20
Waini Sagai Hawa: Hamosu Dunu
Yesu E eno amane sia:i, “Gode Ea Hinadafa hou da waini sagai hina dunu agoane. E da hahabe wa:legadole, hawa: hamosu dunu lidimusa: asi. E da amo hawa: hamosu dunuma amane sia:i, ‘Eso hawa: hamoi dagobeba:le, na da dilima silifa muni fage afae imunu. Na sagaiga hawa: hamomusa: masa,’. Eso mabe galu, e da bu asili, bidi lama:ne legesu diasuga, eno dunu udigili lelebe ba:i. E da ilima amane sia:i, ‘Dilia amola na waini sagaiga hawa: hamomusa: masa. Na da bidi defele dilima imunu,’
Ilia da asi. Esomogoa amola eso bega:be galu, e bu asili, ea musa: hou agoane hamosu. Daeya, helefimu wesu gadenesa, E da bu asili, eno dunu udigili lelebe ba:i. E da ilima amane sia:i, ‘Dilia abuli udigili lelebela:?’ Ilia bu adole i, ‘Dunu da ninima hawa: hamosu hame oleleiba:le, ninia udigili lela,’ Amaiba:le, e da ilima amane sia:i, ‘Defea! Dilia amola na waini sagaiga hawa: hamomusa: masa!’
* Gobele Salasu 19:13; Mousese ea Malasu 24:15Daeya helefimusa: wele sia:noba, waini sagai hina da ea hawa: hamosu dunu ouligisu dunuma amane sia:i, ‘Hawa: hamosu dunu ilia muni lamusa: misa:ne sia:ma! Fa:no lidi dunu da hidadea lamu. Musa: lidi dunu da fa:no lamu.’ Helefimu gadenei fa:no lidi dunu da misini, bidi muni fage afae lai dagoi. 10 Musa: lidi dunu misini, ilia da baligili lamusa: dawa:i galu. Be ilia amola muni fage afae fawane lai dagoi.
11 Amaiba:le, ilia da waini sagai hina dunuma mi hananewane sia:i, 12 ‘Fa:no misi dunu da fonobahadi fawane hawa: hamoi, be ninia da bagade hamoi amola esoga gia:i dagoi. Di da abuli ilia lai defele fawane ninima iabela:?’
13 Hina dunu da dunu afadafa ema amane bu adole i, ‘Na:iyado! Na dima ogogolelewane hame hamoi. Di da fage afae lama:ne eso afae hawa: hamomusa: sia:i
14 Dia muni lale masa! Na da fa:no misi dunuma defele imunu hanai gala. 15 Amo muni ni gaguiba:le, na hanai hou ni hamomu da defea. Na da hahawane iabeba:le, di da abuliga mudasu hamosala:?’
16  Ma:diu 19:30; Maga 10:31; Luge 13:30Amaiba:le waha fa:no mabe da hidadea bisili doaga:mu. Waha bisili mabe da fa:no doaga:mu.”
Yesu da Ea Bogomu Hou Bu Olelei
(Maga 10:32-34; Luge 18:31-34)
17 Yesu da Yelusalemega doaga:musa: logoga ahoanoba, E da Ea ado ba:su dunu fagoyale gala la:ididili oule asili, ilima amane sia:i, 18 “Nabima! Ninia Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:sea, gobele salasu amola Sema olelesu dunu ilia da Dunu Egefe gasawane gaguli, fofada:ne, medomusa: sia:mu. 19 Amasea, ilia da Dunu Egefe amo Dienadaile dunuma imunu. Ilia da Ema oufesega:ne, fane, bulufalegeiga bogoma:ne medomu. Amasea, eso udianaga, Gode da Ea da:i hodo uhini, wa:legadolesimu.”
Ame ea Adole Ba:su
(Maga 10:35-45)
20 Amalalu, Sebedi idua da egefe aduna Yesuma oule misini, Ema beguduli, hou ida:iwane ima:ne adole ba:i.
21 Yesu da amo udama amane sia:i, “Di adi lamu?”
Uda da bu adole i, “Dia Hinadafa Hou lasea, nagofe aduna, afadafa dia lobo dafa amola eno Dia lobo fofadiga fima:ne, Di sia:ma.”
22 Yesu da amo uda ea mano elama bu adole i, “Dilia da mae dawa:iwane adole ba:sa. Na se nabasu faigeleiga di, amo Na da manu galebe. Amo se nabasu faigelei alia da manu defele ganoma:bela:?” Ela bu adole i, “Ania da defele!”
23 Yesu E bu sia:i, “Dafawane! Alia da Na se nabasu faigelei manu galebe. Be Na lobodafa amola lobo fofadi fisu ilegemu Na da hame dawa:. Na Ada Hi fawane da amo ilegei dagoi.” 24 Amo sia: nababeba:le, eno ado ba:su dunu nabuane gala da Ya:mese amola Yone elama mihanai galu. 25  Luge 22:25-26Amaiba:le, Yesu da ili amo Ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Gode Ea hou hame lalegagui dunu ilia ouligisu dunu, ilia da gasa bagade hina hou hamonana. 26  § Ma:diu 23:11; Maga 9:35; Luge 22:26Be dilia da agoane hame hamomu. Nowa dunu e da hina gasa bagadewane esalumusa: dawa:sea, e da dilia huluanema hawa: hamosu dunu defele esaloma:mu. 27 Nowa da bisiliwane masusa: dawa:sea, e da dilia mae bidi lale hawa: hamosu dunu agoane esalumu da defea. 28 Amo defele, Dunu Egefe da dunu eno Ema hawa: hamomusa: sia:ma:ne hame misi. Be E da eno dunu fidimusa: misi. Dunu Egefe da eno dunu ilia esalusu bidi lama:ne, Ea esalusu fisimusa: misi dagoi,”
Yesu da Si Wadela:i Dunu Aduna Uhinisi
(Maga 10:46-52; Luge 18:35-43)
29 Yesu amola Ea ado ba:su dunu da Yeligou moilai baligilaloba, dunu bagohame ilima fa:no bobogelalebe ba:i. 30 Si dofoi dunu aduna da logo bega: esalebe ba:i. Ela da Yesu logoga mabe nababeba:le, bagadewane wele sia:i, “Hina! Da:ibidi Egefe! Anima asigima!”
31 Dunu huluane da elama gagabole sia:i. “Ouiya:ma!” Be ela da bu baligili bagade wele sia:i, “Hina! Da:ibidi Egefe! Anima asigima!”
32 Amalalu, Yesu da oualigili, ela Ema misa:ne sia:i. E da elama amane adole ba:i, “Na alima adi hamoma:bela:?”
33 Ela da bu adole i, “Hina! Dia da ani bu ba:ma:ne si fadegama:ne, ania da hanai,”
34 Yesu da elama bagadewane asigiba:le, elea si digili ba:i. Amalalu, elea si da bu fadegale, ela Yesuma fa:no bobogei.

*20:8: Gobele Salasu 19:13; Mousese ea Malasu 24:15

20:16: Ma:diu 19:30; Maga 10:31; Luge 13:30

20:25: Luge 22:25-26

§20:26: Ma:diu 23:11; Maga 9:35; Luge 22:26