9
Yesu E eno amane sia:i, “Na da dilima sia:sa! Mogili waha guiguda: lela dunu, ilia da mae bogole, Gode Ea gasa bagade Hinadafa Hou doaga:i dagoi ba:mu.”
Yesu Ea Da:i Afadenei
(Ma:diu 17:1-13; Luge 9:28-36)
* 2 Bida 1:17-18Eso gafeyale aligili, Yesu da Bida, Ya:mese amola Yone oule asili, ilisu goumiba:le heda:i. Amalalu, ilia ba:lalu, Yesu Ea da:i da afadenei dagoi. Ea abula da hadigidafa, ahea:ya:i agoane hamoi. Abula dodofesu dunu da agoaiwane ahea:ya:i hamosu hame dawa:. Hadigi hamoiba:le agoai da siga ba:mu gogolei. Amalalu, ilia da Elaidia amola Mousese ela amola Yesuma sia: dalebe ba:i. Bida da Yesuma amane sia:i, “Olelesu! Ninia guiguda: esalebeba:le, hahawane bagade. Ninia guiguda: abula diasu udiana, afae da Di, eno da Mousese amola eno da Elaidia, dili golama:ne hiougimu.” Ado ba:su dunu ilia da bagadewane beda:i. Amaiba:le, Bida da gogoleiwane sia:i. Ma:diu 3:17; Maga 1:11; Luge 3:22Amalalu, mumobi sa:ili, ilia huluane uligi dagoi. Mumobi ganodini, sia: bagade ilia nabi amo, “Amo da na dogolegei Manodafa. Ea sia: nabima!”
Amalalu, ilia da bu ba:le gaba, Yesu Hi fawane ba:i.
Ilia da goumiba:le bu daloba ahoana, Yesu da ilima amane sia:i, “Dilia amo waha ba:i liligi, amo eno dunuma mae adoma! Dunu Egefe bogole, bu wa:legadole, amo eso doaga:beba:le fawane olelema.”
10 Ilia da amo sia: nababeba:le, eno dunuma hame olelei. Be wamowane, ilia da bogoi uhini wa:legadosu sia: ea bai hogomusa: sia: dasu. 11  Ma:lagai 4:5; Ma:diu 11:14Amola ilia da Yesuma amane adole ba:i, “Elaidia da hidadea misunu, amo sema olelesu dunu da abuliba:le olelebela:?”
12 Yesu E bu adole i, “Dafawane! Elaidia da hidadea liligi huluane momagemusa: misunu galu. Be eno sia: dedei, `Dunu Egefe da se bagade nabimu. Ilia da E higamu.’ Amo sia: da abuliba:le dedebela:? 13 Be Na da dilima sia:sa! Elaidia da doaga:i dagoi. Sia: dedei defele, eno dunu da ilia hanai hou ema hamoi dagoi.”
Yesu da Goi ea Dogo Ganodini Fio a:silibu Aligila Sa:i amo Uhinisi
(Ma:diu 17:14-21; Luge 9:37-43)
14 Ilia da eno ado ba:su dunuma bu doaga:le, ilia amola eno dunu bagohame amola sema olelesu dunu sia:ga gegenanebe ba:i. 15 Amalalu, amo dunu da Yesu ba:sea, hahawane fofogadigili, Yesuma gousa:musa: misi. 16 Yesu da ilima amane adole ba:i, “Dilia da ilima adiga sia:ga gegebala:?”
17 Dunu afae amo gilisisu ganodini da bu adole i, “Olelesu! Na da na mano ea sia: Fio a:silibu da hedofai dagoi, amo na da Dima oule misi. 18 Amo wadela:i a:silibu da bagadewane ludubiba:le, na mano da osoboga gisalugala:sa. Amasea, ea defo hano agoane sasiasa, amola e bogomusa: agoane hamosa. Na da Dia fa:no bobogesu dunuma amo Fio liligi fadegale fasima:ne sia:noba, ilia sia:ne ba:loba hamedei galu.”
19 Yesu E bu adole i, “Dafawaneyale hame dawa:su dunu fi! Dilia fidima:ne, Na da eso habodayane esaloma:bala:? Dilia wadela:i hou Na da habodane ba:ma:bala:? Amo mano Nama oule misa!” 20 Amalalu, ilia da amo goi Ema oule misi. Wadela:i a:silibu goi ea dogo ganodini esalu da Yesu ba:beba:le, e da ea da:i amo ganodini ludubiba:le, goi ea da:i gadelale, e da osoboga diasa:ili soyalale, ea lafidili dubu bagadewane sasialalu. 21 Yesu da amo goi ea adama amane adole ba:i, “Ea olo da habogala mubala:?” Eda bu adole i, “E mano dudubuga mui galu.
22 Eso enoga, wadela:i a:silibu bagadewane ludubiba:le, e laluga nesa. Enoga e da hanoga bogoma:ne dafasa. Be di da e hahamomu defele esalea, ninima asigiba:le fidima.”
23 Yesu E bu adole i, “Abuliba:le na da defele hahamomusa: galea hamoma:ne sia:bala:? Nowa da dafawaneyale dawa:sea, e da huludafa hamomusa: defele gala.”
24 Goi ea ada da se bagade nabawane bagade wele sia:i, “Na dafawaneyale dawa:be! Be na dafawaneyale dawa:su hou da defele hameba:le, Dia na dafawaneyale dawa:su hou bu bagama!”
25 Amalalu, dunu huluane hehenane gilisibi ba:loba, amo wadela:i a:silibuma Yesu E gagabole amane sia:i, “Di! Sia: hamedei amola hame naba amo hou hamosu wadela:i a:silibu! Bu mae aligila sa:ima:ne fadegale fasima!” 26 Amalalu, wadela:i a:silibu, bagadewane “a:a:i” ea gusa:ne, goi ea da:i gadelale, ea dogoga fadegale fasi. Goi da bogoiwane ba:loba, dunu huluane amane sia:i, “E da bogoi dagoi!” 27 Be Yesu Ea lobolele, gaguia gadoiba:le, e da wa:legadoi.
28 Fa:nowane, Yesu da diasuga golili sa:ili, Ea fa:no bobogesu dunu da wamowane Ema adole ba:i, “Ninia amo wadela:i a:silibu fadegale fasimu, abuliba:le hamedebela:?” 29 Yesu E bu adole i, “Gowai liligi, dunu ilia bagadewane sia:ne gadobeba:le fawane fadegale fasimu dawa:.”
Yesu da Ea Bogomu Bu Olelei
(Ma:diu 17:22-23; Luge 9:43-45)
30 Amo soge yolesili, Yesu amola Ea ado ba:su dunu Ga:lili soge ganodini lalu. Dunu eno da ilia esalebe soge dawa:mu, E da higa:i galu. 31 Bai E da ea ado ba:su dunu ilima fawane olelemusa: dawa:i galu. E amane sia:i, “Eno osobo bagade dunu da Dunu Egefe gasawane gagulaligili, medole legemu. Be eso udiana aligili, E da uhini bu wa:legadomu.” 32 Be amo sia: nabaloba, ilia da bai noga:le hame dawa:i. Amola ilia da Ema bai eno adole ba:mu beda:i galu.
Nowa ea Hou da Baligi Bagade Ba:sala:?
(Ma:diu 18:1-5; Luge 9:46-48)
33 Ilia da Gabena:iame moilaiga doaga:le, diasu afae gelabo ganodini golili sa:i. Amalalu, Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma amane adole ba:i, “Dilia logoga ahoanoba, adi sia:ga gegeila:?”
34  § Luge 22:24Be ilia da nowa ea hou da baligili ahoabe, amo sia: gegenana ahoanuba:le, gogosiabeba:le, Ema hame adole i. 35  ** Ma:diu 20:26-27, 23:11; Maga 10:43-44; Luge 22:26Amalalu, Yesu da fili, ado ba:su dunu fagoyale gala Ema misa:ne sia:i. E da ilima amane sia:i, “Nowa dunu da bisili masusa: dawa:sea, e da sinidigili, dunu huluane ilia hawa: hamosu dunu agoane ba:mu.” 36 Yesu da mano fonobahadi lale, ilia aligi dogoa oule misi. Amalalu, amo mano ouga:ne, E da ilima amane sia:i, 37  †† Ma:diu 10:40; Luge 10:16; Yone 13:20“Nowa dunu da Nama asigiba:le, agoaiwane mano hahawane yosia:sea, e da Na amola yosia:sa. Nowa da Nama hahawane yosia:sea, e da Na Asuna Asisu dunuma yosia:sa.”
Nowa da Ninima Ha Lai Hame Galea, E da Ninia Fidisu Esala
(Luge 9:49-50)
38 Yone da Yesuma amane sia:i, “Olelesu! Dunu afae da Dia dioba:le wadela:i a:silibu fadegale fasisa, amo ninia ba:i. Be e da ninia baligiga hame aligiba:le, Ninia da ema yolema:ne sia:i.” 39 Be Yesu E bu adole i, “Ea logo mae hedofama! Nowa dunu, Na dioba:le musa: hame ba:i gasa bagade hou hamosea, e da hobea Na Dio lasogole hame sia:mu. 40  ‡‡ Ma:diu 12:30; Luge 11:23Bai nowa da ninima ha lai hame esalea, e da ninimagai esala. 41  §§ Ma:diu 10:42Na dilima dafawane sia:sa! Nowa da dilima, dilia da Na hou lalegaguiba:le, dilima hano dili iasea, amo dunu da bidi ida:iwane ba:mu.
Ado Ba:su amo da Wadela:i Hou ea Logo Fodosu
(Ma:diu 18:6-9; Luge 17:1-2)
42 Nowa dunu da mano fonobahadi ea dafawaneyale dawa:su hou wadela:sea, amo dunu da ea galogoaga igi bagadedafa la:gili, hanoga galadigili, amo dunu ea dabe lamu da goe se iasu bagadewane baligimu. 43  *** Ma:diu 5:30Amaiba:le, dia lobo ea hamobe amo dia hou wadela:sa:besa:le, defea, dia lobo damuni fasima. Di da lobo afaewane Fifi Ahoanusu lamu da defea. Be lobo adunawane Helo sogega lalu mae haba:dole nenanebe amoga sa:imu da defea hame galebe. 44 Helo soge fi ilia ifidi amoga nanebe hame bogosa. Lalu da mae haba:dole nenana. 45 Dia emo ea hamobe da dia hou wadela:musa: dawa:sea, defea, dia emo damuni fasima. Di gasuga:igiwane Fifi Ahoanusu lamu da defea. Be di emo aduna ida:iwane gala Helo sogega sa:imu da defea hame galebe.
46 Amo sogega fi ilia da ifidiga nanebe be hame bogosa. Lalu da mae haba:dole nenana. 47  ††† Ma:diu 5:29Dia si da dia hou wadela:mu ba:sea, amo duga:le fasima. Di da si afaewane Gode Ea Hinadafa Hou heda:mu da defea. Be di si adunawane Helo sogega sa:imu da defea hame galebe. 48  ‡‡‡ Aisaia 66:24Amo soge fi ilia ifidi amoga nanebe hame bogosa. Lalu da mae haba:dole nenana.
49 Sali da gobele salimu liligi huluane ledo mae dialoma:ne fofolosa. Amo defele, lalu da dunu huluane fofolomu.
50  §§§ Ma:diu 5:13; Luge 14:34-35Sali da noga:i gala. Be dasaiba:le, ea hedai fisi ba:sea, ha:i manu amo saliga da habodane hahamobela:?
Dilia dogo ganodini olofosu hou sali agoane dialumu da defea. Dilia fi ganodini olofoiwane esaloma!”

*9:2: 2 Bida 1:17-18

9:7: Ma:diu 3:17; Maga 1:11; Luge 3:22

9:11: Ma:lagai 4:5; Ma:diu 11:14

§9:34: Luge 22:24

**9:35: Ma:diu 20:26-27, 23:11; Maga 10:43-44; Luge 22:26

††9:37: Ma:diu 10:40; Luge 10:16; Yone 13:20

‡‡9:40: Ma:diu 12:30; Luge 11:23

§§9:41: Ma:diu 10:42

***9:43: Ma:diu 5:30

†††9:47: Ma:diu 5:29

‡‡‡9:48: Aisaia 66:24

§§§9:50: Ma:diu 5:13; Luge 14:34-35