21
Da:ibidi Da Soloba:le Hobea:i
* Ma:diu 12:3-4; Maga 2:25-26; Luge 6:3Da:ibidi da Ahimelege (gobele salasu dunu) Noube moilai bai bagadega esalu, amoga asi. Ahimelege da hisu yaguguli ema gousa:musa: misini, amane adole ba:i, “Di da abuliba:le disuwane goeguda: misibala:?”
Da:ibidi da bu adole i, “Na da hina bagade ea hamobegawane goeguda: misi. E da na hamoma:ne asunasi we enoma mae sia:ma:ne sia:i. Be na dunu oda ni ilegei sogea nama doaga:ma:ne adosi. Di da adi ha:i manu ganabela:? Di da nama agi gobei biyale galea o eno liligi gagui galea, nama ima.”
Ahimelege da amane sia:i, “Na da agi ga:gi gobei udigili dialebe hame. Be Godema gobele salimusa: sema liligi fawane gala. Dia dunu da uda fisili, gilisili hame golai galea, defea digili moma.”
Da:ibidi da bu adole i, “Defea! Na dunu da uda fisili, gilisili hame golai. Ninia da eso huluane hina bagade ea hawa: hamoma:ne ahoasea, sema defele udama hame doaga:sa. Wali hamobe da bagadeba:le, ninia da ledo mae hamoma:ne, amo sema baligili dawa:sa.”
Gobele Salasu 24:5-9Amaiba:le, gobele salasu dunu da sema agi ga:gi gobei amo Da:ibidima i. Bai sema agi gobei Godema ianu, (amo da gaheabolo agi gobei legema:ne, musa: agi ga:gi da sema fafai amoga fadegai ba:i) amo fawane dialebe ba:i.
(Solo ea laigebo fofoi bisilua ouligisu dunu, Idome soge dunu ea dio amo Douege, da amo esoha amogawi esalu. Bai e da Gode Ea sema hawa: hamosu hamoma:ne misi.)
Da:ibidi da Ahimelegema amane sia:i, “Di da goge agei o gegesu gobihei sedade nama imunu ganoma:bela:? Hina bagade da nama hedolowane masa:ne sia:beba:le, na da gegesu gobihei o gegesu liligi eno gagumu hamedei ba:i.”
Sa:miuele 17:51Ahimelege da bu adole i, “Na da Filisidini dunu Goulaia:de (amo di da Ila fagoga fane legei) amo ea gegesu gobihei fawane gala. Amo da Ifode baligia abulaga lala:gili diala. Di hanai galea, lama. Gegesu liligi eno da hame. Afa gofawane!”
Da:ibidi da amane sia:i, “Nama ima! Amo gobihei da noga:idafa. Baligisu liligi da hame gala.”
10 Amaiba:le, Da:ibidi da asi. E da Soloba:le hobeale asili, Ga:de moilai bai bagade hina bagade A:igise ema doaga:i. 11  § 1 Sa:miuele 18:7; 29:5Hina bagade A:igise ea eagene ouligisu dunu da ema amane sia:i, “Amo dunu da Isala:ili soge hina bagade Da:ibidi. Amo dunu ea hou olelema:ne, uda da siogolala amane gesami hea:i, ‘Solo da 1,000 baligili gale fane legei, be Da:ibidi da 10,000 baligili gale fanelegei.” 12  ** Gesami Hea:su 56 Dialuma Sia:Da:ibidi da ilia amane sia:dabe nababeba:le, oso dogone beda:i. Amola e da hina bagade A:igiseba:le bagadewane beda:i. 13  †† Gesami Hea:su 34 Dialuma Sia:Amaiba:le, habogala dunu da e gadenena manebe ba:loba, e da ogogole doulasi elabusu dunu agoane hamosu, amola ilia da e gagulaligili ba:su, be e da bu gagaba:gisu. E da moilai logo ga:su damana udigili dedesu amola lafidi defo sasia:le, mayabo damana bodola:i. 14 Amaiba:le, A:igise da ea eagene ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Ba:ma! Amo dunu da doulasi dagoi. Dilia da abuliba:le e nama oule misibala:? 15 Na da doulasi dunu bagohame ouligisa. Abuliba:le eno agoaiwane nina: diasua guiguda:, nama ougima:ne oule mahabela:?”

*21:1: Ma:diu 12:3-4; Maga 2:25-26; Luge 6:3

21:6: Gobele Salasu 24:5-9

21:9: Sa:miuele 17:51

§21:11: 1 Sa:miuele 18:7; 29:5

**21:12: Gesami Hea:su 56 Dialuma Sia:

††21:13: Gesami Hea:su 34 Dialuma Sia: