27
Ilia da Yesu Bailadema Fofada:musa: Hiouginana Asi
(Maga 15:1; Luge 23:1-2; Yone 18:28-32)
Hahabedafa, gobele salasu hina dunu, ilia amola Gode Ea diasu ouligisu asigilai dunu da Yesu fuga:ma:ne, gilisili fofada:i. Amalalu, ilia da Yesu afugili, sia:inega la:gili, Louma Gamane hina dunu Bailade amo ea diasuga hiouginana asi.
Yudase ea Bogoi
(Asunasi Dunu Ilia Hou 1:18-19)
* Asunasi Dunu Ilia Hou 1:18-19Yesu E hohonosu dunu Yudase, da Yesu E se iasu labe ba:beba:le, ea asigi dawa:su sinidigili, se bagade nabi. E da silifa muni fage 30 amo gobele salasu amola Gode Ea fi asigilai dunu ilima bu gaguli asi. E amane sia:i, “Na da hou ida:iwane dunu hohonoiba:le, na da wadela:i bagade hamoi.” Be ilia bu adole i, “Amo da disu! Ninia da hame dawa:!”
Yudase e da muni Debolo Diasu ganodini ha:digili, yolesili asi. Amalu, asili, hi gobele galogoa efega gomene, hegoa:nesili bogoi.
Gobele salasu hina dunu, ilia da muni lale, amane sia:i, “Amo muni da maga:me bidi lasu. Amaiba:le, Debolo Diasu muni salasu sesei ganodini salimu da sema bagade.” Gilisili sia: dalu, ilia amo muniga ‘Laga osoboga Ofodo Hahamosu Dunu ea Moifufu’ bidi lai dagoi. Ga fi dunu bogole, amo sogebiga uli dogone salima:ne, ilia bidi lai.
Amaiba:le, ilia da amo sogega ‘Maga:me Moifufu’ dio asuli. Amola amo dio da wali eso diala.
Segalaia 11:12-13Musa: balofede dunu Yelemaia ea sia:i da defele didi ba:i. E amane sia:i, “Silifa fage muni 30 amo lale, Isala:ili fi dunu da amo da Ea bidi lasu defei i. 10 Ilia da Hina Gode E da nama hamoma:ne sia:i defele, amo muni lale, ‘Laga osoboga Ofodo Hahamosu Dunu ea Moifufu’ bidi lai dagoi.”
Bailade da Yesuma Adole Ba:i
(Maga 15:2-5; Luge 23:3-5; Yone 18:33-38)
11 Louma Gamane hina dunu da Yesuma fofada:i. E amane adole ba:i, “Di da Yu dunu ilia Hina Bagade esalabala?”
Yesu E bu adole i, “Ma! Di sia:be goa!” 12 Be gobele salasu hina dunu amola sema olelesu dunu, ilia diwaneya udidisu sia: nababeba:le, Yesu da ouiya:le esalu.
13 Amaiba:le, Bailade da Yesuma amane sia:i, “Di da wadela:i bagade hamoi, ilia da sia:sa. Amo Di nababela:?”
14 Be Yesu E da hamedafa bu adole iabeba:le, Bailade da fofogadigi.
Fofada:lalu, Ilia da Yesu Fuga:ma:ne Sia:i
(Maga 15:6-15; Luge 23:13-25; Yone 18:39—19:16)
15 Baligisu Lolo Nasu esoga, Louma Gamane hina da agoane hou hamosu. E da dunu huluane ilia hanaiga, se iasu hamosu dunu amo ilegesu. Amasea, Gamane hina da amo se iasu ganodini sali dunu afadafa, amo ea se iasu diasu logo doasisu. 16 Amo odega, dunu ea dio amo Yesu Bala:ba:se, e da se iasu diasu ganodini sali esalu.
17 Amaiba:le, dunu huluane gilisibiba:le, Bailade da ilima amane adole ba:i, “Na da nowa dunu halegale masa:ne, ea se iasu logo doasima:bela:? Bala:ba:se ea logo doasima:bela:? O Yesu, (Ema ilia Mesaia dio asula), Ea logo doasima:bela:?” 18 Yu hina dunu ilia Yesuma udigili mudaiba:le, ilia Ema se iasu ima:ne, Gamanema i, amo Bailade da dawa:i galu.
19 Bailade da ea fofada:su diasu ganodini fi esaloba, idua da ema meloa dedene iasi. E amane dedei, “Amo dunu ida:iwane yolema! Na da simasia amo ganodini Ea odagi ba:beba:le, se bagade nabi.”
20 Gobele salasu hina amola sema olelesu dunu da dunu huluane ilima ilia Bala:ba:se ea se iasu logo doasimu amola Yesu bogoma:ne medomu, amo sia: Bailadema adoma:ne, logele sia:i. 21 Be dunu huluanema Bailade da amane adole ba:i, “Na da nowa masa:ne, ea se iasu logo doasima:bela:?”
Ilia da gasawane bu adole i, “Bala:ba:se!”
22 Bailade da bu adole ba:i, “Yesu Mesaia dunu! Na da Ema adi hamoma:bela:?”
Ilia bu adole i, “Bulufalegeiga bogoma:ne medoma!”
23 Bailade da bu adole ba:i, “Abuliba:le! E da adi wadela:i hou hamobela:?”
Be ilia da gasa bagadewane halasu, “Bulufalegeiga bogoma:ne medoma!”
24  Mousese ea Malasu 21:6-9Bu fofada:mu hamedei ba:loba, dunu ilia gegesa:besa:le, Bailade da hano lale, dunu huluane ba:ma:ne, ea lobo dodofei. E amane sia:i, “Na da amo dunu fuga:ma:ne hame ilegemu. Dilisu!”
25 Dunu huluane da bu adole i, “Defea! Ea maga:me dabe da ninia amola ninia mano amo ninia dialuma da:iya dialebe ba:mu.”
26 Amalalu, ilia hahawane ba:ma:ne, Bailade da Bala:ba:se ea se iasu logo doasi dagoi. Ea sia:beba:le, ilia da Yesu efe fegasuga fai. Amalalu, Bailade da ea dadi gagui dunu ilima Yesu bulufalegeiga fuga:ma:ne iasi.
Dadi Gagui da Yesuma Oufesega:su
(Maga 15:16-20; Yone 19:2-3)
27 Amalalu, Bailade ea dadi gagui dunu da Yesu amo Gamane hina ea diasu ganodini oule asi. Dadi gagui dunu huluane da gilisi. 28 Ilia da Yesu Ea abula huluane fadegale, yoi abula ea da:iga idiniginisi. 29 Ilia da nebaiya lale, amoga habuga amuli, ea dialumaga figisi. Ilia da Ea lobodafa ganodini dagulu gagusi. Amalalu, ilia da Ea midadi muguni bugili, Ema oufesega:su. Ilia amane oufesega:ne sia:i, “Defea! Yu Hina dunu mae bogole, ode bagohame esalumu da defea!” 30 Ilia da Ema defo adugagala:le, Ea dagulu bu samogene, amoga Ea dialuma fai. 31 Oufesega:i dagobeba:le, ilia da yoi abula fadegale, Ea abuladafa Ea da:iga bu idiniginisili, bulufalegeiga fuga:musa:, hiouginana asi.
Yesu da Bulufalegeiga Bogoi
(Maga 15:21-32; Luge 23:26-43; Yone 19:17-27)
32 Ilia da logoga asili, Sailini soge dunu ea dio amo Saimone ba:i. Dadi gagui dunuda Saimone amo Yesu Ea bulufalegei gisawane masa:ne logei. 33  Ilia da Gologoudia sogebi doaga:i. Gologoudia dawa:loma:ne da “Dialuma Gasa Sogebi.” 34  § Gesami Hea:su 69:21 Amalalu, ilia waini amola gamogai manoma gilisili, Yesu Ea moma:ne i. Be Yesu E heloa:le ba:lalu, yolesi.
35  ** Gesami Hea:su 22:18Ilia da Yesu bulufalegeiga dabagala:i. Ilia da Ea abula lamusa:, ululuasu hedei.
36 Amalalu, ilia udigili Yesu Ea bogobe ba:musa:, fi dialu.
37 Ilia da Ea dialuma da:iya gado, ea diwaneya udidisu meloaga dedei diala, gosagisi dagoi. Amoga “Yesu, Yu dunu fi ilia Hina Bagade da goea.” dedene legei dialebe ba:i.
38 Ilia da wadela:i hamosu dunu aduna, Yesu amola gilisili eno bulufalegeiga dabagala:i. Afae da Ea lobodafadili amola eno da Ea lobo fofadidili ba:i.
39  †† Gesami Hea:su 22:7, 109:25Dunu da logoga baligili ahoana da ilia dialuma fofoga:ne lasogole sia:i. 40  ‡‡ Ma:diu 26:61; Yone 2:19Ilia amane sia:i, “Di da Gode Debolo Diasu mugululi, eso udiana ganodini bu gagumu sia:su dunu! Di da Gode Egefedafa esala ganiaba, Disu Di gobele gaga:ma. Bulufalegei fisili, moiya gudu sa:ima!”
41 Gobele salasu hina dunu, sema olelesu dunu, amola Gode Ea fi asigilai dunu da gilisili oufesega:ne sia: dasu. 42 Ilia da amane oufesega:ne sia:i, “E da eno dunu fidima:ne gaga:i. Be E hi gobele uhima:ne gaga:mu, E da hamedei. E da Isala:ili fi ilia Hina Bagade. Amaiba:le, E da bulufalegei fisili, moiya gudu dasea, ninia da Ea hou dafawaneyale dawa:mu. 43  §§ Gesami Hea:su 22:8E da Gode Ea hou dafawaneyale dawa:i. ‘Na da Gode Egefedafa,’ E da sia:i dagoi. Amaiba:le, Gode da amo dunu hahawane ba:sa galea, E da E wali gaga:mu da defea!”
44 Wadela:i hamosu dunu aduna amolawane, ela bulufalegeiga Yesuma lasogole sia:i.
Yesu Ea Bogosu
(Maga 15:33-41; Luge 23:44-49; Yone 19:28-30)
45 Esomogoa, eso ea hadigi da dedeboi dagoi ba:i. Aua udiana amo ganodini gasi dunasi fawane ba:i. 46  *** Gesami Hea:su 22:1Amalalu, 3 ougologe agoane, Yesu E bagade wele sia:i, “Ilai! Ilai! Lama sabagadane!” Amo sia: dawa:loma:ne da, “Na Gode! Na Gode! Dia abuliba:le Na yolesibala:?”
47 Dunu mogili gadenene lelu, ilia amane sia:i, “E da Elaidia misa:ne wele sia:sa!”
48  ††† Gesami Hea:su 69:21Dunu afadafa da hehenane, hano nasu abula lale, waini ganodini gele, amaludaguluga gosagili, Yesu moma:ne, Ema olei.
49 Be eno dunu ilia amane sia:i, “Waha aligima! Elaidia da Ema gaga:la misa:bela:? Ninia ba:mu!” 50 Yesu da bu bagade wele sia:nanu, bogoi dagoi. 51  ‡‡‡ Gadili Asi 26:31-33Amalalu, abula bagade Debolo Diasu ganodini Hadigi Malei Sesei amola Hadigidafa Momei Sesei amo afafamusa: dialu, da gadodili gadelale, gudu fada:ne fasili, adunawane ba:i. Bebeda:nima mabeba:le, igi da goudane fasi.
52 Bogoi gele gelabo da goudai dagoi. Gode da Ea Fi dunu musa: bogogia:i amo bagohame wa:legadolesi.
53 Ilia da bogoi gele gelabo yolesili, asili, Yesu da wa:legadolesi galu amo Yelusaleme diasuga asi. Amalalu, dunu eno bagohame da amo bogoi dunu uhibi ba:i.
54 Louma dadi gagui hina dunu amola ea dadi gagui dunu, ilia da Yesu Ea bogobe ba:lalu. Ilia da bebeda:nima amola hou eno huluane ba:loba, bagadewane beda:i galu. Ilia amane sia:i, “Dafawane! Amo dunu da Gode Ea Manodafa galu!”
55  §§§ Luge 8:2-3Uda bagohame, musa: ilia Ga:lili soge yolesili, Yesu fidimusa: Ema fa:no bobogei, amo uda da badilia lelu. 56 Uda afadafa ea dio amo Meli Ma:gadala. Eno da Meli (Ya:mese amola Yousefe elea eme). Eno da Sebedi idua.
Ilia da Yesu Ea Da:i Hodo Dogoiga Sali
(Maga 15:42-47; Luge 23:50-56; Yone 19:38-40)
57 Daeya gadenebe galu, bagade gagui A:limadia moilai dunu ea dio amo Yousefe da doaga:i. E da Yesu Ea hou lalegagui galu. 58 E da Bailadema asili, Yesu Ea da:i hodo ema ima:ne adole ba:i. Bailade da Yesu Ea da:i hodo ema ima:ne sia:i.
59 Amaiba:le, Yousefe da Yesu Ea da:i hodo lale, bogoi abula amoga sosoi dagoi.
60 E da Yesu Ea da:i hodo amo hi gele magufuga gelabo gaheabolo dogoi, amo ganodini sali. Amalalu, e da logo holeiga gele bagade bebesola asili, logo ga:si dagoi.
61 Meli Ma:gadala amola Meli eno ela da gele gelabo gadenene esalu.
Gele Gelabo Sosodo Aligisu Dunu
62 Golale hahabe, Sa:bade eso amoga, gobele salasu dunu amola Fa:lisi dunu da Bailadema doaga:i. 63  * Ma:diu 16:21, 17:23, 20:19; Maga 8:31, 9:31, 10:33-34; Luge 9:22, 18:31-33Ilia da ema amane sia:i, “Hina! Amo ogogosu dunu esaloba, E da eso udiana bogoi dialu, bu uhini wa:legadomu sia:i. 64 Amaiba:le, di da gele gelabo noga:le ga:sili, sosodo aligisu dunuma ouligima:ne sia:ma! Ea ado ba:su dunu da Ea da:i hodo wamolale, eno dunuma, ‘E da uhini wa:legadoi,’ ilia sia:sa:besa:le, bu ogogosumusa: ogogoi baligiliwane ba:sa:besa:le, noga:le sosodo aligimu da defea.”
65 Bailade da amane sia:i, “Defea! Sosodo aligisu dunu oule masa! Dilia gele gelabo noga:le ga:sima!”
66 Amaiba:le, ilia da asili, gele logo ga:su mae doasima:ne sili gobele legele, noga:le ga:si. Ilia da dadi gagui ilima gele gelabo noga:le sosodo aligima:ne sia:i.

*27:3: Asunasi Dunu Ilia Hou 1:18-19

27:9: Segalaia 11:12-13

27:24: Mousese ea Malasu 21:6-9

§27:34: Gesami Hea:su 69:21

**27:35: Gesami Hea:su 22:18

††27:39: Gesami Hea:su 22:7, 109:25

‡‡27:40: Ma:diu 26:61; Yone 2:19

§§27:43: Gesami Hea:su 22:8

***27:46: Gesami Hea:su 22:1

†††27:48: Gesami Hea:su 69:21

‡‡‡27:51: Gadili Asi 26:31-33

§§§27:55: Luge 8:2-3

*27:63: Ma:diu 16:21, 17:23, 20:19; Maga 8:31, 9:31, 10:33-34; Luge 9:22, 18:31-33