5
Osobo bagade dunu da gobele salasu Ouligisu dunu ilegemusa: dawa:sea, ilia dunu afadafa amo ea fi dunuma afafane, ilegesa. Ilia da e ili fidima:ne, ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, Godema gobele salasu hou hamoma:ne ilegesa.
Amo gobele salasu Ouligisu dunu da hi gasa hame hou dawa:beba:le, e da dunu ilia hame dawa:beba:le giadofale hamosa, ilima asigiliwane fidimusa: dawa:. * Gobele Salasu 9:7Amo osobo bagade gobele salasu Ouligisu dunu da gasa hameba:le, e da ea fi dunu ilia wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, Godema gobele salasu hamosa, be amo fawane hame. E da hi wadela:i hou gogolema:ne olofomusa: amolawane Godema gobele salasu hamosa.
Gadili Asi 28:1Dunu afae da hi hanaiba:le, gobele salasu Ouligisu hawa: hamomu da hamedei. Be Gode da ema ilegei dagoiba:le fawane, Elane ea hou amo defele, e da gobele salasu Ouligisu dunu hamosa. Gesami Hea:su 2:7Amo defele, Gelesu da Hi hanaiba:le, Gobele Salasu Ouligisu dunu hawa: hamosu bagade hame lai. Be Gode da E ilegeiba:le fawane hamoi. Gode Ea Sia: da agoane dedei diala,
“Gode da amane sia:i, ‘Di da Nagofe.
Wali eso Na da Dia Ada hamoi.’ ”
§ Gesami Hea:su 110:4E eno amane sia:i,
“Di da eso huluane hawa: hamonanoma:ne,
Na da Di Gobele Salasu Dunu,
Melegisedege ea fi gobele salasu dunu agoane ilegei dagoi.”
** Ma:diu 26:36-46; Maga 14:32-42; Luge 22:39-46Yesu Gelesu da osobo bagadega esaloba, Gode da E mae bogoma:ne gaga:musa: defele esala, amo Yesu da dawa:beba:le, E da dinanawane amola sihanonawane, Godema wele sia:ne gadosu amola adole ba:su. Gode da Ea sia:ne gadosu nabi. Bai Yesu Ea hou da fonoboi amola nabawane hamosu dawa:i. Yesu da Gode Egefedafa, be Hi da se nababeba:le, nabasu hou dawa:i. Yesu Ea hou noga:idafa hamoi ba:loba, Gode da E eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu Gaga:su, (Ema nabasu dunu ilia lamu liligi) amo ea Bai hamoi. 10 Gode da Yesu amo Melegisedege gobele salasu Ouligisu dunu hou defele hawa: hamomusa:gini, Yesuma ilegei dagoi.
Dafawaneyale Dawa:su Hou Mae Yolesima
11 Amo hou olelemu sia: bagade diala. Be dilia da hedolo hame dawa:beba:le, amo dilima olelemu logo da ga:nasi gala. 12  †† 1 Golidia 3:2Dilia da ode bagohame amo sia: nababeba:le, dilia eno dunuma olelesu dunu agoane ba:mu da defea galu. Be dilia hame dawa:beba:le, dunu eno da dilima Gode Ea Sia: bisili olelesu liligi, amo bu olelemu da defea. Dilia da gasa bagade ha:i manu gogolei, dodo maga:me fawane manusa: dawa:.
13 Nowa da dodo maga:me fawane manusa: dawa:sea, e da mano fonobahadi agoane esala. Asigi hame laiba:le, e da hou ida:iwane amola wadela:i hou, amo afafamusa: hame dawa:. 14 Be asigilai dunu da gasa ha:i manu manusa: dawa:. Ilia da logo hogoi helebeba:le, ida:iwane hou amola wadela:i hou afafamusa: dawa:.

*5:3: Gobele Salasu 9:7

5:4: Gadili Asi 28:1

5:5: Gesami Hea:su 2:7

§5:6: Gesami Hea:su 110:4

**5:7: Ma:diu 26:36-46; Maga 14:32-42; Luge 22:39-46

††5:12: 1 Golidia 3:2