Yone
(Da:i Sia: - John; Modu – Ioane; Bisini – Jon)
Hidadea Sia:
Gode Sia: Ida:iwane Gala, Yesu Ea ado ba:su dunu Yone dedei, da Gode Ea Sia:dafa ninima olelesa. Gode Ea Sia: (Yesu) E da osobo bagade dunu hamone, ninia osobo bagade dunu fi amo ganodini esalu. Musa: balofede dunu da Mesaia (Gode Egefedafa) amo da osobo bagadega misunu olelei. E da osobo bagade dunuma “Gaga:su” dunu esalumu, Ea sia: dafawaneyale dawa:su dunu da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu hou lamu, amo Yone da ea dedei idisu dunu huluane, ilia amo sia: dafawaneyale dawa:ma:ne, dedei dagoi. Hidadea sia: da Yesu da Gode Ea Sia:dafa dunu hamoi olelesa. Amalalu, gasa bagade musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu Yesu Ea hamoiba:le, Yesu da musa: olelei Gaga:su, Gode Egefedafa, Yone ea dedei da ninima olelesa. Dunu mogili, ilia Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, Ema fa:no bobogei. Be eno da dafawaneyale dawa:mu higa:iba:le, Ema ha laiwane esalu-amo sia: dedei. Sia:alalo 13-17 Yesu Ea afugili lai amo gasi ganodini Ea asigi hou Ea ado ba:su dunu ilima olelesu. Ea bulufalegei damana bogomu gadeneiba:le, E da fidisu sia: amola hobea misunu hou, ilima olelei. Buga fa:no bega:, ninia Yesu Ea Fofada:su, Ea bogosu, Ea wa:legadosu, amola Ea ado ba:su dunu Ea da:i hodo bu ba:su, amo sia: dedei ba:sa. Gode Ea dogolegele hahawane iasu (eso huluane Fifi Ahoanusu Yesu E gaguli misi), Yone buga da bagadewane olelesa. Amo hahawane iasu da dunu e da Yesu Ea A:silibu amoga bu lalelegesea, e da wahadafa mae bogole, Fifi Ahoanusu lai dagoi - asa hame - wahadafa lai. Yesu Hi fawane da Logodafa, Dafawanedafa Hou, amola Fifi Ahoanusudafa. Ninia eso huluane ba:sa liligi amola esalusu liligi amoga Yesu da fedege sia: olelesa. Hano, agi, hadigi, sibi, sibi ouligisu dunu, waini efe amola fage amola eno fedege sia: bagohame amo ganodini dedei diala.
Sia: dedei diala:-
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-18
2 Yone Ba:bodaise ea hou amola Yesu Ea
musa: Ado Ba:su Dunu...Sia:alalo 1:19-51
3 Yesu da Dunu Huluane Nabima:ne
Ea Sia: Olelei...Sia:alalo 2:1-12:50
4 Yelusaleme Moilai bai bagadega
Sia: Olelelalu, Yesu E Bogoi...Sia:alalo 13:1-19:42
5 Yesu uhini Wa:legadole, Ea Fa:no
Bobogesu Dunu E Ba:ma:ne ilima Misi...Sia:alalo 20:1-31
6 Fa:nodafa Sia:
Ga:lili Sogega bu Misi...Sia:alalo 21:1-25
1
Yone
Sia:dafa da Dunu Hu Hamosu
Degabodafa, osobo bagade da hame hahamoi galu, amo esoha Gode Sia:dafa da esalu. E (Sia:dafa), amola Gode, da gilisili afadafa fawane esalu. Sia:dafa da Gode defele. Degabodafa Sia:dafa amola Gode, Ela da gilisili esalu. Sia:dafa da liligi huluanedafa hahamoi dagoi. E da hame hamoi ganiaba, liligi huluanedafa da hame ba:la:loba. Sia:dafa da esalusu ea bai galu. Amo esalusu da osobo bagade dunu fifi asi gala ilima hadigi olelei. Amo hadigi da gasi ganodini diga:i diala. Amo hadigi da gasiga dedebomu hamedesa.
* Ma:diu 3:1; Maga 1:4; Luge 3:1-2Gode da Ea sia: adole iasu dunu ea dio amo Yone, amo asunasi. Dunu huluane ilia Gode Ea adosu nababeba:le, dafawaneyale dawa:ma:ne, Yone da hadigi ilima olelema:ne misi. Yone da Hadigidafa hame galu. E da amo Hadigidafa olelela misi.
Amo hadigi da Hadigidafa. Hadigidafa da dunu huluane amo da osobo bagadega maha, ilima hadigi iaha.
10 Sia:dafa da osobo bagade ganodini esalu. Gode da Sia:dafa amoga osobo bagade hahamoi. Be osobo bagade dunu da Sia:dafa hame dawa:i galu. 11 E da Ea fidafa dunu ilima misi, be Ea fidafa da Ea hou lalegagumu higasu. 12 Be mogili ilia da Ea hou hanaiba:le, Ea hou lalegagui. Amalalu, ilia da Gode Ea mano hamoma:ne, E da ilima ilegei dagoi. 13 Osobo bagade hou hamobeba:le hame, ilia bu lalelegele Gode Ea mano hamoi. Osobo bagade dunu ea hamoiba:le, ilia hame lalelegei, be Gode Hi ilegeiba:le ilia da bu lalelegele, Gode Ea mano hamoi dagoi.
14 Sia:dafa da osobo bagade dunu ea hu lale, ninia osobo bagade fi amo ganodini esalu. Ea hou da hahawane dogolegele iasu amola dafawanedafa hou ba:su. Ea hadigi, amo Gode Egefedafa Ea hadigi defele, ninia ba:i dagoi.
15 Yone da Ea hou olelei. E da ha:giwane wele sia:i, “E da na misi amoga fa:no misi, be Ea hou da na hou baligisa! Na hame lalelegei esoga, E da esalu! Amo dunu Ea hou olelemusa: na sia:i!”
16 Ea hahawane dogolegele iasu hou da nabai bagadewane dialebeba:le, E ninima hahawane bagade iasu. Musa: ninia hahawane ba:i, be wali bu baligiliwane hahawane ba:sa. 17 Gode da Mousesema olelebeba:le, Ea Sema ninima iasu. Be Yesu Gelesu da hahawane dogolegele iasu, amola moloidafa hou, ninima olelei dagoi. 18 Osobo bagade dunu huluanedafa, da Gode hamedafa ba:su. Be Hina Gode Yesu, Hisu da Godedafa defele. Amola E da Gode dafulili lelebeba:le, Hi fawane da Gode Ea hou olelei dagoi.
Yone Ba:bodaise ea Olelesu
(Ma:diu 3:1-12; Maga 1:1-8; Luge 3:1-18)
19 Yu fi ouligisu dunu Yelusaleme moilai bai bagadega esalu, ilia da gobele salasu dunu amola Lifai dunu, amo Yone ea hou abodemusa: asunasi. Ilia da Yonema amane adole ba:i, “Di da nowala:?”
20 Yone da bu adole imunu hame hihi galu. E da moloiwane olelei, “Na da Mesaia hame!”
21  Ma:lagai 4:5; Mousese ea Malasu 18:15,18Ilia bu adole ba:i, “Amaiba:le, di da nowala:? Di da Elaidiala:?.”
Yone bu adole i, “Hame mabu!
“Ilia eno adole ba:i, “Di da Balofede dunudafala:?”
“Hame mabu!” e sia:i.
22 Ilia amane sia:i, “Amaiba:le, di da nowala:, amo ninima adoma. Ninia asunasi dunuma adole iasu gaguli masunu galebe. Dia hou da adi houla:?”
23  Aisaia 40:3Be Yone bu adole ianoba, e da Aisaia ea sia: dedei olelei,
“Na da hafoga:i soge, dunu hame esalebe soge amo ganodini ahoana,
amane wele sia:nana,
`Hina Gode da noga:iwane masa:ne, Ea logo moloiwane fodoma!’ ”
24 Abodemusa: misi dunu (Fa:lisi fi dunu da ili asunasi), 25 ilia da Yonema amane adole ba:i, “Di da Mesaia o Elaidia o Balofede dunu amo hame esalea, di da abuliba:le dunu hanoga fane salala:?”
26 Yone da bu adole i, “Na da hanoga ba:bodaise hou hamosa. Be dilia gilisisu amo ganodini dunu dilia hame dawa: dunu da lela. 27 E da na misi amoga fa:no maha. Be na da Ea emo salasu efe fadegamu amo defele hame ba:sa.
28 Yone da Bedani soge, (Yodane Hano gusu bega:) amoga hanoga fane salasu hou hamonanoba, amo hou huluane da ba:su.
Gode Ea Sibi Mano
29 Golale hahabe, Yone da Yesu ema manebe ba:i. E amane sia:i, “Dilia ba:ma! Gode Ea Sibi Mano manebe goea. E da osobo bagade wadela:i hou huluane fadegale fasisa. 30 Na musa: sia:i, `E da na misi amoga fa:no misi, be Ea hou da na hou baligisa. Na hame lalelegei esoga, E da esalu.’ Na da amo dunu Ea hou olelemusa:, amane sia:i. 31 Na da amo dunu hame dawa:i galu. Be na da amo misunu dunu Ea hou Isala:ili dunuma olelemusa:, hanoga fane salasu hamomusa: misi.”
32 Amalalu, Yone da ilima amane sia:i, “Na da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, dafe sio agoane muagado misini, Ea da:i hodo amoga aligila sa:i, ba:i dagoi. 33 Na da amo da Gode Ea ilegei dunu hame dawa:i galu. Be musa: Gode da na hanoga fane salasu hawa: hamoma:ne, asula ahoanoba, E da nama amane olelei, `Di da Gode Ea A:silibu Hadigidafa dunu afadafa amoga aligila dalebe ba:mu. Amo Dunu da Na A:silibu Hadigidafa amoga ba:bodaise hamosa.’ 34 Na da amo hou ba:i dagoi. Amola amo dunu da Gode Egefedafa na da dilima sia:sa!”
Yesu Ea Musa: Ado Ba:su Dunu Fi
35 Eso afae aligili, Yone amola ea ado ba:su dunu aduna da gilisili lelu.
36 Lelebeba:le, Yesu da baligili ahoanebe ba:i. Yone e amane sia:i, “Gode Ea Sibi Mano ahoanebe goea.”
37 Amo sia: nababeba:le, ea ado ba:su dunu aduna da Yesuma fa:no bobogei.
38 Yesu da delegili, ela da ema fa:no bobogelalebe ba:loba, elama amane adole ba:i, “Ali da adi hogosala:?” Ela bu adole ba:i, “La:bai (olelesu)! Dia golasu da habila:?”
39 E bu adole i, “Ba:la misa!” (Amoha da eso baloga agoane). Amalalu, ela da Yesu E sigi asili, Ea golasu ba:i. Ilia gilisili amo eso ganodini sia: dalu, gasi gadenenewane yolesi.
40 Dunu afadafa ea dio amo A:dalu, e da Saimone Bida eya esalu. E da Yone ea sia: nabalu, Yesuma fa:no bobogei. 41 E da ea ola Saimone hogolala ba:beba:le, ema amane sia:i, “Ani da Mesaia (eno sia: Gelesu) ba:i dagoi.” 42 Amalalu, e da Saimone Yesuma oule misi.
Yesu da Saimone ba:beba:le, amane sia:i, “Dia dio da Saimone! Di da Yone egefe! Wali Na da dima Sifa:se dio asula.” (Sifa:se dio da Bida dio defele. Amo dawa:loma:ne sia: da `igi’.)
Yesu da Filibe amola Nada:na:iele elama, Ema Fa:no Bobogema:ne Sia:i
43 Golale hahabe, Yesu da Ga:lili sogega masunu dawa:i galu. E da Filibe ba:beba:le, amane sia:i, “Na baligiga aligila misa.” 44 (Filibe ea moilai dio amo Bedesa:ida. Amo moilaiga A:dalu amola Bida esalebe ba:i.) 45 Filibe da hogolala, Nada:na:iele ba:i. E da ema amane sia:i, “Ninia da Dunu amo Ea hou Mousese da Sema buga ganodini dedei, amola balofede dunu, Ea hou dedei, amo dunu ninia ba:i dagoi. E da Yesu, Yousefe egefe. Ea moilai da Na:salede.”
46 Nada:na:iele da amane sia:i, “Liligi ida:iwane gala da Na:salede moilaiga mahabela:? Hame mabu!”
Be Filibe da bu adole i, “Ba:la misa!”
47 Yesu da Nada:na:iele Ema manebe ba:beba:le, ea hou olelemusa: amane sia:i, “Isala:ili dunudafa da manebe goea. Amo dunu da ogogosu hame dawa:.”
48 Nada:na:iele da Ema amane adole ba:i, “Na hou Dia habodane dawa:bela:?”
Yesu E bu adole i, “Filibe da dima hame misa:ne weloba,
Na da di figi ifa ea ougiha esalebe ba:i.”
49 Nada:na:iele fofogadigili sia:i, “Olelesu! Di da Gode Egefedafa. Di da Isala:ili fi ilima Hina Bagadedafa esala.”
50 Yesu E amane sia:i, “Di da figi ifa ea ougiha esalebe Na ba:i, amo fawane Na sia:beba:le di da Na hou dafawaneyale dawa:bela:? Amo hou bagadewane baligisu hou di da ba:mu.” 51  § Mui 28:12E da ilima amane sia:i, “Na da dafawane dilima sia:sa! Dilia da Hebene logo doasibi ba:mu, amola Gode Ea a:igele dunu Gode Egefe amo da:iya, ilia gudu dalebe gado heda:lebe ba:mu.”

*1:6: Ma:diu 3:1; Maga 1:4; Luge 3:1-2

1:21: Ma:lagai 4:5; Mousese ea Malasu 18:15,18

1:23: Aisaia 40:3

§1:51: Mui 28:12