32
“Osobo bagade amola mu! Na sia: noga:le nabima!
Na olelesu da gibu dadadi agoane sa:imu
amola osobo bagadega oubi baea agoane dialumu.
Na sia: da gibu gisia dahabe defele sa:imu.
Asaboi gibu da asaboi gisiga daha agoane.
Na da Hina Gode Ea Dio amoma nodomu.
Amola Ea fi dunu da Ea noga:idafa gasa bagade hou olelemu.
Hina Gode da dilia gasa bagade Gaga:su Dunu.
Ea hou huluane ganodini da noga:idafa amola moloidafa fawane ba:sa.
E da yolesimu hame dawa:. E da dafawanedafa hou hamosa.
E da moloidafa fawane hamosa.
Be dilia da moloi hou hame dawa:. Dilia amo hou hedolo fisisa.
Dilia da wadela:i amola ogogosu bagade dawa:.
Dilia da Ea fi dunu esalumu defele hame agoai ba:sa.
Dilia gagaoui amola asigi dawa:su hame fi!
Dilia Hina Godema agoane hamomu da defeala:? Hame mabu!
Bai E da dilia Ada, dili Hahamosu Dunu.
Ea hamobeba:le, dilia da fi gasa bagade hamoi.
Musa: hemone eso bu dawa:ma!
Musa: hou hamoi amo dilia ada ilima adole ba:ma!
Musa: hemonega hou ba:i amo dawa:ma:ne,
dilia da:i hamoi dunuma adole ba:ma!
* Asunasi Dunu Ilia Hou 17:26Hina Gode Gasa Bagade da fifi asi gala ilia soge olei ilegei dagoi.
E da dunu fi esaloma:ne ilia soge ilegei.
E da Isala:ili ea mano ilia idi defele amo soge huluane ilegei.
Be Ya:igobe egaga fi, E da Ea fidafa hamoma:ne ilegei.
10 E da Ya:igobe ea fi amo hafoga:i amola ha:i manu hame soge
amo ganodini hogole ba:i.
Amo soge da wadela:idafa, foga fai dagoi.
E da amo fi Ea si amoga ouligisu hou defele,
ili noga:le gaga:i amola ouligi.
11 Buhiba da ea sio bibi dusa:le fasisia
amola ea mano gadodili fananea
amola ea ougia amo mano da:ma:ne wa:sa,
ea mano gaguli ahoa,
12 amo defele Hina Gode Hisu da Ea fi bisili oule asi.
Ga fi dunu ilia ogogosu ‘gode’ liligi da ilima hame sigi asi.
13 E da hamobeba:le, ilia da goumi soge ouligisu
amola ilia da soge ha:i manu bugi amo nasu.
E da agime hani igi ganodini sali
amola olife susuligi igi agologa lai ili moma:ne, ilima i.
14 Ilia bulamagau amola goudi da dodo maga:me bagade iasu.
Ilia sibi, goudi amola bulamagau da eno baligili, noga:idafa ba:i.
Amola widi amola waini eno baligili, noga:i nasu.
15 Hina Gode Ea fi dunu da bagade gaguiwane ba:i.
Be gasa fi amola odoga:su hou da heda:i.
Ilia da sefe bagade sadi bagadewane ba:i.
Ilia da ili Hahamosu Gode yolesi dagoi.
Ilia gasa bagade Gaga:su Gode higale yolesiagai.
16 Ilia loboga hamoi ‘gode’ ogogosu liligi
amoma sia:ne gadosu hou ba:beba:le,
Hina Gode da mudale ba:i.
E da ilia wadela:i hou ba:beba:le, ougi bagade ba:i.
17  1 Golidia 10:20Ilia da ogogosu ‘gode’ liligi amoma gobele salasu hou hamosu.
Isala:ili dunu da hame nabasu hou hamone,
gaheabolo ‘gode’ liligi amo ilia aowalali da hame dawa:i,
ilima gobele salasu hou hamosu.
18 Be ilia Gode, ilia gasa bagade Gaga:su Gode amo da esalusu ilima i,
amo ilia da gogolei.
19 Hina Gode da amo hou ba:beba:le, ougi bagade ba:i.
E da egefelali amola idiwilali yolesi.
20 E amane sia:i, “Na da ili bu hame fidimu.
Amasea, amo hame nabasu wadela:i hamosu dunu
ilima adi hou da doaga:ma:bela:? Na da ba:mu.
21  1 Golidia 10:22; Louma 10:19Ilia da loboga hamoi ‘gode’ liligi dawa:beba:le, Na da ougi ba:i.
Ilia ogogosu ‘gode’ liligi (amo da ‘gode’ hame) ilima dawa:beba:le,
Na da mudale ba:i.
Amaiba:le, Na da hamedei fi amo ili ougima:ne
amola gagaoui fi ili mudama:ne, amo ilima asunasimu.
22 Na ougi da lalu agoane heda:mu.
Liligi huluane osobo bagadega diala da amoga nene dagomu.
Amo lalu da bogoi sogega doaga:le, goumi ea bai huluane nene dagomu.
23 Na da se nabasu idimu gogolei ilima imunu.
Na da Na dadi huluane amoga ili doagala:le gala:mu.
24 Ilia da ha:iba:le amola asugiba:le bogogia:mu.
Na da sigua amola gasonasu ohe fi ilima doagala:ma:ne asunasimu.
Amola saya:be ilima gasomoma:ne asunasimu.
25 Gegesu ganodini ilia da moilai logoga bogomu.
Ilia diasu ganodini bagade beda:mu.
Ayeligi amola a:fini da bogogia:mu.
Mano dubusa amola da:i hamoi dunu da bogogia:mu.
26 Na amo fi huluane, ilia dio bu mae dawa:ma:ne,
dafawane gugunufinisi dagoma:ne dawa:i galu.
27 Be ilima ha lai ilisu da Na fi gugunufinisimu, amo ilia da dawa:sa:besa:le,
Na da huluane hame gugunufinisi. Bai Nisu da Na fi gugunufinisi.’
28 Isala:ili da gagaoui fi. Ilia da asigi dawa:su hamedafa gala.
29 Eno dunu fi da ili hasali. Be ilia da amo hou ea bai hame ba:sa.
Ilia da hou ilima doaga:i amo ea bai hamedafa dawa:.
30 Dunu 1000agoane da abuliba:le dunu afaega hasalila:?
Dunu 10,000 agoane da abuliba:le dunu adunaga fane legebala:?
Bai Hina Gode, ilia Gode, da ili yolesi dagoi.
Ilia gasa bagade Gode da ili yolesiagai.
31 Ilima ha lai dunu da ilisu ogogosu ‘gode’ liligi da gasa hame amo dawa:be.
Ilia da Isala:ili Gode amo Ea gasa bagade defele hame gala.
32 Ilima ha lai fi da Sodame amola Gomoula fi amo defele, wadela:idafa.
Ilia da waini efe amo da gamogai
amola medosu waini legesa defele ba:sa.
33 Ilia da waini hano amo saya:be ea medosu defo amoga hamoi defele.
34 Hina Gode da Isala:ili fi ilima ha lai dunu ilia hou hame gogolesa.
E da ilima se iasu ima:ne eso amo doaga:ma:ne ouesala.
35  § Louma 12:19; Hibulu 10:30Hina Gode da ilima dabe imunu.
E da ilima se imunu. Ilia dafasu eso da doaga:mu.
Ilia gugunufinisimu eso da gadenei.
36  ** Gesami Hea:su 135:14Hina Gode da Ea fi dunu gaga:mu.
E da ilisu gasa da dagoi ba:sea amola ilisu da ili fidimu gogoleiba:le,
E da ilima gogolema:ne olofosu imunu.
37 Amasea, Hina Gode da Ea fi dunuma amane adole ba:mu,
“Amo gasa bagade ‘gode’ liligi dilia dafawaneyale dawa:i, amo da habila:?
38 Dilia da dilia gobele salasu sefe amo ili moma:ne i,
amola ilima waini hano moma:ne olei.
Ilia da wali dili fidima:ne hehenaia misunu da defea.
39 Na fawane da Godedafa. Eno ‘gode’ liligi huluane da ogogosu.
Na da medole legesu amola Na da esalusu iaha.
Na da fa:gisa amola Na da uhinisisa.
Na hawa: hamosu logo enoga hedofamu da hamedei.
40 - 41 Na da Gode Esala. Na da Na lobo amo Hebene amoga ligia gadole
amane sia:sa, Na hadigi gobihei Na da debesa.
Moloidafa hou Na da hamomu.
Na da Nama ha lai dunu dabemu
amola Nama higa:i dunu ilima se imunu.
42 Na dadi amoga da ilia maga:me bagade dialebeba:le, dadabimu.
Amola Na gegesu gobihei bagade
da nowa Nama gegesea amo medole legemu.
Na da nowama da Nama gegesea, ema hame asigimu.
Fa:gi hamoi dunu amola se iasu diasu hamosu dunu huluane da bogogia:mu.’
43  †† Louma 15:10; Wamolegei Sia: Olelesu 19:2Fifi asi gala huluane! Dilia Hina Gode Ea Fi ilima nodoma:mu.
Nowa da ili medole legesea, E da ilima se iaha.
E da Ema ha lai dunu amo dabesa.
Amola Ea fi dunu ilia wadela:i hou gogolema:ne olofosa.”
44 Mousese amola Yosiua (Nane ea mano) da Isala:ili dunu huluane nabima:ne, amo gesami olelei.
Mousese ea Dagosu Sia:
45 Mousese da Gode Ea olelesu amo Isala:ili dunuma olelei dagosea, 46 e da amane sia:i, “Hamoma:ne sia:i na da wali eso dilima olelei amo huluane noga:le nabima. Dilia mano da Gode Ea olelesu amo mae fisili, noga:le fa:no bobogema:ne, amo sia: ilima bu olelema. 47 Amo olelesu da hamedei liligi hame. Ilia da dilia esalusudafa. Amo noga:le nabasea, dilia da ode bagohame Yodane Hano na:iyado bega: soge dilia gesowale fimu soge, amo ganodini esalumu.
48  ‡‡ Idisu 27:12-14; Mousese ea Malasu 3:23-27Amo esoha Hina Gode da Mousesema amane sia:i, 49 “Di A:balime Goumiga gilisisu (Moua:be soge ganodini, Yeligou moilai bai bagade gadenene) amoga masa. Nibou Goumiba:le heda:le, Ga:ina:ne soge amo Na da Isala:ili dunuma iaha, amo ba:ma. 50 Dia ola Elane da Ho Goumia bogoi amo defele di da Nibou Goumia bogomu.
51 Bai ali da Isala:ili dunu huluane ba:ma:ne, Na Dio hame gaguia gadoi. Di da Meliba hano (Ga:idesie soge gadenene, wadela:i soge Sine ganodini) amoga esalea, dunu huluane ba:ma:ne Na Dio hame gaguia gadoi. 52 Di da sedagawane amo soge ba:mu, be soge amo Na da Isala:ili dunuma iaha, amo ganodini hame masunu,” Hina Gode da amane sia:i.

*32:8: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:26

32:17: 1 Golidia 10:20

32:21: 1 Golidia 10:22; Louma 10:19

§32:35: Louma 12:19; Hibulu 10:30

**32:36: Gesami Hea:su 135:14

††32:43: Louma 15:10; Wamolegei Sia: Olelesu 19:2

‡‡32:48: Idisu 27:12-14; Mousese ea Malasu 3:23-27