2
Gaga:su Bagadedafa
Amaiba:le, ninia mae muguluma:ne, ninia da dafawane sia: amo ninia nabi, amo baligiliwane lalegagumu da defea. Gode da ninia aowalali dunuma olelemusa: a:igele dunu asunasi. Ilia da amo sia: da dafawane ba:i. Nowa dunu da amo sia: nabawane hame hamonoba, e da ea hawa: hamoi amo defele se dabe iasu ba:i.
Amaiba:le, ninia da amo gaga:su bagadedafa da hamedeiwane liligi dawa:sea, ninia hobeale masunu logo hamedafa ba:mu. Hina Gode Hisu da hidadea amo gaga:su sia: olelei. Ema ba:su dunu da lalegaguiba:le, amo sia: da dafawane, ninia ba:sa. Gode da amo ba:su dunu ilia olelei da dafawane olelemusa:, E da musa: hame ba:i gasa bagade hou bagohame hamosu. E da Ea hanai defele, Ea A:silibu Hadigidafa Gala hahawane fidisu iasu liligi osobo bagade dunu ilima i.
Yesu Gelesu da Ea Eya Defele Osobo Bagade Da:i Hodo Lai
Gode da hobea misunu gaheabolo osobo bagade (amo ninia da olelesa), amo ouligima:ne a:igele dunu hame ilegei. * Gesami Hea:su 8:4-6Be Gode Sia: da agoane dedei diala,
“Gode! Osobo bagade dunu ilia da hamedei liligi fawane.
Amaiba:le, Di da abuliba:le ilima asigiliwane dadawa:sala?
Di da osobo bagade dunu ili fonobahadi ouesaloma:ne, a:igele dunu ilima haguduga ligisi. Be osobo bagade dunu ilima hadigi amola mimogo hou
habuga agoane ilima figisi,
amola ili liligi huluane ouligima:ne ilegei.”
Gode Sia: da agoane dedei,
“Gode da osobo bagade dunu ilia liligi huluane
amoma ouligima:ne ouligisu hamoi.” Amo da “liligi huluane” sia:sa.
Be wali, osobo bagade dunu ilia liligi huluanema ouligisu hame esala, amo ninia ba:sa. Be Yesu, E da fonobahadi ouesaloma:ne, a:igele dunu ilima hagudu ligisi, ninia da ba:sa. E da Gode Ea hahawane dogolegele iasu dawa:beba:le, dunu huluane ilia bogosu E da lai dagoi. E da se nabawane bogobeba:le, Gode da Ema hadigi gasa bagade Hina hou i dagoi. 10 Gode da liligi huluane hahamosa amola liligi huluane mae muguluma:ne gagusa. E da Ea mano bagohame Yesu Ea hadigi gilisili lama:ne hamomusa:, Yesu Gelesuma se bagade iasu. Yesu da Ea lalegagui fi dunu gaga:sudafa amoga oule masa:ne, E da amo hou hamoi amola amo hou ninia defeawane ba:sa. 11 E da dunu ilia wadela:i hou dodofemusa: dawa:. E amola Ea fofoloi hamoi dunu, da Ada afadafa esala. Amaiba:le, Yesu da ilima “eya” dio mae gogosiane asula. 12  Gesami Hea:su 22:22E da Godema amane sia:sa,
“Na da Naeya ilima Dia hawa: hamoi olelemu.
Ilia gilisisu amo ganodini Na da Dima nodomu!”
13  Aisaia 8:17-18E da Godema eno amane sia:sa,
“Gode! Na Dima dafawaneyale dawa:mu.”
E eno amane sia:i, “Na amola mano amo Gode da Nama i, da goea.”
14 Amo Ea mano (amo dio Yesu da asuli) ilia da hu amola maga:me, amoga hamoiba:le, Yesu da hu amola maga:me lale, Ea osobo bagade mano defele esalusu. Sa:ida:ne da dunu bogoma:ne gasa lai dagoi. Be Yesu da Sa:ida:ne gugunufinisima:ne, bogoi dagoi. 15 E da agoane hamobeba:le, osobo bagade dunu amo da bogomuba:le beda:i, eso huluane se iasu diasuga esalebe dunu agoai ba:su, amo ilia halegale masa:ne, ilia se iasu diasu logo doasi dagoi. 16  § Aisaia 41:8-9E da a:igele dunu hame fidisa, amo ninia noga:le ba:sa. Be Gode Sia: da agoane dedei diala, “E da A:ibalaha:me egaga mano fidisa.”
17 Bai Yesu da osobo bagade dunu ilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi ba:ma:ne, E da ilima mae yolesili, asigiwane Gobele Salasu Ouligisudafa Dunu Godema hawa: hamonana esaloma:ne, E da eya amo defele hu amola maga:me lai dagoi. 18 Amola wali E da dunu amo da adoba:su amola se nabasu dawa:, ili fidimusa: dawa:. Bai E da ilima doaga:be hou defele, Hisu adoba:su amola se nabasu ba:i dagoi.

*2:6: Gesami Hea:su 8:4-6

2:12: Gesami Hea:su 22:22

2:13: Aisaia 8:17-18

§2:16: Aisaia 41:8-9