30
Hina Godema Sinidigisu Hou
Na da wali logo aduna dilima olelei. Afae da Hahawane dogolegele aligima:ne logo, eno da gagabusu aligima:ne logo. Na sia:i liligi da dilima doaga:sea, amola dilia da ga fi (amoga Hina Gode da dili afagogomu) amo ganodini esalea, dilia da logo aduna na da dilima olelei amo bu dawa:mu. Dilia amola diligaga fi da Hina Godema bu sinidigisia amola Ea hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima olelesa amo noga:le nabawane hamosea, amasea dilia Hina Gode da dili gogolema:ne olofomu. E da fifi asi gala amoga E da dili afagogomu, amoga E da bu fadegale, dilia sogega bu oule misini, dili bu hahawane bagade gaguiwane esaloma:ne fidimu. Dilia da osobo bagade bega: bega: afagogoi ba:sea, dilia Hina Gode da dili bu gilisili, buhagima:ne oule misunu.
Amasea, dilia da soge amo ganodini dilia aowalali da musa: esalu, amo ganodini dilia da bu fimu. Amola dilia hou huluane amola dilia idi da dilia aowalali ilia musa: hou amola idi bagadewane baligimu. Dilia Hina Gode da nabasu dogo amo dilima amola diligaga fi ilima imunu. Amaiba:le, dilia da dilia dogo huluane amoga Godema asigimu amola dilia da amo soge ganodini esalalalumu. Amola E da gagabusu huluane sinidigili, dilima ha lai ilia dili bagadewane higasu amola se iasu, E da amo gagabusu aligima:ne ilima imunu. Amola dilia da bu Ema nabasu hou hamomu amola Ea hamoma:ne sia:i huluane na da wali eso dilima olelesa, amo huluane nabawane hamomu. Hina Gode da dilia labe hou huluane hahawane fidimu. Dilia da mano bagohame, ohe fi bagohame amola ha:i manu bagade ba:mu. E da hahawane dilia aowalali fidisu amo defele dili fidimuba:le, hahawane ba:mu. 10 Be dilia da Ea sia: noga:le nabasea amola Ea sema huluane Ea olelesu buga ganodini dedei amoga noga:le fa:no bobogesea fawane, amo hahawane hou ba:mu. Dilia da dilia dogo huluane amoga Ema sinidigisia, amo hou ba:mu.
11 Hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima olelelala da gasa bagade hame amola dilima hamedei liligi hame. 12  * Louma 10:6-8Amo sia: da muagado hame gala. Dilia amo dawa:ma:ne, ‘Nowa da muagado heda:le amo sia: ninia nabima:ne gaguli misa:bela:?’ amane sia:mu da hamedei. 13 Amola amo sia: da hano wayabo bagade na:iyado bega: hame gala. Dilia da amo dawa:ma:ne, ‘Nowa da hano wayabo bagade degele, amo sia: ninia nabalu fa:no bobogemusa: gaguli misa:bela:?’ amo sia:mu da hamedei. 14 Hame mabu! Amo sia: da dilima gadenene diala. Dilia noga:le nabima:ne, amo sia: da dilia lafi ganodini amola dilia dogo ganodini diala.
15 Na da wali logo aduna dilia afae lalegaguma:ne, dilima olelesa. Logo afae da noga:i, eno da wadela:i. Afae da Esalusu, eno da Bogosu. 16 Dilia da dilia Hina Gode amo Ea hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima olelesa amo nabasea, dilia da Ema asigisia, Ema nabasu hou hamosea amola Ea sema amola hamoma:ne sia:i huluane amoma fa:no bobogesea, amasea dilia labe hou huluane da hahawane heda:mu amola dilia idi da bagade heda:mu. Dilia Hina Gode da soge amoga dilia da gesowale fimu amo ganodini dili hahawane dogolegelewane fidimu. 17 Be dilia da hame nabasea, amola nabasu hou higasea amola eno dunu fa:no bobogebeba:le, eno ogogosu ‘gode’ liligi ilima nodone sia:ne gadosea, 18 na da wali guiguda: sisasu dilima olelesa. Dilia da gugunufinisi dagoi ba:mu. Amo soge Yodane Hano bega: dilia da gesowale fimu, amo ganodini dilia ode bagahame fawane esalumu. 19 Amaiba:le, na da wali dili afae lalegaguma:ne logo aduna olelesa. Afae da Esalusu, eno da Bogosu. Afae da Gode Ea hahawane dogolegelewane fidisu, eno da Gode Ea gagabusu aligima:ne ilegesu. Wali, na da Hebene amola osobo bagade amoma ilia fedege sia: agoane amo dilima hou ba:su dunu elama wele sia:sa. Amaiba:le, dilia Esalusu lalegaguma. 20  Mui 12:7, 26:3, 28:13Dilia Hina Godema asigima! Ema nabasu hou hamoma amola mae yolesima! Amasea, dilia amola diligaga fi da ode bagohame, soge amo Hina Gode da dilia aowalali eda A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima imunu ilegele sia:i, amo ganodini esalumu.

*30:12: Louma 10:6-8

30:20: Mui 12:7, 26:3, 28:13