18
Ba:bilone Moilai Bai Bagade Dafai
Amalalu, na da a:igele dunu Hebene soge yolesili, osoboga manebe ba:i. E da hina bagade agoane ba:i. Ea hadigi da osobo bagade huluane hadigi hamoi. E da ha:giwane wele sia:i, “Uda da dafai dagoi. Ba:bilone Bagade da dafai dagoi. Fio liligi amola nigima: a:silibu, amo fawane amo moilai bai bagade ganodini esala. Wadela:i ledo bagade sio fi hisu hisu da amo moilai bai bagade ganodini esala. Bai dunu fifi asi gala huluane da fedege agoane amo ea wadela:i hanai hou gasa bagade waini hano mai dagoi. Osobo bagade ouligisu dunu da ema wadela:i uda lasu hou hamosu amola osobo bagade bidi lasu dunu da e gasa bagade wadela:i hou hanaiwane hamobeba:le, muni bagade lai.” Amalalu, na da sia: eno muagadodi misi amane nabi,
“Na fi dunu! Ba:bilone moilai bai bagade yolesili, misa!
Dilia da ea wadela:i hou gilisili mae hamoma!
Dilia da ea se dabe iasu gilisili ba:mu da defea hame.
Bai ea wadela:i hou da gilisibiba:le,
afae da afae da:iya ligisiba:le, Hebene sogega doaga:i.
Gode da ea wadela:i hou hame gogolei.
Ema dabema amola ea afadafa wadela:i hou hamoi galea,
ema se dabe iasu amo defele aduna ima.
E da se nabasu bagade iabeba:le,
ema gasa bagadedafa baligiliwane dabe ima.
E da hadigi amola liligi ida:iwane hi hanai liligi labeba:le,
ema se nabasu amola da:i dioi, amo defele imunu da defea.
Bai e da wali udigili amane sia:sa,
“Na da didalo hame! Na da hina bagade uda agoane fi esala.
Na da se nabasu hamedafa ba:mu!”
Amaiba:le, eso afadafa ganodini e da se bagade nabimu.
Olosu, da:i dioi amola ha:su da ema doaga:mu.
E da laluga nemu.
Bai Hina Gode da ema fofada:mu, amola E da Bagadedafa.”
Osobo bagade hina bagade dunu amo da e amola gilisili wadela:le hamosu, ilia da amo moilai bai bagade laluga nenanebe ba:sea, bagadewane dimu. 10 Ilia da gilisili e se nabasu lasa:besa:le, sedagawane ba:lalawane lelumu. Ilia da amane sia:mu, “Ameia:! Ameia:! Ba:bilone bagade, moilai bai bagade ida:iwane galu. Eso afadafa ganodini di da se dabe iasu lai dagoiba:le dafai!”
11 Osobo bagade bidi lasu dunu amola da e dawa:le, dimu amola didiga:mu. Bai wali eno dunu da ilia liligi bu hame bidi laha. 12 Liligi huluane amo gouli, silifa, igi ida:iwane, su amola abula ida:iwane, liligi ida:iwane ifa, igi, ouli amola balase, amoga hamoi liligi,
13 sinamone, hedama:ne fodole nasu liligi, gabusiga: manoma, fala:gisenese, waini hano, falaua, widi, bulamagau, sibi, hosi, sa:liode amola udigili hawa: hamosu dunu, amo huluane dunu eno da bu hame bidi lamuba:le, ilia da disa. 14 Bidi lasu dunu da Ba:bilone amoma amane sia:sa, “Liligi ida:iwane gala di da lalegagumu hanai galu, amo da mugululi asi. Dia gagui amola ida:iwane ba:su da asi dagoi. Di da amo bu hamedafa ba:mu!” 15 Bidi lasu dunu, (amo da amo moilai bai bagadega bidi lasu hawa: hamobeba:le bagade gagui), ilia da ea se nabasu gilisili ba:sa:besa:le, sedagawane lelumu. Ilia da dimu amola didiga:mu. 16 Ilia da amane sia:mu, “Ameia:! Ameia:! Moilai bai bagade da se bagade nabi. E da musa: abula ida:iwane amo yoi, oga:iyei amola gouli liligi amo lasu amola gifalo amoga sali. 17 Be hedolodafa (aua afae agoane) e da amo liligi huluane yolesi dagoi. Dusagai ouligisu dunu, genonesisu dunu, dunu ilia amo ganodini ahoa amola dunu huluane ilia hano wayabo bagade amoga hawa: hamonanebeba:le esaloma:ne liligi laha, amo da sedagawane lelu,
18 Ba:bilone nenanebeba:le lalu amola mobi, heda:lebe ba:loba, ilia amane wele sia:i, “Moilai bai bagade eno amo moilai bai bagade agoane da hamedafa ba:su.”
19 Ilia da osobo gasa:le, ilisu dialuma da:iya ligisili, amane wele sia:i, “Ameia:! Ba:bilone da se bagade nabi. Amo moilai bai bagade ganodini, dusagai hawa: hamosu dunu da muni bagade ba:i. Be hedolodafa (aua afae amoga) e da ea gagui huluane fisi dagoi!”
20 Hebene ganodini fi! E da gugunufinisi dagoiba:le, hahawane nodoma! Gode Ea fi dunu, asunasi dunu amola balofede dunu! Dilia nodoma! Bai Ba:bilone da dilima wadela:le hamobeba:le, Gode da ema dabe i dagoi. 21 Amalalu, a:igele gasa bagade amo da igi bagade gaguia gadole, hano wayabo bagade amoga sanasi. E amane sia:i, “Ba:bilone da amaiwane sanasili, bu hamedafa ba:mu. 22 Amo moilai bai bagade ganodini, sani baidama dubi, dunu ilia gesami, faludi amola dalabede fulaboi, amo da bu hamedafa nabimu. Hawa: hamosu dunu da di ganodini bidi lasu hawa: bu hame hamomu. Widi goudasu igi da udigili dialebeba:le, bu hame nabimu galebe. 23 Di ganodini gamali nenanebe bu hame ba:mu. Udalai dunu amola uda, ela gilisili sia: dabe bu hame nabimu. Dia bidi lasu hawa: hamosu dunu ilia da gasa bagadeba:le, eno osobo bagade bidi lasu hawa: hamosu dunu ili baligi dagoi. Dia ogogosu sema nabi hou amoga di da osobo bagade fifi asi gala dunu huluane ogogoi. 24 Gode da Ea fi dunu amola balofede dunu, amo ilia maga:me Ba:bilone moilai bai bagade ganodini dialebe ba:beba:le, Ba:bilone da se dabe iasu lai. Dafawane! Dunu huluane osobo bagadega enoga medole legei, amo ilia maga:me da Ba:bilone moilai bai bagade ganodini dialebe ba:i.”