4
Sa:ida:ne da Yesu Dafama:ne Ema Ado Ba:i
(Maga 1:12-13; Luge 4:1-13)
* Hibulu 2:18, 4:15Amalalu, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da Yesu amo dunu hame esalebe wadela:i hafoga:i soge amoga, Sa:ida:ne da Yesu Ea hou dafama:ne ado ba:musa:, oule asi. Yesu da eso 40 amola gasi 40, ha:i hame maiba:le, ha:i bagade nabi. Amalalu, dafama:ne ado ba:su dunu (Sa:ida:ne) da Yesuma misini, amane sia:i, “Di da Gode Ea Manodafa esala sia:sa. Amaiba:le, amo igi afadenene, bu agi hamoma:ne sia:ma!”
Mousese ea Malasu 8:3Be Yesu da bu adole i, “Gode Ea sia: ganodini agoane dedei diala, dunu ilia esalusu da ha:i manu fawane hame. Be Gode Ea lafidili sia: huluane da dunu ilia esalusudafa.”
Amalalu, Sa:ida:ne da Yesu amo Yelusaleme moilai bai bagadega oule asi. E da Debolo Diasu amo dabua gadodafa, Yesu oule heda:i. Gesami Hea:su 91:11-12E da amane sia:i,
“Di da Gode Ea Manodafa esalea, osoboa soagala:guduma.
Bai Gode Ea Sia: Buga ganodini agoane dedei diala,
‘Dia emo igiga mae wadela:ma:ne,
Ea a:igele dunu da Di ilia loboga da:ma:ne, E da sia:mu.’ ”
§ Mousese ea Malasu 6:16Be Yesu E bu adole i, “Gode Ea Sia: da agoane dedei diala, ‘Gode Ea hou ba:musa:, udigili ado ba:su hou maedafa hamoma,’ ”
Amalalu, Sa:ida:ne da Yesu goumi bagade amo gadodafa sogebi oule asi. E da osobo bagade fi amola ilia hadigi bagade liligi huluane, Yesuma olelei. E Yesuma amane sia:i, “Di da nama beguduli, nodone sia:ne gadosea, na da amo liligi huluane dima imunu.” 10  ** Mousese ea Malasu 6:13Be Yesu E amane sia:i, “Sa:ida:ne! Di da masa! Gode Sia: da agoane dedei diala, “Dilia Hina Godema fawane nodone sia:ne gadoma. Amola Ema fawane hawa: hamoma!”
11 Amalalu, Sa:ida:ne da yolesili asi. Amola a:igele dunu ilia da Yesu fidimusa: misi.
Yesu da Ga:lili Sogega Ea Muni Hawa: Hamoi
(Maga 1:14-15; Luge 4:1,4-15)
12  †† Ma:diu 14:3; Maga 6:17; Luge 3:19-20Helode da Yone Ba:bodaise afugili, se iasu diasu ganodini sali. Amo sia: nababeba:le, Yesu da Ga:lili sogega asi. 13  ‡‡ Yone 2:12E da Na:salede moilai ganodini mae fili, Gabena:ia:me moilaiga hawa: hamomusa: asi. Gabena:ia:me da Ga:lili hano wayabo bega: dialu, Sebiulane amola Na:fadalai fi elea soge ganodini dialu. 14 Amo hou hamoiba:le, musa: balofede dunu Aisaia amo ea musa: sia:i da defele hamoi dagoi ba:i.
15  §§ Aisaia 9:1-2E musa: amane sia:i,
“Sebiulane amola Na:fadalai soge
da hanoa doaga:musa: logo gadenei diala.
Amo soge da Yodane Hano na:iyado bega: diala.
Ga:lili soge da Dienadaile dunu ilia soge gala.
16 Amo dunu ilia da musa: gasi dunasi ganodini esalu.
Be wali ilia da hadigi bagade ba:mu.
Dunu ilia musa: bogosu gasi soge ganodini esalu,
amoga hadigi da diga:mu.”
17  *** Ma:diu 3:2Amo esoga, Yesu da Ea Sia:dafa degabo olelelalu agoane, “Gode Ea hinadafa Hou gadenenewane doaga:beba:le, dilia wadela:i hou amoma gogosiane, Godema sinidigima!”
Yesu da Menabo Gasa:su Dunu Biyaduyale Gala ilima Ea Hawa: Hamomusa:gini Misa:ne Sia:i
(Maga 1:16-20; Luge 5:1-11)
18 E da Ga:lili hano bega: laluba:le, dunu afadafa ea dio amo Saimone (ea dio eno da Bida) amola Bida eya A:dalu, ela menabo gasa:suga menabo gasa:lalebe ba:i.
19 Yesu da elama amane sia:i, “Ali nama fa:no bobogema. Na da alia hou afadenene, bu dunu hiougima:ne gasa:su hou alima olelemu.” 20 Amalalu, ela menabo gasa:su esa yolesili, Yesuma fa:no bobogei.
21 Yesu E bu lalaloba, Sebedi ea mano Ya:mese amola eya Yone, ba:i. Ela amola ela eda, dusagai ganodini menabo gasa:su gadelaiba:le, nodomenanebe ba:i. Yesu da ela wele sia:i. 22 Ela da mae aligili, ela dusagai amola eda amo yolesili, Yesuma fa:no bobogei.
Yesu da Ea Sia: Olelesu, amola Oloi Dunu Uhinisisu
(Luge 6:17-19)
23  ††† Ma:diu 9:35; Maga 1:39Yesu da Ga:lili sogega lalu. E da Yu dunu ilia sinagoge diasu ganodini olelei. E da Gode Ea Hinadafa hou amo Sia: Ida:iwane olelei. E da oloi dunu huluane uhinisisi dagoi. 24 Silia soge dunu fi huluane, Ea hou nababeba:le, ilia oloi dunu, se nabasu dunu, doula ahoasu, amola Fio liligi ilia dogoga aligila sa:i, amo dunu huluane Yesuma oule misi. E da huluane uhinisisi dagoi.
25 Ga:lili dunu, Dega:bolisi dunu, Yelusaleme dunu, Yudia dunu amola Yodane Hano na:iyado bega: esalu dunu, bagohamedafa da Yesuma fa:no bobogei.

*4:1: Hibulu 2:18, 4:15

4:4: Mousese ea Malasu 8:3

4:6: Gesami Hea:su 91:11-12

§4:7: Mousese ea Malasu 6:16

**4:10: Mousese ea Malasu 6:13

††4:12: Ma:diu 14:3; Maga 6:17; Luge 3:19-20

‡‡4:13: Yone 2:12

§§4:15: Aisaia 9:1-2

***4:17: Ma:diu 3:2

†††4:23: Ma:diu 9:35; Maga 1:39