26
Ilia da Yesu Medomusa: Dawa:i
(Maga 14:1-2; Luge 22:1-2; Yone 11:45-53)
Amo olelesu sia: dagoloba, Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma amane sia:i,
* Gadili Asi 12:1-27“Dilia dawa:! Eso aduna aligili, Baligisu Lolo Nasu da ba:mu. Ilia da Dunu Egefe bulufalegeiga dabagala:musa: gagulaligimu.”
Amalalu, gobele salasu dunu amola Gode Ea diasu ouligisu dunu da gobele salasu dunu Ouligisu ea dio amo Ga:iafa:se, amo ea diasuga gilisi dagoi. Ilia da Yesu wamowane afugili, medole legemusa:, amane ilegele sia:i, “Dunu huluane da amo hou higabeba:le, halale gegesa:besa:le, Lolo Nasu amo ganodini hamomu da hamedei.”
Uda da Gabusiga: Manoma Yesu Ea Dialumaga Sogadigi
(Maga 14:3-9; Yone 12:1-8)
Eso afaega, Yesu da Bedani moilaiga, lebolosi oloi dunu Saimone amo ea diasuga esalu. Luge 7:37-38E da ha:i nanoba, uda afae da Ema misini, manoma gabusiga: gala ganagu ganodini sali, Yesu Ea dialuma da:iya sogadigi. Amo hou ba:beba:le, Yesu Ea ado ba:su dunu ilia da ougili amane sia:i, “Liligi ida:iwane abuli udigili ha:digibela:?
Amo gabusiga: hano bidi lale, amo muni lai hame gagui dunuma imunu da defea galu!” 10 Be Yesu da ilia sia: dasu dawa:beba:le, amane sia:i, “Dilia abuliba:le amo udama mi hananewane sia:sala:? E da Nama hou ida:iwane hamoi. 11  Mousese ea Malasu 15:11Dilia da hame gagui dunu eso huluane ba:mu. Be dilia da Na hobea hame ba:mu. 12 E da Na bogole ulidogone salimu hou amoma asigiba:le, Na da:i hodo legema:ne, waha agoane hamoi.
13 Na dafawane sia:sa! Osobo bagadega, soge huluanedafa amoga Na sia: ida:iwanegala dunu ilia olelesea, ilia da amo uda dawa:ma:ne, ea hou Nama waha hamoi olelemu.”
Yudase da Yesu Hohonomu Sia:i
(Maga 14:10-11; Luge 22:3-6)
14 Amalalu, Yesu Ea ado ba:su dunu afadafa amo Yudase Isaga:liode, e da ado ba:su dunu fagoyale yolesili, gobele salasu ouligisu dunu ilima doaga:i. 15  § Segalaia 11:12E da ilima amane adole ba:i, “Na da Yesu dilima ima:ne hohonosea, dilia muni habodayane ima:bela:?” Amalalu, ilia fage eme esala (silifa) 30 agoane idili, Yudasema i.
16 Amalalu, Yudase da Yesu hohonone, ilima imunusa: logo hogolalu.
Yesu amola Ea Fa:no Bobogesu Dunu da Baligisu Lolo Mai
(Maga 14:12-21; Luge 22:7-13,21-23; Yone 13:21-30)
17 Isala:ili dunu da agi ga:gi Yisidi hame sali amo lolo nanoba, eso agega, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da Ema doaga:le, amane sia:i, “Ninia habidili Baligisu Lolo manusa: hahamoma:bela:?” 18 Yesu E bu adole i, “Yelusalemega asili, dilia da dunu ba:mu. Ema amane sia:ma, ‘Ninia Olelesu dunu ea ilegei eso da doaga:i dagoi. E amola ea ado ba:su dunu, ilia dia diasuga Baligisu lolo manu galebe.’ ”
19 Amo sia: nababeba:le, ilia da Yesu Ea olelei hamoi. Ilia Baligisu Lolo Nasu manusa: hahamoi.
20 Daeya doaga:loba, Yesu amola Ea fa:no bobogesu dunu fagoyale gala da ha:i manusa: esalu. 21 Ha:i nananoba, Yesu E amane sia:i, “Na da dafawane sia:sa! Dunu afae ninia gilisisu ganodini da Na hohonomu.” 22 Ilia huluane da se bagade nabi. Ilia da afae afae Yesuma amane adole boba:i, “Hina! Di da na hamomu sia:sala:?”
23  ** Gesami Hea:su 41:9E da bu adole i, “Dunu afadafa, e amola Na gilisili hano ofodoga agi ga:gi gele iasea, amo dunu da Na hohonomu. 24 Dunu Egefe, Gode Sia: Dedei defele, da bogomu. Be Ea hohonosu dunu da se bagade nabimu. Amo dunu da hamedafa lalelegemu da defea galu.”
25 Yesu Ea hohonosu dunu Yudase da amane sia:i, “Olelesu! Di da na hamomu sia:sala:?” Yesu E bu adole i, “Di da sia:i dagoi!”
Yesu Ea Lolo Nasu
(Maga 14:22-26; Luge 22:14-20; 1 Golidia 11:23-25)
26 Ilia ha:i nanoba, Yesu da agi ga:gi lale, Godema nodone sia:ne gadole, amo agi ga:gi fifili, Ea fa:no bobogesu dunuma i. E amane sia:i, “Lale moma! Amo da Na da:i hodo.” 27 Amalalu, E da faigelei lale, Godema nodone sia:ne gadole, ilima i. E amane sia:i, “Dilia huluane amo waini hano moma. 28  †† Gadili Asi 24:8; Yelemaia 31:31-34Go da Na maga:me. Gesele nasu gousa:su gaheabolo da amoga hamoi dagoi. Na maga:me sogadigimuba:le, dunu bagohame da gogolema:ne olofosu ba:mu. 29 Na dilima sia:sa! Na amola dilia da osobo bagadega waini hano moma:ne, bu hame gilisimu. Gode Ea Hinadafa Hou soge ganodini fawane, ninia bu gilisili gaheabolowane manu.” 30 Amalalu, gesami hea:lalu, ilia Olife Goumiga asi.
Yesu da Bida ea Dafamu Olelei
(Maga 14:27-31; Luge 22:31-34; Yone 13:36-38)
31  ‡‡ Segalaia 13:7Amalalu, Yesu da ilima amane sia:i, “Wali gasia, dilia huluane da Na yolesili, hobeamu. Gode Sia: Dedei amo ganodini agoane dedei diala, ‘Gode da sibi ouligisu dunu medole legebeba:le, sibi da udigili hobeale afafamu.’ 32  §§ Ma:diu 28:16Be Gode da Na bu wa:legadolesisia, Na da dilima bisili Ga:lili sogega masunu.”
33 Bida e bu adole i, “Dunu huluane da mugulusia, na da Di hamedafa yolesimu.”
34 Be Yesu da Bidama amane sia:i, “Na dima dafawane sia:sa! Di da hidadea udianawane ‘Yesu na hame dawa:!’ sia:sea, fa:no gagala ga:be nabimu.”
35 Be Bida da gasawane bu adole i, “Di bogosea, ani galu bogomu da defea. Be ‘Di na hame dawa:,’ na da hamedafa sia:mu!”
Yesu Ea fa:no bobogesu dunu huluane amola da amo defele sia:i.
Yesu E Gedesemani Sogebi Ganodini Sia:ne Gadoi
(Maga 14:32-42; Luge 22:39-46)
36 Amalalu, ilia Gedesemani sogebi amoga doaga:i. Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia guiguda: esaloma! Na da gagoega sia:ne gadomusa: masunu!” 37 Asili, E da Bida amola Sebedi ea mano aduna oule asi. Yesu da Ea dogo ganodini se bagadedafa nabi. 38 E da ilima amane sia:i, “Na da bogomuwane se naba. Dilia Na fidima:ne, guiguda: mae golale sosodo ouesaloma.”
39 Yesu E fonobahadi asili, osoboga gala:lasa:ili, amane sia:ne gadoi, “Ada! Logo eno galea, amo se nabasu faigelei Nama ilegei, Di fadegama! Be na asigi dawa:su hanai liligi hame. Dia asigi dawa:suga hanai liligi fawane Na da hamomu.”
40 E da Ea fa:no bobogesu dunu udiana ilima sinidigili ba:loba, ili golai dialebe ba:i. E da Bidama amane sia:i, “Dilia abuliba:le ‘aua’ afadafa fawane ouligimu da hamedesala:? 41 Dawa:iwane esaloma! Dilia da dafama:ne ado ba:su amoga dafasa:besa:le ha:esaloma! Dilia a:silibu da gasa bagade, be da:i ea hou da gogaiya:i.”
42 Yesu da bu asili, bu amane sia:ne gadoi, “Ada! Amo se nabasu faigelei fadegamuda hamedei galea, defea, Dia asigi dawa:su hou fawane Na da hamomu.” 43 Ea ado ba:su dunu udiana ilima bu sinidigili, ilia bu golai dialebe ba:i. Ilia da si fadegaiwane ha:esalumu gogolei galu.
44 Amalalu, bu yolesili, asili, Yesu E da eno agoane Ea musa: sia:ne gadoi bu sia:i.
45 Amalalu, E da Ea ado ba:su dunuma bu sinidigili, amane sia:i, “Dilia da mae nedigili, golabe amola helefisala:? Dawa:ma:i!. Ilegei eso da doaga:i dagoi! Dunu Egefe da enoga hohonoi dagoi amola wadela:i hamosu dunu da wali E gagulaligimu galebe. 46 Wa:legadoma! Hadiga! Na hohonosu dunu manebe goea!”
Ilia da Yesu Afugili Lai
(Maga 14:43-50; Luge 22:47-53; Yone 18:3-12)
47 Yesu E sia:nanoba, Yudase, (Yesu Ea ado ba:su dunu fagoyale gala amo fi dunu afae) da doaga:i. Dunu bagohame, gobihei bagade amola gigi gagui, gobele salasu amola Gode Ea diasu ouligisu dunu asunasiba:le, amo dunu ilia Yudase ea baligia aligili misi. 48 Yesu Ea hohonosu dunu da hidadea ilima sia:i galu, “Nowa dunu na nonogobe ba:sea, amo dunu dilia afugili gagulaligima.”
49 Amalalu, Yudase da Yesuma doaga:le, hahawane amane sia:i, “Olelesu! Olofoiwane esaloma!” Amalalu, e da Yesu nonogoi dagoi.
50 Yesu da Yudasema amane sia:i, “Defea na:iyado! Dia hou amo hedolo hamoma!”
Amalalu, gegesu gobihei amola gigi gagui dunu da Yesu gagulaligi. 51 Yesu Ea oule misi dunu afadafa da ea gegesu gobihei duga:le gadole, gobele salasu Ouligisu ea hawa: hamosu dunu, amo ea ge damuni fasi. 52 Amalalu, Yesu da ema amane sia:i, “Dia gobihei bu salima! Bai nowa da gobiheiga gegesea, ilia da gobiheiga faiba:le bogomu.
53 Dili adi dawa:bela:? Na da Na Ada Ema adole ba:i ganiaba, E da a:igele gegesu dunu osia:idafa Na fidima:ne asunasila:loba. 54 Be amo hou agoane hamoi ganiaba, na bogomu Gode Sia: Dedei ganodini diala da hobea didili hame hamoi ba:la:loba.”
55  *** Luge 19:47, 21:37Yesu da dunu huluanema amane adole ba:i, “Dilia abuli gasawane gegesu gobihei amola gigi gaguiwane, Na afugili lamusa: misibela:? Na da wamolasu dunula:? Eso huluane Na Debolo Diasuga sia: olelesa lelu. Be amo esoga, dilia da Na hame gagui.”
56 Be amo hou huluane, balofede dunu ilia Gode Sia: Dedei amo ganodini sia:i da didili hamomusa: misi dagoi.
Amalalu, Ea ado ba:su dunu huluane da Yesu yolesili, hobea:i dagoi.
Gobele Salasu Fofada:su Dunu da Yesuma Fofada:i
(Maga 14:53-65; Luge 22:54-55,63-71; Yone 18:13-14,19-24)
57 Ilia da Yesu afugili, gobele salasu Ouligisu dunu Ga:iafa:se, amo ea diasuga oule asi. Amoga, sema olelesu dunu amola Gode Ea diasu asigilai ouligisu dunu ilia gilisili esalebe ba:i. 58 Bida e da badiliawane fa:no bobogei. E da Ga:iafa:se ea diasu gagoi amo ganodini golili sa:ili, e amola dadi gagui ouligisu dunu gilisili fi. E da fa:no mabe hou ba:musa:, esalu. 59 Gobele salasu dunu amola Gausolo dunu huluane da Yesu fuga:musa:, ogogosu sia: bagadewane hogoi helei. 60 Ogogosu nabasu dunu bagohame da Yesu Ea hou wadela:musa: misi. Be ilia da Yesu bogoma:ne medomu logo hame ba:i. Fa:nowane, dunu aduna misini, 61  ††† Yone 2:19ela amane sia:i, “Amo dunu E da amane sia:i, ‘Na Gode Ea diasu mugululi, eso udiana amoga fawane bu gagumu, amo hamomusa: Na da defele esala!’ ” 62 Gobele salasu Ouligisu dunu da wa:legadole, Yesuma amane adole ba:i, “Nabibala:? Amo diwaneya udidisu sia: nababeba:le, Di da adi sia:ma:bela:?” 63 Be Yesu E da ouiya:le esalu. Amalalu, gobele salasu Ouligisu dunu da Yesuma amane sia:i, “Defea! Di da wali Gode Ea Dioba:le moloiwane sia:ma! Di da Mesaiala:? Di da Gode Ea Manodafala:?”
64  ‡‡‡ Da:niele 7:13Yesu da ema bu adole i, “Di sia:be goa! Be Na da dilima sia:sa! Wali amola fa:no dilia da Na (Dunu Egefe), Gode Bagadedafa amo Ea lobo dafadili fibi ba:mu. Amola dilia Na muagado mumobi ganodini manebe ba:mu.”
65  §§§ Gobele Salasu 24:16Amo sia: nababeba:le, gobele salasu Ouligisu da hina: abula gadelale, amane sia:i, “E da lasogole sia:i dagoi. Ninia da Ea hou ba:su dunu eno hame hogomu. Ea lasogoi sia: dilia huluane nabi dagoi. 66 Dilia adi dawa:bela:?”
Dunu huluane ilia bu adole i, “E da wadela:i hamoi dagoi! Medole legemu da defea!”
67  * Aisaia 50:6Amalalu, ilia da Yesu Ea odagia defo aduga:gala:i. Mogili, ilia Yesu lobosunane fai, mogili ilia Ea odagi loboga fai. 68 Ilia da Ema amane sia:i, “Mesaia! Di ba:la:lusu hou hamoma! Nowa ea da Di fabayale sia:ma!”
Bida da Yesu na Hame Dawa: Sia:i
(Maga 14:66-72; Luge 22:56-62; Yone 18:15-18,25-27)
69 Bida da diasu gadili gagoi ganodini esalu. Amalalu, Gobele salasu Ouligisu dunu ea hawa: hamosu a:fini da Ema doaga:le, amane sia:i, “Di amolawane da Ga:lili dunu. Yesu, ali gilisili lalu.”
70 Be dunu huluane ilia midadi, Bida da Yesu hame dawa: sia:i. E amane sia:i, “Dia sia:be go na hamedafa dawa:.” 71 Bida da gagoi logo holeiga asili, a:fini eno da ea odagi ba:beba:le, eno dunuma amane sia:i, “Amo dunu da Yesu, Na:salede dunu, amo gilisili lalu.”
72 Be Bida e da Yesu hame dawa:, Gode Ea Dioba:le ilegele amane sia:i, “Na da amo dunu hamedafa dawa:!”
73 Fa:no, eno gadenene lelu dunu da Bidama misini, ema amane sia:i, “Dafawane! Di da Yesu Ea fi ilima gilisi dagoi. Dia sia: da ilia sia: defele nababeba:le, ninia dawa:!”
74 Amalalu, Bida da gasa bagadewane gagabuli amane sia:i, “Na da Gode Ea Dioba:le dafawane sia:sa! Na da ogogosa galea, Gode da nama se iasu imunu da defea! Amo dunu Na da hamedafa dawa!”
Ea sia: dagobeba:le, gagala gawali da ga:i. 75 Yesu Ea musa: sia:i, “Di da hidadea ‘Yesu na hame dawa:’ udianawane sia:nanu, fa:no gagala ga:be nabimu.” Amo sia: bu dawa:beba:le, Bida da ga asili, se nabawane bagadewane dinanu

*26:2: Gadili Asi 12:1-27

26:7: Luge 7:37-38

26:11: Mousese ea Malasu 15:11

§26:15: Segalaia 11:12

**26:23: Gesami Hea:su 41:9

††26:28: Gadili Asi 24:8; Yelemaia 31:31-34

‡‡26:31: Segalaia 13:7

§§26:32: Ma:diu 28:16

***26:55: Luge 19:47, 21:37

†††26:61: Yone 2:19

‡‡‡26:64: Da:niele 7:13

§§§26:65: Gobele Salasu 24:16

*26:67: Aisaia 50:6