4
Defea! Gode da Ea musa: ilegele sia:i helefisu ninima imunusa: dawa:lala. Be amo imunu sia:i helefisu dilia afae afae hame lasa:besa:le, dawa:ma! Bai ninia da ili defele Gode Sia: Ida:iwane nabi dagoi. Ilia da sia: nabi dagoi, be dafawaneyale hame dawa:beba:le, amo da ilia hou hame fidisu.
* Gesami Hea:su 95:11Be ninia da amo sia: dafawaneyale dawa:beba:le, Gode Ea ilegele imunu sia:i liligi lalegagusa. Hou da Gode musa: sia:i amo defele ba:sa, amo,
“Na da ougi ba:i amola Na ilegele hamomusa: sia:i,
‘Na da Ga:ina:ne soge amo ganodini helefisu ilima imunusa: dawa:i.
Be ilia da amo soge ganodini helefimusa: hamedafa golili sa:imu!’ ”
Gode da osobo bagade hahamonanu, Ea hawa: hamosu da dagoiwane ba:i. Be E da amo sia: sia:i dagoi. Mui 2:2Gode Sia: Dedei ganodini, eso fesuale hou olelema:ne, agoane dedei diala, “Eso fesuale (Sa:bade eso) amoga, Gode da Ea hawa: hamosu yolesili, helefi.” Gesami Hea:su 95:11Eno dedei diala, “Ilia da Na helefisu amo ganodini hamedafa misunu.”
Dunu ilia musa: bisili Gode Sia: Ida:iwane nabi, ilia da dafawaneyale hame dawa:beba:le, amo helefisu soge ganodini masunu hamedei ba:i. Amaiba:le, Gode da eno fa:no mabe dunu ilima amo helefisu imunusa: dawa:lala. § Gesami Hea:su 95:7-8Gode da eso eno amoga ilegei dagoi, amoga e da “wali eso” sia:sa. Ode bagohame gidigili, Gode da amo hou Da:ibidima olelei. Amo da Gode Sia: Dedei Buga ganodini dedei, ninia musa: sia:i, amane, “Dilia ‘wali eso’ Gode Ea sia: nabasea, mae higama!”
** Mousese ea Malasu 31:7; Yosiua 22:4Be Yosiua da Isala:ili dunuma Gode Ea imunu sia:i helefisu ia dagoi ganiaba, Gode da eso enoga helefisu imunu hame sia:na:noba. Be hou da wali agoane ba:sa. Gode da Ea fi dunuma helefisu eno (amo Gode da musa: Sa:bade eso amoga helefi amo defele), ilima imunusa: dawa:lala. 10  †† Mui 2:2Gode da Ea hawa: hamosu yolesili helefi, amo defele, nowa da amo helefisu lalegagusia, e da hi hawa: hamosu yolesili, helefimu.
11 Amaiba:le, ninia afae afae Isala:ili dunu defele dafawaneyale hame dawa:beba:le dafasa:besa:le, amo helefisu lama:ne logo hogoi helemu da defea.
12 Gode Ea Sia: da esala agoane amola hawa: hamosu dawa:. Gode Ea Sia: da gegesu gobihei fe aduna la:ididili noga:le debele mei agoane, amo ea damusu hou baligisa. Gode Ea Sia: da gegesu gobihei agoane dunu sone, asigi dawa:su, a:silibu, muguni amola nenogo gilisisu sogebi amoga doaga:sea, afafasu dawa:. Gode Ea Sia: da dunu ilia asigi dawa:su amola ilia hanai hou, amoma fofada:su dawa:. 13 Godema liligi afadafa wamolegemu da hamedei. E da Ea hahamoi liligi amo ganodini, liligi huluanedafa noga:le ba:lala. Ninia huluane da Ema fawane fofada:mu.
Yesu Ninia Gobele Salasu Ouligisu Dunu Bagade
14 Ninia da Yesu Ea hou lalegagui dagoi sia:beba:le, ninia noga:le gasawane lelumu da defea. Bai ninia da Gobele Salasu Ouligisu Dunu Bagade, amo Yesu, Gode Eagofe, amo da nini fidima:ne, Gode gadenene esaloma:ne asi dagoi. 15 Ninia Gobele Salasu Ouligisu Dunu da ninia gasa hame hou ba:sea, ninima asigisa. Ninia Gobele Salasu Ouligisu Dunu da ninima adoba:su hou huluanedafa amo defele adoba:su hou ba:i, be hame dafai. 16 Amaiba:le, ninia mae beda:iwane Gode Ea Hinadafa Fisu amo gadenenewane doaga:mu da defea. Amogawi ninia da hahawane dogolegele iasu, gogolema:ne olofosu amola noga:i fidisu ninia dafawane esaloma:ne liligi defele ba:mu.

*4:3: Gesami Hea:su 95:11

4:4: Mui 2:2

4:5: Gesami Hea:su 95:11

§4:7: Gesami Hea:su 95:7-8

**4:8: Mousese ea Malasu 31:7; Yosiua 22:4

††4:10: Mui 2:2