3
Yone Ba:bodaise Ea Olelesu
(Maga 1:1-8; Luge 3:1-18; Yone 1:19-28)
Amo esoga, Yone Ba:bodaise da misini, Yudia hafoga:i soge ganodini, Gode Ea sia: olelesu. * Ma:diu 4:17; Maga 1:15E amane sia:i, “Wadela:i hou yolesili, Godema sinidigima! Gode Ea Hinadafa Hou da doaga:mu gadenei galebe!” Aisaia 40:3Amo dunu ea hou, musa: balofede dunu Aisaia da agoane olelei,
“Dunu afae da wadela:i hafoga:i soge ganodini agoane wele sia:nana,
‘Hinadafa misa:ne, dilia hou logo agoane hahamoma!
Dilia Ea logo huluane molole fodoma!’
2 1:8Yone ea abula da ga:mele ea hinaboga amuni. E da bulamagau gadofo banene idiniginisi. Ea ha:i manu da sage amola agime hano nasu. Yelusaleme fi, Yudia fi amola Yodane Hano soge fi huluane da ea sia: nabimusa:, ema doaga:i. Ilia da ilia wadela:i hou fofada:i dagoi. Amalalu, Yone da ili Yodane hanoga fane salasu.
§ Ma:diu 12:34, 23:33Be Fa:lisi amola Sa:diusi dunu bagohame da ea hanoga fane salasu lamusa: doaga:loba, Yone da ilima amane sia:i, “Dilia wadela:i sania fi dunu! Nowa da dilia Gode Ea ougi se iasu amoga hobeamu olelebela:? “Dilia Godema sinidigisu hou amo defele, Gode Ea hou dulu agoane legema! ** Yone 8:33Dilia dogo ganodini, ‘Ninia ada da A:ibalaha:me! Amaiba:le, ninia da Gode Ea se iasu hame ba:mu!’ agoane mae sia:ma. Na da dilima dafawane sia:sa! Gode da amo igi afadenene bu A:ibalaha:me ea mano eno ili hahamomu, Gode da defele esala. 10  †† Ma:diu 7:19Wali Gode da ifa ea difi goaheiga hedofamusa: momagei diala. Ifa da dulu ida:iwane hame legesea, E da amo ifa abawane nema:ne ha:digimu. 11 Na da dili Godema sinidigiba:le, hanoga fane sala. Be fa:no mabe dunu eno da na gasa bagade baligi. Na da Ea emo salasu amo gaguli masunu defele hame galebe. E da Gode Ea A:silibu amola lalu amoga dili ba:bodaise hou hamomu. 12 Amo dunu Ea lobo ganodini Ea widi dabasu gagui gala. E da widi ha:i manu dulu amola gisi afafamu. E da ha:i manu amo Ea diasu ganodini salimu. Be E da gisi lalu mae usili nenanebe amoga gobele salimu!”
Yesu da Hanoga Fane Salasi
(Maga 1:9-11; Luge 3:21-22)
13 Amalalu, Yesu da Ga:lili soge yolesili Yodane sogega doaga:i. Yone da E hanoa fane salima:ne, E sia:i. 14 Be Yone amane sia:i, “Hamedei! Dia na fane salasimu da defea. Di abuli nama misibala:?”
15 Be Yesu E bu adole i, “Wali hamomu da defea. Ninia Gode Ea ilegele sia:i liligi huluane hamomu da defea,” Amalalu, Yone da Yesu hanoga fane salasi.
16 Yesu da hanoa salili, bu wa:legadole leloba, muagado Hebene logo doasibi ba:i. Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, ‘dafe’ sio agoai ba:i. Amo da sa:ili, Ea da:i da:iya fila dalebe, E da ba:i.
17  ‡‡ Mui 22:2; Gesami Hea:su 2:7; Aisaia 42:1; Ma:diu 12:18, 17:5; Maga 1:11; Luge 9:35Amalalu, sia: bagade muagadodili misini amane sia:i, “Amo da Na dogolegei Manodafa! Na da Ema hahawane gala!”

*3:2: Ma:diu 4:17; Maga 1:15

3:3: Aisaia 40:3

3:4: 2 1:8

§3:7: Ma:diu 12:34, 23:33

**3:9: Yone 8:33

††3:10: Ma:diu 7:19

‡‡3:17: Mui 22:2; Gesami Hea:su 2:7; Aisaia 42:1; Ma:diu 12:18, 17:5; Maga 1:11; Luge 9:35