da Na sibi ilima afaeafae fofada:nanu, noga:i mogili gamu amola wadela:i na:iyado mogili gamu. 23  Wamolegei Sia: Olelesu 7:17Na da ilima hina bagade, Na hawa: hamosu dunu Da:ibidi defele, ilima imunu. E da ili noga:le ouligimu. 24  Isigiele 37:24Na, Hina Gode, da ilia Gode esalumu, amola hina bagade, Na hawa: hamosu dunu Da:ibidi agoai, da ilia ouligisu esalumu. Na da sia:i dagoi. 25 Na da ilima gousa:su, amo da ili dafawane gaga:ma:ne, hamomu. Amola Na sibi da soge ganodini gaga:iwane esaloma:ne, amola iwila ganodini hahawane golama:ne, Na da nimi bagade sigua ohe soge ganodini esala, amo huluane fadegale sefasimu. 26 Ilia da Na sema agolo hahawane sisiga:le esaloma:ne, Na da ilima hahawane hamomu. Ilima hahawane hamoma:ne, Na da ilia hanai defele, gibu sasafugi ilima imunu. 27 Ifa huluane da dulu legemu. Ifabi da ha:i manu legemu. Amola dunu huluane da gaga:iwane hina: sogea esalumu. Eno dunu da Na dunu afugili asili, ilia udigili hawa: hamosu dunu hamoi. Be Na da ilia lala:gilisi amo fadegale fasili, ilia da hahawane halegale lalumu. 28 Gode Ea hou hame lalegagui fifi asi gala da ili bu hame wadela:lesimu. Amola sigua ohe da ili bu hame fane manu. Ilia da gaga:iwane, amola eno dunuma mae beda:ne esalumu. 29 Na da osobo nasegagi ilima imunu. Amola ilia sogega ha:su hame ba:mu. Amola fifi asi gala eno fi dunu da ilima bu hame ba:sola:mu. 30 Dunu huluanedafa da Na da Isala:ili fi gaga:lala amola ilia da Na fi dunu esala, amo dawa:mu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.
31 Dilia, Na sibi, sibi wa:i amoga Na da ha:i manu iaha, dilia da Na:, amola Na da dilia Gode,” Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa.

*34:5: Idisu 27:17; 1 Hina bagade 22:17; Ma:diu 9:36; Maga 6:34

34:23: Wamolegei Sia: Olelesu 7:17

34:24: Isigiele 37:24