12
Sa:bade Eso Sia:
(Maga 2:23-28; Luge 6:1-5)
* Mousese ea Malasu 23:25Amo galu, Yesu da Sa:bade esoga gagoma sagai soge amo ganodini lalu. Ea ado ba:su dunu da ha:iba:le, gagoma oso faili nanu. Amo hou ba:beba:le, Fa:lisi dunu da Yesuma amane sia:i, “Ba:ma! Dia ado ba:su dunu da Sa:bade eso sema wadela:sa!”
1 Sa:miuele 21:1-6Yesu da bu adole i, “Dilia da Da:ibidi amola ea na:iyado ilia ha:iba:le hamoi amohame idibala:? Gobele Salasu 24:9E da Gode Ea diasu ganodini golili sa:ili, agi ga:gi amo da Godema i dagoi, e amola ea fa:no bobogesu dunu da lale mai dagoi. Musa: goe agi ga:gi da sema bagade galu. Gobele salasu dunu fawane nasu. § Idisu 28:9-10Dilia Gode Sia: Dedei Buga hame idibala:? Gobele salasu dunu da Sa:bade eso huluane Debolo Diasu ganodini Sa:bade Sema wadela:sa. Be amo da wadela:i hou hame. Na da dilima sia:sa! Debolo Diasu ea hou baligisu Dunu da wali guiguda: esala. ** Ma:diu 9:13; Hosia 6:6Gode Sia: da agoane dedei diala, ‘Na da ohe gobele salasu hou hame, be asigi gogolema:ne olofosu hou fawane hanasa!’ Dilia da amo sia: dawa:i ganiaba, dilia da dunu ida:iwane Ema hame fofada:la:loba. Bai Dunu Egefe da Sa:bade eso amoma Hina esala.”
Dunu Ea Lobo Lologoi Dialu
(Maga 3:1-6; Luge 6:6-11)
Amo soge yolesili, Yesu da ilia sinagoge diasu ganodini golili sa:i. 10 Dunu afae amo ea lobo lologoi dialu amo diasu ganodini esalebe ba:i. Dunu eno ilia da Yesu dafama:ne ado ba:musa: dawa:beba:le, amane sia:i, “Sa:bade eso amoga, dunu da uhinisu hou hamosea, e da ninia Sema wadela:sala:?”
11  †† Luge 14:5Yesu da bu adole i, “Dilia da Sa:bade esoga sibi da uli dogoi ganodini dafasea, adi hamoma:bela:? Sibi ea eda da bu hiougili gadoma:bela:? Dafawane! E da fidimu!
12 Be dunu ea esalusu da sibi ea esalusu amo baligi dagoi. Amaiba:le, ninia Sema amo ganodini, Sa:bade esoga hawa: hamosu noga:iwane hamomu da defea.”
13 Amalalu, Yesu da lobo lologoi dunuma amane sia:i, “Dia lobo moloma!” Amalalu, ea lobo molole, ea lobo bu ida:iwane, ea lobo eno defele ba:i. 14 Amalalu, Fa:lisi dunu da yolesili asili, fofada:ne, Yesu medomusa: ilegesu.
Gode Ea Ilegei Hawa: Hamosu Dunu
15 Be amo medole legemu hou nababeba:le, Yesu da amo sogebi yolesiagai. Dunu bagohame da Ema fa:no bobogei. Amalalu, Yesu da dunu ilia olo huluane uhinisisi dagoi. 16 E da ilima amo hou eno dunuma mae olelema:ne sia:i. 17 Amo hou hamoiba:le, musa: balofede dunu Aisaia ea sia: da didili hamoi dagoi ba:i. 18  ‡‡ Aisaia 42:1-4Aisaia da musa: amane sia:i, “Na hawa: hamosu dunu Na ilegei, amo ba:ma!
E da na dogolegeidafa!
Na da Na A:silibu Ema imunu.
Na da dunu fifi asi gala huluane ilima fofada:musa: misunu.
E da ilima amo hou olelemu.
19 E da sia:ga hame gegemu, hame wele sia:mu.
E da logoga sia: olelemusa: ha:giwane hame sia:mu.
20 E da saga: baea:i da hame fimu.
Hanu ea lalu gona:su da usimusa: ba:sea,
E da amo hame haba:domu.
E da mae yolesili hawa: hamonanumu.
Moloidafa hou da doaga:beba:le fawane yolesimu.
21 Dunu fifi asi gala da Ea hou lalegaguiba:le,
ilia da hobea misunu hou dafawane hamoma:beyale dawa:mu.”
Yesu amola Bilisibale
(Maga 3:20-30; Luge 11:14-23)
22 Ilia da dunu afae amo ea dogo ganodini wadela:i a:silibu da aligila sa:iba:le si dofoi amola sia: hamedei gala, amo Yesuma oule misi. Yesu da amo dunu uhinisi dagoi. Amalalu, e da bu ba:i amola bu sia: baoui. 23 Dunu huluane da amo hou ba:beba:le bagadewane fofogadigi. Ilia da amane adole ba:i, “Amabela:? Amo dunu da Da:ibidi Egefela:?”
24  §§ Ma:diu 9:34, 10:25Be Fa:lisi dunu da amo hou nababeba:le, amane sia:i, “E da Bilisibale, wadela:i a:silibu ea hina, amo ea gasaga, Fio liligi fadegasa.”
25 Yesu da ilia asigi dawa:su dawa:beba:le, amane sia:i, “Dunu fi da afafasea, amo fi da wadela:mu. Moilai fi o sosogo fi amola da afafasea, dafamu. 26 Sa:ida:ne ea fi gilisisu afae da ea fi dunu eno amoma gegene, sefasisia, Sa:ida:ne ea fi da afafae dagoi amola hedolo dafai dagoi ba:mu. 27 Na da Bilisibale amo ea gasaga Fio liligi fadegale fasisia, dilia fa:no bobogesu dunu da nowa ea gasaga amo liligi fadegasala:? Amaiba:le dilima fa:no bobogesu dunu ilia hou, da dilia hou da giadofai amo olelesa. 28 Be Na da Gode Ea A:silibu amo Ea gasaga Fio liligi fadegale fasisa galea, defea, Gode Ea Hinadafa Hou da doaga:i dagoi, amo dawa:ma.
29 Dunu da gasa bagade dunu ea liligi samogemusa: dawa:sea, e da hidadea gasa bagade dunu ea lobo la:gili, amo fa:no ea diasu golili sa:ili, ea liligi samogesa.
30  *** Maga 9:40Nowa dunu da Namagai hame esalea, e da Nama ha lai agoane. Nowa da Na sibi hame gilisisia, e da Na sibi afagogosa. 31 Amaiba:le, wadela:i hou huluane amola lasogole sia: huluane, Gode da gogolema:ne olofomu. Be dunu da Gode Ea A:silibu Hadigidafa gala Ema ha lale lasogole sia:sea, amo Gode da hame gogolema:ne olofomu. 32  ††† Luge 12:10Nowa da Dunu Egefema lasogole sia:sea, bu fofada:sea, ea hou da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu. Be Gode Ea A:silibu Hadigidafa gala Ema lasogole sia:sea, gogolema:ne olofosu da hame ba:mu. Wali osobo bagade eso amola fa:no misunu eso huluane ganodini, gogolema:ne olofosu hamedafa ba:mu.
Ifa ea Dulu
(Luge 6:43-45)
33  ‡‡‡ Ma:diu 7:20; Luge 6:44Ifa ida:iwane gala da dulu ida:iwane legesa. Wadela:i ifa da dulu wadela:i gala legesa. Dunu da ifa ea dulu ba:sea, ilia da amo ifa ea hou dawa:sa. 34  §§§ Ma:diu 3:7, 23:33, 15:18; Luge 3:7, 6:45Dilia wadela:i sania fi! Dilia hou da wadela:iba:le, ida:iwane sia: habodane sia:ma:bela? Dunu ilia lafidili sia: da hidadea ilia dogoga maha. 35 Dunu ida:iwane gala da ida:iwane ligisisu amoga liligi ida:iwane olelesa. Be wadela:i dunu da wadela:i ligisisu amoga wadela:i liligi olelesa.
36 Na dilima sia:sa. Fofada:su Eso doaga:sea, dunu huluane ilia lafidili udigili sia:i huludafa amoba:le Na da fofada:mu. 37 Dilia sia: sia:beba:le, fofada:sea, Fofada:su Dunu da dili mogili da wadela:le hamoi, mogili da hou ida:iwane hamoi, amane ilegemu.”
Ilia da Gasa Bagade Dawa:digima:ne Olelesu Ba:mu Hanai
(Maga 8:11-12; Luge 11:29-32)
38  * Ma:diu 16:1; Maga 8:11; Luge 11:16Amalalu, Sema olelesu dunu amola Fa:lisi dunu da Yesuma amane sia:i, “Olelesu! Di da gasa bagade dawa:digima:ne olelesu hamoma!”
39  Ma:diu 16:4; Maga 8:12Yesu E bu adole i, “Wadela:i fi amola dabua fawane molole ogogosu fi ilia da dawa:digima:ne olelesu hogosa. Be Na da dawa:digima:ne olelesu dilima hame imunu. Youna fawane ea dawa:digima:ne olelesu dawa:ma! 40  Youna 1:17Youna da eso udiana amola gasi udiana, menabo bagade ea hagomo ganodini dialu. Amo defele, Dunu Egefe da osobo ea dogo ganodini eso udiana amola gasi udiana dialumu. 41  § Youna 3:5Fofada:su Eso doaga:sea, Ninife dunu da dilima fofada:mu. Bai ilia da Youna ea sia: nababeba:le, gogosiane, Godema sinidigi. Be Dunu waha esala, da Youna ea hou baligi dagoi.
42  ** 1 10:1-10; 2 Hou Olelesu 9:1-12Fofada:su Eso doaga:sea, Siba soge hina bagade uda da wa:legadole, dilima fofada:mu. E da Soloumane ea bagade dawa:su sia: nabima:ne, badilia soge amodili misi. Be Soloumane ea hou baligisu Dunu da waha esala.
Wadela:i A:silibu da Bu Hagisa
(Luge 11:24-26)
43 Wadela:i a:silibu da dunu ea dogoga gadili ahoasea, e da iwilaga udigili golamu soge hogola ahoa. Be hame ba:sa. 44 Amasea e da amane sia:sa, ‘Na da na musa: diasuga bu hagimu!’ Sia:beba:le, bu doaga:sea, ea diasu gelabai amola noga:le doga:i dagoi ba:sa. 45 Amaiba:le, e da bu gadili asili, a:silibu eno fesuale gala, ilia hou da ea wadela:i hou baligisa, amo lidili, ilia gilisili ganodini fila sa:imu. Amaiba:le goe dunu ea hou da bagade baligili bu wadela:mu. Waha dunu fi esala da amo hou ilima doaga:i dagoi ba:mu.”
Yesu Ea Eme amola Ea Eya
(Maga 3:31-35; Luge 8:19-21)
46 Yesu da dunu huluanema sia:nanoba, Ea:me amola eya huluane da misini, Ema sia:musa: gadili lelu. 47 Dunu afae da Yesuma amane sia:i, “Dia:me amola Diaeya da Dima sia:musa: gadili lela.”
48 Be Yesu E bu adole i, “Na:me amola Naeya da nowala:?” 49 Amalu, E da Ea ado ba:su dunuma lobosogole amane sia:i, “Na:me amola Naeya da goea. 50 Nowa da Na Hebene Ada Ea hanai hou nabawane hamosea, amo da Naeya, Na aba amola Na:me esala.”

*12:1: Mousese ea Malasu 23:25

12:3: 1 Sa:miuele 21:1-6

12:4: Gobele Salasu 24:9

§12:5: Idisu 28:9-10

**12:7: Ma:diu 9:13; Hosia 6:6

††12:11: Luge 14:5

‡‡12:18: Aisaia 42:1-4

§§12:24: Ma:diu 9:34, 10:25

***12:30: Maga 9:40

†††12:32: Luge 12:10

‡‡‡12:33: Ma:diu 7:20; Luge 6:44

§§§12:34: Ma:diu 3:7, 23:33, 15:18; Luge 3:7, 6:45

*12:38: Ma:diu 16:1; Maga 8:11; Luge 11:16

12:39: Ma:diu 16:4; Maga 8:12

12:40: Youna 1:17

§12:41: Youna 3:5

**12:42: 1 10:1-10; 2 Hou Olelesu 9:1-12