14
Ilia da Yesu Medomusa: Dawa:i
(Ma:diu 26:1-5; Luge 22:1-2; Yone 11:45-53)
* Gadili Asi 12:1-27Eso aduna aligili, Baligisu Lolo Nasu amola Agi ga:gi (Yisidi Hame sali) Lolo Nasu da doaga:mu galu. Gobele salasu hina amola sema olelesu dunu da Yesu medomusa:, logo wamowane hogoi helelalu. Be ilia da amane sia:i, “Dunu huluane gilisili gegesa:besa:le, Lolo Nasu eso amoga ninia hame fuga:mu.”
Uda da Bedani Diasuga Gabusiga: Manoma Yesu Ea Dialumaga Sogadigi
(Ma:diu 26:6-13; Yone 12:1-8)
Luge 7:37-38Yesu da Bedani moilaiga doaga:sea, E da lebolosi oloi dunu amo ea dio Saimone, ea diasuga ha:i naha esalu. Uda afae da misini, e da igiga hamoi ganagu gagui amo goudane, manoma gabusiga: gala Yesu Ea dialuma da:iya sogadigi. Amo manoma da muni bagade liligi, ea dio amo ‘nade.’ Be eno dunu da mi hanane gilisili amane sia: dasu, “Gabusiga: manoma da abuliba:le udigili ha:digibala:? Amo gabusiga: manoma bidi lale, 300 Gina lale, amo muni hame gagui dunuma imunu da defea galu!”
Be Yesu E amane sia: “Yolema! Dilia da abuliba:le e se nabima:ne, sia: dalula:? E da Nama ida:iwane hamoi. Mousese ea Malasu 15:11Dilia da hame gagui dunu eso huluane ba:sa. Eso huluane ilima fidisu logo da diala. Be dilia da Na hobea hame ba:mu. E da ea gasa defele hamoi dagoi. E da Na bogomu asigiba:le, Na da:i hodo legema:ne, hidadea hamoi dagoi. Na da dilima dafawane sia:sa! Osobo bagadega soge huluanedafa amoga dunu ilia da na sia: ida:iwane olelesea, ilia da amo uda dawa:ma:ne, ea hou Nama waha hamoi olelemu,”
Yudase da Yesu Hohonomu Sia:i
(Ma:diu 26:14-16; Luge 22:3-6)
10 Amalalu, Yesu Ea ado ba:su dunu afadafa ea dio amo Yudase, (eda dio da Isaga:liode), da ado ba:su dunu fagoyale yolesili, gobele salasu hina dunuma doaga:le, e da Yesu ilima hohonoma:ne sia:i. 11 Ilia da ea sia: hahawane nabi. Ilia da ema muni imunu sia:i. Amalalu, Yudase da Yesu ilima hohonomusa: logo hogoi helei.
Yesu amola Ea Fa:no Bobogesu Dunu da Baligisu Lolo Mai
(Ma:diu 26:17-25; Luge 22:7-14,21-23; Yone 13:21-30)
12 Agi ga:gi yisidi hame sali, amo Lolo Nasu esoga, Isala:ili dunu ilia Baligisu Eso dawa:musa:, sibi medole legele nasu. Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da Yesuma amane sia:i, “Ninia habidili Baligisu Lolo Manusa: hahamoma:bela:?”
13 Yesu da ado ba:su dunu aduna asunasi. E da elama amane sia:i, “Alia da diasuga doaga:le, dunu da ganagu hano di gaguli ahoanebe ba:mu. E fa:no bobogele, 14 e da adi diasuga golili dasea, amo diasu ea edama amane sia:ma, ‘Olelesu E amane sia:sa, Na amola Na ado ba:su dunu Baligisu Lolo Nasu hamomusa:, lolo Nasu sesei olema!’
15 Amasea, e da diasu gadodili sogebi sesei bagade, liligi momagei amola defele hahamoi, alima olemu. Amogai, Baligisu Lolo moma:ne hahamoma!”
16 Amalalu, Ea ado ba:su dunu da asili, diasuga doaga:le, Ea adoi defele ba:i. Amalalu, ela da Lolo Nasu hahamoi.
17 Daeya, Yesu amola Ea ado ba:su dunu fagoyale gala da amo diasuga doaga:i.
18  § Gesami Hea:su 41:9Ilia da fili, ha:i nana, Yesu E amane sia:i, “Na da dilima dafawane sia:sa! Dunu afadafa wali Na amola gilisili ha:i nanebe, ea da Na hohonomu.”
19 Ilia da se bagade nabi. Afae afae ilia amane sia:i, “Amo da nala:?”
20 E da ilima amane sia:i, “Dilia dunu fagoyale ganodini, dunu afae amogili Na agi ga:gi fi hanoga gele iasea, dunu da amo.” 21 “Dunu Egefe da sia: dedei defele bogomu. Be ea hohonosu dunu da se bagade nabimuba:le, e da hame lalelegemu da defea galu ba:mu!”
Hina Gode Ea Lolo Nasu
(Ma:diu 26:26-30; Luge 22:14-20; 1 Golidia 11:23-25)
22 Ha:i nanoba, Yesu da agi ga:gi lale, Godema sia:ne gadole, fifili, ilima sagoi. E da amane sia:i, “Lale moma! Amo da na da:i hodo!”
23 Amalalu, waini hano faigelei ganodini sali amo lale, E da Godema nodone sia:ne gadoi. E da waini hano ilima sagole, ilia huluane na dagoi. 24  ** Gadili Asi 24:8; Yelemaia 31:31-34E amane sia:i, “Amo da na maga:me, dunu bagohame gaga:ma:ne sogadigi. Amoga Na da Godema gousa:musa: gesele nasu gaheabolo ilegesa. 25 Na da dilima dafawane sia:sa! Na da hobea waini hano mae nawane, Gode Ea Hinadafa Hou soge ganodini fawane gaheabolowane manu.”
26 Amalalu, ilia da gesami hea:lalu, Olife Goumiga asi.
Yesu da Bida ea Dafamu Olelei
(Ma:diu 26:31-35; Luge 22:31-34; Yone 13:36-38)
27  †† Segalaia 13:7Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia huluane da Na yolesili, hobeale afia:mu. Gode Ea Sia: da agoane dedei diala, `Na da sibi ouligisu dunu fasea, sibi huluane da hobeale afia:mu!’ 28  ‡‡ Ma:diu 28:16 Saimone da Bida ea dio eno.Be Gode da Na da:i wa:lesisia, Na da Ga:lili sogega dilima bisili masunu.”
29 Bida da Yesuma bu adole i, “Dunu huluane da hobeale afia:sea, be na da Di hamedafa yolesimu!” 30 Yesu E bu adole i, “Na da dima dafawane sia:sa! Wali gasia, di da hidadea, `Yesu na hame dawa:!’ udiana agoane sia:mu. Amasea, gagala ea ga:be adunawane nabimu!”
31 Be Bida da gasawane bu adole i, “Di da bogosea, ani galu bogomu da defea. Be ‘Di na hame dawa:,’ na da hamedafa sia:mu.”
Ilia huluane da amo defele sia:i.
Yesu da Gedesemani Sogebi Ganodini Sia:ne Gadoi
(Ma:diu 26:36-46; Luge 22:39-46)
32 Ilia da sogebi ea dio amo Gedesemani, amoga asili doaga:i. Yesu da Ea ado ba:su dunuma amane sia:i, “Gowegai esafuluma! Na da sia:ne gadomu galebe.”
33 Amalalu, E da Bida, Ya:mese amola Yone oule asili, E da ea dogo ganodini se bagade nabi. 34 E da ilima amane sia:i, “Na da bogomuwane se naba. Guiguda: sosodo aligima!” 35 E da fonobahadi bu asili, osoboga gala:lasa:i. E da Gode da logo ba:sea, Ema se nabimu yolema:ne, Ema sia:ne gadoi. 36 E da amane sia:ne gadoi, “Ada! Na Ada! Di da liligi huludafa hamomusa: dawa:! Amo se nabasu faigeleiga di, Na fisima:ne sia:ma! Be Na hanai liligi hame, Dia hanai liligi fawane Na da hamomu!”
37 E da bu misini, Ea ado ba:su dunu udiana golai dialebe ba:i. E da Bidama amane sia:i, “Saimone! Abuliba:le golabala? Fonobahadi ha:esalumu da defea galu? 38 Be dafama:ne ado ba:su hou dilima doaga:sa:besa:le, sia:ne gadosa esaloma. Dilia a:silibu da gasa bagade be da:i ea hou da gogaya:i.”
39 E da bu asili, Ea musa: sia:ne gadoi amo defele bu sia:ne gadoi. 40 E da Ea ado ba:su dunuma bu doaga:le, ilia bu golai dialebe ba:i. Ilia si fadegale esalumu hamedei ba:i. Ilia da ema adole imunu gogoleiba:le udigili esalu.
41 E da bu asili, amola bu misini, ilima amane adole ba:i, “Dilia abuliba:le bagadewane didalai dianabela:? Defea! Dagoi! Na ilegei eso da doaga:i dagoi. Enoga hohonoiba:le, Dunu Egefe da wadela:i dunu ilia loboga gagulaligi dagoi ba:mu.
42 Wa:legadole masa! Na hohonosu dunu da manebe goea!”
Ilia da Yesu Afugili Lai
(Ma:diu 26:47-56; Luge 22:47-53; Yone 18:3-12)
43 Yesu E sia:nanoba, Yudase (Yesu Ea ado ba:su dunu fagoyale gala amo fi dunu) da doaga:i. Dunu bagohame, gobihei bagade amola gigi gagui, gobele salasu, sema olelesu dunu, amola asigilai dunu, amoga asunasiba:le, amo dunu ilia Yudase sigi misi.
44 Hohonosu dunu da hidadea ilima amane dawa:digima:ne olelei, “Nowa: dunu na nonogosea, amo dunu gagulaligili, noga:le sosodo aligili hiouginana masa!”
45 Amalalu, e da Yesuma doaga:sea, “Olelesu!” sia:nu, Yesu nonogoi.
46 Amaiba:le, ilia da Yesu gagulaligi.
47 Be Yesu Ea oule misi dunu afae, ea gobihei duga:le gadole, gobele salasu Ouligisu ea udigili hawa: hamosu dunu ea ge damuni fasi.
48 Yesu da ilima amane adole ba:i, “Dilia abuliba:le gobihei amola gigi gaguiwane Na gagumusa: misibala:? Na da wamolasu dunula:?
49  §§ Luge 19:47, 21:37Eso huluane Na da Debolo Diasu ganodini sia: olelelalu. Dili amola esalebe ba:i, be dilia da Na hame gagulaligi. Be defea! Gode Sia: Dedei didili hamoi dagoi ba:mu defea.”
50 Amalalu, ado ba:su dunu huluane da Yesu yolesili, hobea:i.
51 Ayeligi dunu afadafa, e da abula fawane gasisali, Yesuma fa:no bobogei. Ilia da e gagulaligimusa: dawa:i. 52 Be e da ea abula fisili, da:i nabadodafa hobea:i.
Yesu da Gobele Salasu, Asigilai amola Sema Olelesu Dunu (Gasolo ilia Gilisisu) Ilima Fofada:i
(Ma:diu 26:57-68; Luge 22:54-55,63-71; Yone 18:13-14,19-24)
53 Ilia da Yesu afugili, gobele salasu Ouligisu dunu ea diasuga oule asi. Gobele salasu hina dunu, sema olelesu dunu amola Gode Ea fi asigilai dunu huluane da gilisi dagoi. 54 Bida da badiliawane fa:no bobogele, gobele salasu Ouligisu dunu ea diasu gagoi ganodini misini, e amola dadi gagui ouligisu dunu gilisili, lalu housa esalu.
55 Gobele salasu dunu amola fofada:su dunu da Yesuma fofada:lalu medomusa: dawa:beba:le, ba:su dunu bagadewane hogoi helei. Be hamedei. 56 Ogogosu ba:su dunu bagohame, da Yesu Ea hou wadela:musa: ogogole sia:i. Be ilia sia: afae afae da defele hame ba:i. 57 Amalalu, eno dunu da wa:legadole, Yesu Ea hou wadela:musa:, ogogole amane sia:i, 58  *** Yone 2:19“Ninia da Ea sia: amane nabi, ‘Na da Gode Ea Debolo Diasu dunuga hamoi, amo Na da mugulumu. Amasea, eso udiana aligili, Na da Gode Ea Debolo Diasu dunuga hame hamoi, bu gaguli dagomu!’ ” 59 Be amo ogogosu dunu ilia sia: amolawane da defele hame nabi.
60 Amalalu, gobele salasu Ouligisu dunu da wa:legadole, Yesuma amane adole ba:i, “Di da ilia diwaneya udidisu amoma adole imunu hame dawa:bela:?” 61 Be Yesu da ouiya:le esalu. E da sia: afae da hame sia:i. Amalalu, gobele salasu Ouligisu dunu da Ema amane adole ba:i, “Di da Mesaiala:? Di da Gode (Ema ninia nodosa) amo Ea Manodafala:?”
62  ††† Da:niele 7:13Amalalu, Yesu E bu adole i, “Ma! Amola dilia huluane da Na, Dunu Egefe, Gode Bagadedafa amo Ea lobodafadili fibi ba:mu, amola mumobi ganodini manebe ba:mu!”
63 Amo sia: nababeba:le, gobele salasu Ouligisu dunu da hi abula gadelale, amane sia:i, “Ninia ba:su dunu eno hame hogomu! 64  ‡‡‡ Gobele Salasu 24:16Dilia huluane da Ea lasogole sia: nabi dagoi. Dilia adi dawa:bela:?”
Ilia huluane amo Yesu da wadela:i hamosu dunu sia:ne, E medole legema:ne sia:i.
65 Amalalu, mogili da Yesuma ilia defo adugaga:le, Ea si dofoga:ne fananu, amane adole ba:i, “Defea! Ba:la:loma! Nowa da Di fabela:?” Sosodo ouligisu dunu da Yesu ea odagia fai.
Bida da Yesu Na Hame Dawa: Sia:i
(Ma:diu 26:69-75; Luge 22:56-62; Yone 18:15-18,25-27)
66 Bida da gobele salasu Ouligisu dunu ea diasu gagoi ganodini esalu. Amalalu, Gobele salasu Ouligisu dunu ea hawa: hamosu a:fini misini, 67 Bida lalu housa esalebe ba:beba:le, e da Bidama nani sosodoligili, amane sia:i, “Di da Na:salede dunu Yesu amo sigi lalusu.”
68 Be Bida da gagabole sia:i, “Dia sia:be na da hamedafa dawa:!” Amalalu, asili, e logo holeiga doaga:i. Amo galuwane, gagala gawali ga:be nabi. 69 Amalalu, amogawi amo a:fini da Bida bu ba:i. E da eno dunu lelu ilima amane sia:i, “Goe dunu da Yesu Ea fi dunu.” 70 Be Bida da bu gagabole Yesu e da hame dawa:i sia:i. Be fa:no, eno lelu dunu da amane sia:i, “Hananewane! Di da amo fi dunu. Di da Ga:lili dunu.”
71 Be Bida da gasa bagadewane amane ilegele sia:i, “Na da Gode Ea Dioba:le amane sia:sa! Dilia waha sia:be dunu na hamedafa dawa:! Na da ogogosa galea, Gode da nama se iasu imunu da defea!”
72 Amalalu, gagala musa: ga:ne, bu eno ga:be nabi. Yesu Ea musa: sia:i amo, “Di da ‘Yesu na hame dawa:,’ udiana agoane sia:nanu, gagala da aduna ga:be nabimu,” amo sia: bu dawa:iba:le, Bida e se bagade nababeba:le dinanu.

*14:1: Gadili Asi 12:1-27

14:3: Luge 7:37-38

14:7: Mousese ea Malasu 15:11

§14:18: Gesami Hea:su 41:9

**14:24: Gadili Asi 24:8; Yelemaia 31:31-34

††14:27: Segalaia 13:7

‡‡14:28: Ma:diu 28:16 Saimone da Bida ea dio eno.

§§14:49: Luge 19:47, 21:37

***14:58: Yone 2:19

†††14:62: Da:niele 7:13

‡‡‡14:64: Gobele Salasu 24:16