31
Yosiua da Mousese ea Sogebi Lai
Mousese da sia: eno Isala:ili dunu ilima amane sia:i, * Idisu 20:12“Na da lalelegele, wali ode 120amoga doaga:i. Na da dilima bu ouligisu hou hamomu da hamedei. Bai Hina Gode da na Yodane Hano hame degemu amo nama sia:i dagoi. Dilia da amo soge gesowale fima:ne, dilia Hina Gode da dili bisili, dunu fi wali amo soge ganodini esala amo gugunufinisimu. Yosiua da Hina Gode Ea sia:i defele, dilima ouligisu dunu esalumu.
Idisu 21:21-35Hina Gode da A:moulaide hina bagade aduna amo Saihone amola Oge amo hasali amola ilia soge gugunufinisi. Amo defele, e da amo dunu gugunufinisimu. Hina Gode da fidimuba:le, dilia da amo dunuma hasalimu, amola ilima na olelei hou hamomu. Mae beba:le, amola mae beda:iwane, amo dunu fane legema. Dilia Gode, Hina Gode Hisu da dili fidila masunu. E da dili hame fisimu, hame yolesimu.
Amalalu, Mousese da Yosiua ema misa:ne sia:ne, Isala:ili dunu huluane nabima:ne ema amane sia:i, “Di gasa bagadewane, mae beda:iwane masa. Di da bisili ahoasu dunu. Di bisili ahoasea, Isala:ili dunu amo soge Hina Gode da ilia aowalali ilima imunu sia:i, amo ganodini oule masa. Yosiua 1:5; Hibulu 13:5Hina Gode Hi fawane dili bisimusa: masunu. E da dili hamedafa yolesimu. Amaiba:le dia dogo denesi mae fisima amola mae beda:ma.”
Ode Fesuale Gidigili, Sema Amola Hamoma:ne Sia:i Idima
Amalalu, Mousese da Gode Ea sema dedene, gobele salasu dunu (Lifai dunu - amo da Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ouligisu dunu) amola Isala:ili ouligisu dunu, ilima i. 10  § Mousese ea Malasu 15:12, 16:13-15E da ilima amane sia:i, “Ode fesuale huluane gidigisia, Bu Sagosu Ode da doaga:sea, dilia Sogega Fasela Diasuga Lolo Nasu hamosea, amo sema dedei idima.
11 Isala:ili dunu da dilia Hina Godema Ea ilegei sogebiga Ema nodone sia:ne gadomusa: masea, ilima idili ima.
12 Dunu, uda, mano amola ga fi dunu dilia moilai amo ganodini esala, ilia da dilia Hina Godema nodosu dawa:ma:ne amola Ea olelesu noga:le fa:no bobogema:ne, amo huluane gilisima:ne sia:ma. 13 Amasea, diligaga fi amo da dilia Hina Gode Ea Sema hame nabi, amo da nabimu. Amola nababeba:le, ilia da soge Yodane Hano na:iyado bega: diala amoga dilia da gesowale fimu, ilia amo ganodini esalea, Hina Godema nabasu hou dawa:mu.”
Hina Gode da Mousesema Sia: Dagomusa: Sia:i
14 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia bogomu da gadenei. Yosiua amo nama misa:ne sia:ma. Da:bena:gele diasuga e oule misa. Bai Na da ema hamoma:ne sia:su gala.” Mousese amola Yosiua da Hina Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele) amoga asi. 15 Amola Hina Gode da mu mobi agoai mogomogoi amo ganodini Da:bena:gele ea logo holei dafulili lelu.
16 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia bogomu da gadenei. Amo fa:no, Isala:ili dunu da Na yolesili, Na gousa:su ilima hamoi amo ilia da yolesimu. Ilia da Na yolesili, ogogosu wadela:i ‘gode’ liligi amo dunu ilia da soge ilia da gesowale fimu amo ganodini ilia ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadomu. 17 Amo hou doaga:sea, Na da ilima ougimu. Na da ili yolesimu amola ilia da gugunufinisi dagoi ba:mu. Ilia da se nabasu bagade ba:mu. Amasea, amo se nabasu ea bai da Na da ilima hame esalebeba:le ilima maha, ilia da dawa:mu. 18 Amola Na da ili hamedafa fidimu. Bai ilia da wadela:i hamomu amola ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadomu.
19 Wali amo gesami hea:su dedema. Amo gesami Isala:ili dunuma olelema. Amola amo gesami da ilia da wadela:i hou hamosea, ba:su agoane dialumu. 20 Na da ilia aowalali ilima sia:i defele, amo dunu amo noga:idafa nasegagi soge amo ganodini oule masunu. Amo ganodini ilia ha:i manu bagadeba:le sadimu amola ilia da hahawane esalumu. Be ilia da sinidigili, eno ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadomu. Ilia da Na higamu amola Na gousa:su yolesimu. 21 Amola gugunufinisisu bagohame da ilima doaga:mu, be amo gesami ilia da hame gogolemu. Amola amo gesami da mae fisili, ba:su dunu agoai dialumu. Na da wali soge amo Na da ilima imunu ilegele sia:i, amo ganodini hame oule asi. Be Na da ilia asigi dawa:su dawa:.
22 Amo eso Mousese da amo gesami dedene, Isala:ili dunuma olelei.
23  ** Idisu 27:23; Yosiua 1:6Amalalu, Hina Gode da Yosiua (Nane egefe) ema amane sia:i, “Mae beda:ma amola gasa fili hamoma! Di da Isala:ili fi dunu soge amo Na da ilima imunusa: ilegele sia:i, amoga bisili oule masunu! Amola Na da di sigi masunu!”
24 Mousese da Gode Ea Sema huluane buga ganodini dedei. E da sema afae hame fisi.
25 Dedei dagoloba, e da gobele salasu dunu (Lifai dunu) amo da Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ouligisu, ilima amane sia:i, 26 “Amo Gode Ea Sema buga lale, dilia Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili dafulili ligisima. Bai amo da Isala:ili dunuma fofada:su ba:su liligi agoai galebe. 27 Ilia da gasa fi amola odoga:su fi, amo na dawa:. Na da esalea, ilia da Hina Godema hame nabasu odoga:su hou hamosu. Amola na da bogosea, ilia da baligili odoga:su gasa fi hamomu. 28 Dilia fi hina dunu amola ouligisu dunu huluane na midadi gilisima:ne sia:ma. Na da Hebene amola osobo bagade ilima ba:su dunu agoane hamoma:ne sia:mu. 29 Na bogosea, fa:no Isala:ili dunu da wadela:le bagade hamomu amola na olelesu higamu, amo na dawa:. Amola ilia da Hina Godema hame nabasu hou hamomuba:le, E da ilima ougimu. Amaiba:le, ilia da se bagade nabimu.
Mousese ea Gesami
30 Amasea, Mousese da amo gesami huluane sia:i. Amola dunu huluane da naba esalu.

*31:2: Idisu 20:12

31:4: Idisu 21:21-35

31:8: Yosiua 1:5; Hibulu 13:5

§31:10: Mousese ea Malasu 15:12, 16:13-15

**31:23: Idisu 27:23; Yosiua 1:6