20
Yonada:ne da Da:ibidi Fidi
Amalu, Da:ibidi da Na:iode sogebi La:ima soge ganodini esalu, amoga hobeale, Yonada:nema asi. “Na da adi hamobela:?” e da adole ba:i, “Na da adi wadela:i hou hamobela:? Na da adi wadela:i hou hamobeba:le, dia ada da na fane legemusa: hanabela:?”
Yonada:ne da bu adole i, “Dia da wadela:i hame hamoi! Di da hame bogomu. Na ada da ea hamobe huluane, bagade amola fonobahadi amo nama olelesa. E da dima hamomu nama hame wamolegemu.”
Be Da:ibidi da bu adole i, “Dia ada da dia nama dogolegei noga:ledafa dawa:. Amaiba:le, di da se nabasa:besa:le, e da na fane legemu ilegei dima hame adomusa: dawa:i. Na da Hina Gode Ea Dioba:le dima sia:sa! Na da bogomu gadeneidafa galu.”
Yonada:ne da amane sia:i, “Na da dia adi liligi hamoma:ne sia:sea, hamomu.”
* Idisu 28:11Da:ibidi da bu adole i, “Aya da Oubi Gaheabolo Lolo Nasu gala. Na da hina bagade ani ha:i manu galu. Be dia defea galea, na da hawa: hamosu moilaia amoi wamo esaleawane, gasida daeya doaga:ma:ne ouesalumu. Dia ada da na amo ea ha:i nasu fafai amoga hame esalebe ba:sea, ema amane sia:ma, ‘Da:ibidi da ea sosogo huluane ilia ode huluane gobele salasu Bedeleheme moilaiga masunu hanaiba:le, nama e masa:bela:le adole ba:i.’ E da defea sia:sea, na da gaga:i dagoi ba:mu. Be e da ougisia, e da na wadela:ma:ne dawa:lala, amo dia dawa:ma. Di da amanewane na noga:le fidima. Amola sema ilegei dia nama hamoma:ne sia:i, amo dawa:loma. Be na da dafawane wadela:le hamoi ganiaba, diwane na fanelegema. Abulimusa: di adama na fanelegema:ne ema oule masa:bela:?”
Yonada:ne da bu adole i, “Amanewane maedafa dawa:ma! Na da na ada ea di fane legema:ne dawa:lala ganiaba, na da dima adola:loba.”
10 Amalalu, Da:ibidi da amane adole ba:i, “Dia ada da dima ougiliwane dabe sia:ne iasea, nowa da amo nama adoma:bela:?”
11 Yonada:ne bu adole i, “Ani soge genebogelaga ahoa:di.” Amalu, ela da asi.
12 Amalu Yonada:ne da Da:ibidima amane sia:i, “Isala:ili ilia Hina Gode da anima ba:su dunu esala! Aya amola gasida wewaba, na da adama adole ba:mu. E dima sia:be amo noga:i galea, na da dima sia: sia:simu. 13 Be e da dima se imunu agoai ba:sea, amo amolawane na da dima olelemu, amola di gaga:iwane asunasiagamu. Na agoane hame hamosea, Hina Gode da na fane legemu da defea. Amola Hina Gode na adama galu amane ali ganumu. 14 Amola na da mae bogole esalea, dafawane sema dia ilegei amo noga:le dawa:loma, amola na mae yolesima. Be na da bogosea, 15  2 Sa:miuele 9:1dia na sosogo mae yolesili gebewane dialoma:ma. Amola Hina Gode da dia ha lai huluane gugunufinisisia, 16 amo hamomusa: dabele ilegei da mae mugululi dialoma:ma. Be di amo ani ilegei fisia, Hina Gode da dima se dabe imunu.” 17 Enowane, Yonada:ne da Da:ibidima sia:beba:le, Da:ibidi da ema dogolegeiwane esaloma:ne ilegei. Bai Yonada:ne da hina: da:ima asigibi defele Da:ibidima dogolegei. 18 Amalalu, Yonada:ne da ema amane sia:i, “Aya da Oubi Gaheabolo Lolo Nasu doaga:muba:le, dia da amoga hame heda:i ba:sea, dunu ilia da dawa:digimu.
19 Gasida amoga di da hamewane misi ba:sea, ilia da baligili dawa:digimu. Amaiba:le, di musa: wamoaligia amoga asili, gele gegedole legei amo baligia bu wamoaligima.
20 Amalu na da igadunuma: gala:su defele, gele gegedole legei amoma dadiga udiana gala:mu. 21 Amasea, na da na hawa: hamosu dunuma, e da amo dadi udiana hogola masa:ne adomu. Amola na da ema, ‘Ba:ma! Dadi da dima guidili diafula. Amo lidima!’ amane sia:sea di da gaga:iba:le, aliaguda:ma. Na da Esalebe Hina Gode Ea Dioba:le dafawane sia:sa. Di da se nabasu hamedafa ba:mu. 22 Be na da ema, ‘Dadi da dima la:idi gadili galebe,’ amane sia:sea, di da masa. Bai Hina Gode da di ga masa:ne asunasiagasa. 23 Amola ania da sema ani dabele ilegei amo da Hina Gode Ea da dafawane ani gebewane gagulaligili dialoma:mu.”
24 Amaiba:le, Da:ibidi da soge genebogelaga wamoaligi. Oubi Gaheabolo Lolo Nabe amoga, hina bagade Solo da ha:i nabe amoga misi. 25 E da dobea fei bega: hi musa: fisua amoi fi. A:bena da ela dafulili fi. Amola Yonada:ne da Soloma sisima:sodole fi. Be Da:ibidi ea fili sogebiga hame esalebe ba:i. 26 Be amo esoha, Solo da Da:ibidi hame ba:beba:le, sia: hame sia:i. Bai e dawa:loba, “Liligi da ema doaga:i, amola e da wadela:i ledo hamobela:?” 27 Be diahabe, Oubi Gaheabolo Lolo Nabe gesafo, Da:ibidi da gebewane ea fisuga hame esalebeba:le, Solo da Yonada:nema adole ba:i, “Abuliba:le Da:ibidi da aya amola wali lolo nabe wega hame misibala:?”
28 Yonada:ne da bu adole i, “E da Bedelehemega masusa: nama adole boba:i. 29 E amane sia:i, ‘Dafawane na masa:ma! Bai na sosogo da Bedelehemega gobele salasu lolo manu. Amola na ola da na amoga masa:ne sia:i. Amaiba:le, di da ani hamelegei galea, na sosogolali ba:la masa:ma!’ Amaiba:le, e da wali hi fisua amoi esalebe hame ba:sa,”
30 Solo da Yonada:nema ougiliwane amane sia:i, “Dia fa mano! Waha na dawa:sa, di da Da:ibidimagale, amola di da diame ali galu gogosiama:ne hamosa!. 31 Dia hame dawa:bela:? Da:ibidi da mae bogole esalebe ba:sea, amogalu di da Isala:ili sogega hina bagade sogebi lamu da hamedei ba:mu. Waha di asili, e gaguli goeguda: oule misa. E da bogoma:mu!”
32 Yonada:ne da bu adole, “E da abuliba:le bogoma:bela:? E da adi hamobela:?”
33 Amo galu, Yonada:ne bogoma:ne, Solo da goge agei Yonada:ne gala:i. Amabeba:le, Yonada:ne da eda ea Da:ibidi fane legemusa: dawa:i diala galebeya dawa:i. 34 Yonada:ne da fafai bega: esalu, bagadewane ougili wa:legadoi. Amo esoha da eso ageyadu Oubi Gaheabolo Lolo Nabe ganodini, amola amogala Yonada:ne da ha:i hame mai. E da Da:ibidi ea se nabasu dawa:beba:le, baligili bagadewane da:i dioi galu. Bai Solo da Da:ibidima ougili sisa:noi. 35 Amalu, hahabe Yonada:ne da yolaia Da:ibidima doaga:musa: asi, ele sia:i amo defele hamomusa:, e da goi afae oule asi.
36 E da amo goi ema amane sia:i, “Dadi na gala:be we hehenaia asili lala masa!” Amo goi da hehenaloba, Yonada:ne da dadi amoga goi amo baligima:ne galagusui.
37 Goi da asili, dadi bugilasa:ia amogai doaga:loba, Yonada:ne da ema wele sia:i, “Dadi da afae gusuwane! 38 Hedolo! Gogai udigili mae leloma!” Goi da dadi gaguia gadole, e ouligisu dunuma gaguli misi. 39 E da amo ea fedege hame dawa:i. Yonada:ne amola Da:ibidi elesu fawane amo fedege dawa:i galu. 40 Yonada:ne da ea gegesu liligi gigisa:le, goi ema iasisili, moilai fiaga gaguli masa:ne sia:i.
41 Goi amo asili fa:no, Da:ibidi da gele gegedole legei baligia gadili amodili misini, muguni bugili, amola mi osoba gudu udiana agoane dia gugudui. Ele galu Da:ibidi amola Yonada:ne da ele gobele nonogosa dinanu. Amola Da:ibidi ea da:i diosu da Yonada:ne ea da:i diosu baligi. 42 Amalu, Yonada:ne da Da:ibidima amane sia:i, “Gode da ali ganumu. Hina Gode da di amola na amola digaga fi amola nagaga fi ani dabele, ani hamomusia:ne sema ilegei noga:le ouligima:ne hamoma:mu.” Amalalu, Da:ibidi da asi. Amola Yonada:ne da moilaiga buhagi.

*20:5: Idisu 28:11

20:15: 2 Sa:miuele 9:1