41
Gode da Isala:ili fi ilima Dogo Denesima:ne Sia:i
Gode da amane sia:sa,
“Dilia sedaga soge fi! Ouiya:ma! Na sia: nabima!
Dilia fofada:su diasu ganodini sia:ma:ne, dilia fofada:su sia: momagema.
Dilia da bu sia:mu logo ba:mu.
Dilia amola Na da moloidafa hou dawa:ma:ne, fofada:mu da defea.
Nowa da gusugoe amoga hasalasu dunu oule misibela:?
Nowa da soge huluane e da asi amoga ema hasalasu hou iabela:?
E da hina bagade amola fifi asi gala ilima hasanasima:ne,
nowa da ema hasalasu hou iabela:?
Ea gobihei amoga e da fifi asi gala dunu osobo su defele wadela:sa.
Ea dadi amoga gala:beba:le, ilia da gisi da foga afafasu defele afafasa.
E da ilia hobeasu amoma fa:no bobogesa amola mogodigili ahoa.
E da hehenabeba:le, gadenenewane hagili ahoa.
Nowa da amo hou misa:ne hamobela:?
Nowa da osobo bagade hou huluane ouligibala:?
Na, Hina Gode, da osobo bagade hemosu eso amoga esalebe ba:i, amola Na, Hina Gode da osobo bagade wadela:mu eso amoga esalebe ba:mu.
Soge sedaga fi dunu da Na hamobe ba:beba:le,
bagadewane beda:beba:le, yagugusa.
Amaiba:le, ilia huluane da gilisili, maha.
Liligi hahamosu dunu ilia enoenoi fidisa amola dogo denesisa.
Ifa hahamosu dunu da gouli hahamosu dunuma,
“Dia da noga:le hamoi,” sia:sa.
Dunu amo da ‘gode’ agoaila enemema:ne hamosu da dunu amo da ‘gode’ agoaila gafesiga dabagala:sa amoma dogo denesima:ne sia:sa.
Ilia da amane sia:sa, “Gouli madelagisu da defea.”
Amasea, ilia da amo loboga hamoi ‘gode’ ea sogebi dialoma:ne,
amo gafesiga dabagala:sa.
* 2 Hou Olelesu 20:7; Ya:mese 2:23Be di, Isala:ili, Na hawa: hamosu dunu.
Dilia da Na fi dunu Na da ilegei dagoi.
Dilia da Na dogolegei A:ibalaha:me, amo egaga fi esala.
Na da dili osobo bagade bega: bega: amoga dilima wele sia:nanu, oule misini, gilisi.
Na da dilima amane sia:i, “Dilia da Na hawa: hamosu dunu.
Na da dili hame higasu, be dili Na fi hamoma:ne ilegei dagoi.
10 Mae beda:ma! Ani esala. Na da dilia Gode!
Liligi huluane amoma mae beda:ma.
Na da dilima gasa imunu amola dili fidimu.
Na da dili gaga:mu.
11 Dilia da nowa da dilima ougi galea, ilima hasanasibiba:le, ilia da gogosiamu.
Nowa da dilima gegesea da bogole,
12 osobo bagadega bu hame ba:ma:ne alalolesimu.
13 Na da Hina Gode amo dilia Gode.
Na da dilima gasa iaha amola dilima amane sia:sa,
“Mae beda:ma! Na da dili fidimu.”
14 Hina Gode da amane sia:sa,
“Isala:ili fi! Dilia da fonobahadi fi amola gasa hame galebe.
Be mae beda:ma! Na da dili fidimu.
Na, Isala:ili fi ilia Hadigi Gode,
Na da dilia gaga:su dunu esala.
15 Na da dilia hou afadenene, widi fasu ifa agoane hamomu.
Amoga sosu liligi gaheabolo amola agei dagoi agoane ba:mu.
Amoga dilia da goumi amo fananu, wadela:lesimu.
Dilia da agolo goudane, ilia da osobo su agoane ba:mu.
16 Dilia da amo goumi gadodi gasa:le gadosea,
ilia da foga mini asi dagoi ba:mu,
amola isula bobodobe amoga afafai dagoi ba:mu.
Amasea, dilia da hahawane ba:mu. Bai Na da dilia Gode esala.
Dilia da Na, Isala:ili fi ilia Hadigi Gode, Nama nodomu.
17 Na fi dunu da hano hanaiba:le, hano hogosea,
ilia asogoa da hafoga:i galea,
Na, Hina Gode da ilia sia:ne gadosu amoma bu adole imunu.
Na, Isala:ili fi ilia Gode, da ili hamedafa yolesimu.
18 Na da hafog:ai agolo sogega, hano yogosa:ima:ne hamomu.
Amola hafoga:i soge ganodini, gu hano hamomu.
Na da hafoga:i soge afadenene, bu hano wayabo hamomu.
Amola hafoga:i soge gu hano bubuga:su hamomu.
19 Dolo ifa amola “aga:isia” ifa amola “medili” ifa
da hafoga:i soge ganodini heda:lalebe ba:mu.
“Baine” ifa amola “yuniba” ifa amola “saibalase” ifa da hafoga:i sogega heda:mu.
20 Dunu da amo hou ba:beba:le,
ilia da Na, Hina Gode, da amo hou hamoi dagoi, dawa:mu.
Ilia da Isala:ili fi ilia Hadigi Gode da amo hou hamoi dagoi ba:mu.”
Hina Gode da Ogogosu ‘gode’ liligi ilima Fofada:sa
21 Hina Gode, Isala:ili ilia Hina bagade, da amane sia:sa,
“Dilia fifi asi gala ‘gode’ liligi!
Dilia hou gaga:ma:ne Nama fofada:ma!
Sia: gasa bagade dilia hou gaga:ma:ne fofada:ma!
22 Misa! Amola hobea misunu hou ba:la:loma!
Amo dilia sia:i liligi da doaga:sea,
amo ea bai ninia dawa:ma:ne, ninima olelema.
Musa: hamoi liligi amo fofada:su dunuma olelema
amola amo ea dawa:loma:ne ninima olelema.
23 Hobea misunu hou ninima olelema.
Amasea, dilia da dafawane ‘gode’ esala, amo ninia da dawa:mu.
Hou noga:iwane hamoma o ninia baligiliwane beda:ma:ne,
wadela:lesisu liligi afae hamoma!
24 Dili amola dilia hamonana huluane da hamedei liligi.
Dunu amo da dilima nodone sia:ne gadosa,
amo da gogosiasu wadela:idafa.
25 Na da dunu amo da gusugoe esala, amo e ilegei dagoi.
E da gagoe (north) amoga doagala:musa: misunu.
E da ouligisu dunu amo ososa:gisa.
Ilia da fafu agoai ba:sa,
amola e da osoboga ofodo hamosu dunu
Amo da fafu ososa:gisa agoane ba:sa.
26 Amo hou da doaga:ma:ne, dilia gilisisu ganodini, da nowa ba:la:lobala:?
Dilia da amo sia: sia:noba, ninia da dilia da dafawane sia:i dawa:la:loba.
Be dilia huluane da hamedafa sia:i.
Dunu afae da dilia amane sia:i, hamedafa nabi.
27 Na, Hina Gode, da hidadea Saione fi ilima amo sia: olelei.
Na da sia:ne iasu dunu Yelusaleme dunu fi hahawane sia: adoma:ne asunasi.
Na da ilima amane adole iasi, ‘Dilia fi da ilia sogedafa amoga bu manebe.’
28 Be Na da ogogosu ‘gode’ liligi amo ganodini hogoi helebeba:le,
moloi sia:su hamedafa ba:i.
Ilia da Na adole ba:su amoma bu adole imunu gogolei galu.
29 Amo ‘gode’ liligi da hamedeidafa.
Ilia da hawa: hamomu gogolesa.
Ilia da gasa hamedafa.”

*41:8: 2 Hou Olelesu 20:7; Ya:mese 2:23