13
Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Amo eso da doaga:sea, hano bubuga:su amoga Da:ibidi egaga fifi misi amola Yelusaleme esalebe dunu ilia wadela:i hou amola ogogole ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu, amo dodofemusa: da doasi dagoi ba:mu.
Amo esoha, Na da ogogole loboga hamoi ‘gode’ ilia dio huluane Isala:ili sogega fadegale fasimu. Amola dunu huluanedafa da amo dio bu hamedafa dawa:mu. Nowa da balofede dunu hi sia:sea, Na da fadegale fasimu. Amola dunu ilia loboga hamoi ogogole ‘gode’ ilima sia:ne gadomusa: hanai asigi dawa:su, Na da fadegale fasimu.
Amasea, dunu afae da hi da balofede hamoma:ne sia:sa, ea amedafa amola edadafa da e medole legema:ne sia:mu. Bai e da Hina Gode Ea sia: amo sia:i dagoi, hi fawane sia:i. Be e da amomane ogogosu sia: fawane sia:i. E da balofede sia:sea, ea adadafa amola amedafa da e sone, medole legemu. Amo eso da doaga:sea, balofede dunu da esala ba:sea, gasa fili hame hamomu. E da balofede dunu ea hou agoane hame hamomu. E da eno dunuma ogogoma:ne, balofede dunu eboboi abula hame salimu.
Be amomane, e da amane sia:mu, ‘Na da balofede dunu hame. Na da ifabi ouligisu dunu. Na da na esalusu huluane amoga ifabi hawa: fawane hamosu.’ Amasea, enoga ema amane adole ba:sea, ‘Amo fa:ginisi dia bidegia gala, ilia bai da adila:?’ e da bu adole imunu, ‘Na da amo fa:ginisi na sama ea diasua lai.’ ”
Hina Gode da Gode Ea Sibi Ouligisu Dunu Fane Legema:ne Sia:i
* Ma:diu 26:31; Maga 14:27Hina Gode da amane sia:sa, “Gegesu gobihei! Nedegima! Na hawa: hamosu Sibi Ouligisu dunu Ema doagala:ma! E fane legema! Amasea, sibi wa:i da afagogoi dagoi ba:mu. Na da Na fi dunuma doagala:mu. Amola Isala:ili soge ganodini momogi udiana amo ganodini mogi aduna da bogogia:mu. Mogi afae hame bogoi esala, amo Na da silifa da laluga adoba:le noga:i hamosa amo defele, adoba:mu. Amasea, ilia da Nama sia:ne gadomu, amola Na da ilima dabe adole imunu. Na da ilima amane sia:mu, ‘Dilia da Na fidafa dunu.’ Amola ilia da Nama amane sia:mu, ‘Di da ninia Godedafa.’ ”

*13:7: Ma:diu 26:31; Maga 14:27