2
Bagade Dawa:su Dunu da Yesu Ba:la Misi
Yesu E da Bedeleheme moilaiga Yudia soge ganodini lalelegeloba, hina bagade Helode da Yuda dunu ilia Gamane ouligisu dunu esalu. Bagade dawa:su dunu, gusu soge sedagaga misini, Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:i. Ilia da amane sia:i, “Yu dunu Hina Bagade lalelegei da habila:? Ninia da eso maba gusudili muagado Ea gasumuni lelebe ba:beba:le, Ema nodone sia:musa: misi.”
Amo sia: nababeba:le, Helode da mi hanai galu. Yelusaleme dunu huluane ilia da fofogadigi. Helode da gobele salasu dunu amola sema olelesu dunu huluane gilisili, ilima amane adole ba:i., “Mesaia Ea lalelegemu soge da habila?”
Ilia da ema bu adole i, “E da Bedeleheme moilaiga, Yudia soge ganodini lalelegemu. Balofede dunu da Gode Sia: Dedei Buga ganodini agoane dedei diala.
* Maiga 5:2‘Bedeleheme moilai Yuda soge ganodini
da moilai fonobahadi hame.
Amo moilaiga Ouligisu Dunu da misunu galebe.
E da Gode Ea fi (Isala:ili) ilima Logodafa olelemu,’ ”
Amaiba:le, Helode da wamowane bagade dawa:su dunuma gasumuni gaheabolo ea heda:i eso hogoi helei. E da ili Bedeleheme moilaiga asunasi. E amane sia:i, “Mano lalelegei amo ba:sea, nama bu adodola misa. Na amola da Ema nodone sia:mu.”
Ilia da Helode ea sia: nabalu, asili, gasumuni amo ilia da musa: gusudili sogega ba:i, amo ilima bisili asili, mano ea dialebe diasu gadodili mu da:iya lelebe ba:i. 10 Ilia da gasumuni ba:beba:le, hahawane bagade ba:i. 11 Ilia da diasu ganodini golili sa:ili, mano amola eme Meli ba:i. Ilia da osoba muguni bugili, nodone sia:ne gadoi. Amalalu, ilia da liligi ida:iwane Ema i, amo da gouli, fala:gise amola me.
12 Ilia simasia, Gode da Helodema bu mae masa:ne ilima sia:i. Amaiba:le, ilia da logo enoga asili, ilila: sogega doaga:i.
Idibidi Sogega hobeale Asi
13 Ilia da asili, Yousefe e da simasia ba:i. Gode Ea a:igele dunu da ema doaga:le, amane sia:i, “Wa:legadoma! Dia mano amola ea:me oule asili, Idibidi sogega hobeale masa. Na sia:be nabima:ne ouesaloma! Helode da dia mano fuga:musa:, logo hogolala.!,”
14 Amaiba:le, Yousefe da gasia hedolowane wa:legadole, ea mano amola mano ea:me, Idibidi sogega oule asi.
15  Hosia 11:1Helode da fa:no bogobeba:le, ilia da bu sinidigi. Balofede dunu ea sia:i, “Na da Idibidi sogega Na mano misa:ne wele sia:mu,” amo da defele hamoi ba:i.
Helode da Dunu Mano Fonobahadi Medole Lelegei
16 Helode da bagade dawa:su dunu ilia ogogoi dawa:beba:le, mi hanai galu. E da bagade dawa:su dunu ilia eso ilegei dawa:beba:le, dunu mano huluane ode aduna lalelegei amola fa:no lalelegei, amo mano huluane Helode da ea dadi gagui dunu ilia fufuga:ma:ne sia:i.
17 Amaiba:le musa: balofede dunu Yelemaia ea sia:i amo defele hamoi ba:i.
18  Yelemaia 31:15E hemonega amane sia:i
“La:ima moilai ganodini didigia:be bagade ilia naba.
La:isiele ea mano huluane bogobeba:le,
e mae yolele bagadewane dinana.
Amola enoga ea dogo denesimu da hamedei.”
Idibidi Sogega Bu Misi
19 Helode da bogobe galu, Yousefe da bu simasia, Gode Ea a:igele dunu ba:i.
20 Amo a:igele da amane sia:i, “Wa:legadoma! Mano fufuga:su dunu huluane bogogia:iba:le, dia mano amola ea:me, Isala:ili sogega oule masa.” 21 Amaiba:le, Yousefe da wa:legadole, ea mano amola eme, Isala:ili sogega oule asi.
22 Agela:iase da ea ada Helode bagia, Yudia ouligisu hou lai dagoi. Amo sia: nababeba:le, Yousefe da bu beda:i galu. E da simasia, Gode Ea sia: nababeba:le, Ga:lili sogega asi. 23  § Maga 1:24; Luge 2:39; Yone 1:45E da Na:salede moilaiga fi esalu. Amaiba:le, musa: balofede dunu ilia sia:i, “E da Na:salini dunu esalumu,” amo sia: da defele hamoi ba:i.

*2:6: Maiga 5:2

2:15: Hosia 11:1

2:18: Yelemaia 31:15

§2:23: Maga 1:24; Luge 2:39; Yone 1:45