19
Amalalu, na da sia: bagade amo da dunu osea:i Hebene ganodini gilisili agoane wele sia:nanebe nabi. Ilia amane sia:i, “Godema nodoma! Gode Hi fawane da gaga:su hou, hadigi hou amola gasa bagadedafa hou gagusa. Ea fofada:su da dafawane amola moloidafa. Gode da wadela:i aheda:i uda amo da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane ledo hamoi, E da amoma se imunusa: fofada:i dagoi. Amo uda da Gode Ea hawa: hamosu dunu fane legei dagoiba:le, E da ema se dabe i.” Ilia da bu eno wele sia:i, “Godema nodoma! Lalu da moilai bai bagade nenana, amo ea mobi da mae yolesili heda:lalumu!” Asigilai dunu 24 gala amola esalebe liligi biyaduyale gala, da beguduli diasa:ili, Gode amo da Fisu da:iya fibi, Ema nodone sia:ne gadoi. Ilia amane sia:i, “Ama! Godema nodoma!”
Sibi Mano Ea Uda Lasu Lolo Nasu
Amalalu, na da Fisu amoga sia: amane nabi, “Godema nodoma! Ema hawa: hamosu dunu, dunu huluane bagade amola fonobahadi, Ema beda:i dunu huluane Godema nodoma!” Amalalu, na da dunu osea:idafa ilia sia: agoane nabi. Amo sia: da nawa:li bagade amola gu gelebe bagade agoane nabi. Ilia amane wele sia:i, “Godema nodoma! Bai Hina Gode, ninia Gode Bagadedafa da Hina Bagadedafa esala. Ninia hahawane nodomu da defea. Ea bagade hou amoma ninia nodomu da defea. Sibi Mano Ea uda lamu eso da doaga:i dagoi. Ea uda da Ema fimusa:, ea liligi momagei dagoi.
Gode da ahea:ya:i abula amo salimusa: ema i dagoi.” (Amo abula da fedege agoane Gode Ea fi dunu ilia hawa: hamosu ida:iwane gala.) Amalalu, a:igele da amane sia:i, “Amo dedema! Nowa da Sibi Mano Ea uda lasu Lolo Nasu, amoma Gode da misa:ne sia:i, amo dunu da hahawane bagade gala.” E eno amane sia:i, “Amo sia:i da Gode Ea dafawane sia:.”
10 Na da a:igele ea emo gadenene, ema nodone sia:ne gadomusa: diasa:i. Be e da nama amane sia:i, “Agoane mae hamoma! Na da di amola dia fi dunu, amo huluane Yesu Ea dafawane olelei lalegagui dunu, ilima na:iyado hawa: hamosu dunu fawane. Godema fawane nodone sia:ne gadoma! Bai Yesu Ea dafawane sia:i olelei amo da musa: balofede ilia a:silibu olelei dagoi.”
Dunu da Ahea:ya:i Hosi Fila Heda:lebe Ba:i
11 Amalalu, na da Hebene doasili, ahea:ya:i hosi ba:i. Amoga fila heda:lebe dunu Ea Dio amo Fisisu Hame Dawa: amola Dafawane ba:i. E da moloidafa fofada:su amola gegemusa: dawa:. 12 Amo Dunu Ea si da lalu agoane ba:i amola Ea dialuma da:iya habuga bagohame ba:i. Ea da:i hodo da:iya dio dedei ba:i, be amo dio Hi fawane dawa:.
13 Ea abula sali amo da maga:mega dedeboi. Ea dio da “Gode Ea Sia:.” 14 Hebene dadi gagui gegesu dunu ilia da ahea:ya:i abula salawane, ahea:ya:i hosi ilima fila heda:le, Ema fa:no bobogei. 15 E da gegesu gobihei bagade debei meidafa amo Ea lafidili gagui ba:i. Amoga E da fifi asi gala hasalasimu. E da ilima gasa bagade Hina hou hamomu. E da fedege agoane waini fage Gode Bagadedafa amo Ea ougi bagade waini hano osa:gisu diasu amo ganodini osa:gimu. 16 Dio amo da Ea abula da:iya amola Ea masele da:iya dedei da, “Hina Bagade amo da eno hina bagade huluane baligi, amola Hina Gode amo da eno ouligisu dunu huluane baligi!”
17 Amalalu, na da a:igele dunu eso da:iya lelebe ba:i. E da sio fi hagili ahoanebe ilima bagade wele sia:i, “Misa! Gode Ea lolo Nasu bagade amoma misa! 18 Misa! Dilia hina bagade dunu, dadi gagui ouligisu dunu, dadi gagui dunu, hosi, amoga fila heda:i dunu, dunu huluane amo udigili hawa: hamosu dunu, halegale ahoanebe dunu, bagade amola fonobahadi, amo huluane ilia hu manusa: misa!”
19 Amalalu, na ohe fi liligi amola osobo bagade ouligisu dunu, gilisili amo Dunu hosiga fila heda:i amola ea fidisu dunu, ilima gegemusa: manebe ba:i. 20 Hosiga fila heda:i dunu da ohe fi liligi amola ogogosu balofede dunu afugili, se iasu diasu ganodini sali. (Ogogosu balofede dunu da ohe fi liligi ba:ma:ne, gasa bagade musa: hame ba:su hou hamosu. Amoga e da dunu amo ilia ohe fi liligi ea dawa:digima:ne dedesu lai amola ea loboga hamoi agoaila liligi amoma nodone sia:ne gadosu, amoma e da ogogoi.) Ilia da ohe fi liligi amola ogogosu balofede dunu, ili esaleawane lalu wayabo amo da salafaga nenana, amoga ha:digi. 21 Dunu da hosi amoga fila heda:i amo da gegesu gobihei ea lafidili gagui amoga ohe fi liligi amola osobo bagade Hina dunu, amo ilia gegesu dunu huluane fane legei dagoi. Sio huluane da ilia hu sadini mai dagoi.