12
Yelusaleme da Gaga:i Dagoi Ba:mu
Hina Gode da mu fadegale gai. E da osobo bagade hahamoi. E da osobo bagade dunu ilima esalusu iasu. Amo Hina Gode da Isala:ili soge ea fa:no misunu hou olelema:ne, amo sia:ne iasu i. E da amane sia:sa, “Na da Yelusaleme amo faigelei waini hanoga nabai agoane hamomu. Fifi asi gala ema sisiga:le disi da amoga nalu, adini ba:i dunu defele felowale masunu. Amola ilia da Yelusaleme doagala:musa: masea, ilia da Yuda moilai bai bagade huluane doagala:mu. Be amo esoha, Na da Yelusaleme amo igi dioi bagadedafa agoane hamomu. Nowa fifi asi gala da amo gaguia gadomusa: dawa:sea da se bagade nabimu. Osobo bagade fifi asi gala huluane da Yelusaleme doagala:musa: gilisimu. Amo esoha, Na da ilia hosi huluane beda:ne fofogadigima:ne hamomu. Amola ilima fila heda:i dunu huluane Na da doula masa:ne hamomu. Na da Yuda fi sosodo aligimu, be ilima ha lai dunu ilia hosi si huluane Na da dofonesimu. Amasea, Yuda sosogo fi ilia da ilisu amane sia:mu, ‘Hina Gode Bagadedafa da Ea fi dunu Yelusaleme ganodini esalebe ilima gasa fufugilisisa.’
Amo galu, Na da Yuda sosogo fi ili, lalu amo da iwila ganodini o gagoma bugi denesi ganodini nebe, agoane hamomu. Ilia da ili sisiga:le fifi asi gala amo huluane wadela:lesimu. Yelusaleme fi dunu ilia da ilia moilai bai bagade ganodini hahawane gaga:iwane esalebe ba:mu.
Na, Hina Gode, da hidadea Yuda dadi gagui wa:i ilima hasalasu imunu. Amasea, Da:ibidi egaga fi dunu amola Yelusaleme fi dunu iligaga fi dunu ilima nodosu da Yuda fi dunu eno ilima nodosu hame baligimu. Amo esoha, Hina Gode da Yelusaleme ganodini esalebe dunu gaga:mu. Ilia gilisisu ganodini, gogayaidafa dunu da Da:ibidi defele gasa bagade ba:mu. Da:ibidi egaga fi dunu da Hina Gode Ea a:igele dunu amola Godedafa amo defele, ili sigi masunu. Amo esoha, nowa fifi asi gala da Yelusaleme doagala:musa: adoba:sea, Na da amo fi gugunufinisimu.
10  * Yone 19:37; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7Na da Da:ibidi egaga fi dunu amola Yelusaleme fi dunu eno huluane amo asigidafa amola sia:ne gadosu a:silibu amoga nabalesimu. Ilia da Na bogoma:ne soi dagoi, amola amo esoha ilia da Na bu ba:muba:le, dunu da ea magobo mano bogoiba:le didiga:su defele, ha:giwane didiga:mu. 11  Wamolegei Sia: Olelesu 1:7 Ma:diu 24:30Megidou umi ganodini, ogogole ‘gode’ Ha:ida:delimone da bogoiba:le, dunu da ha:giwane didiga:sa. Na da Yelusaleme amoma bu masea, Yelusaleme fi dunu ilia didiga:su da amo defele ba:mu. 12-14 Yuda soge ganodini, sosogo fi huluane afafai da higagale dimu. Da:ibidi egaga fifi misi, Na:ida:ne egaga fifi misi, Lifai egaga fifi misi, Simiai egaga fifi misi amola eno fifi misi huluane da higagale didiga:mu. Dunu da ilisu didiga:mu amola uda da ilisu didiga:mu.

*12:10: Yone 19:37; Wamolegei Sia: Olelesu 1:7

12:11: Wamolegei Sia: Olelesu 1:7 Ma:diu 24:30