9
Da:ibidi amola Mifibousiede
* 1 Sa:miuele 20:15-17Eso afaega, Da:ibidi da amane adole ba:i, “Solo ea sosogo fi dunu afae da esalabala? Amai galea, na da Yonada:nema asigiba:le, ema asigi hou olelemu hanai gala.”
Solo ea sosogo fi hawa: hamosu dunu afae amo ea dio Siba da esalebe ba:i. Ilia da e Da:ibidima masa:ne sia:i. Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Di da Sibala:?” E bu adole i, “Ma! Hina noga:idafa! Na da dia hawa: hamosu dunu!”
2 Sa:miuele 4:4Hina bagade Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Solo ea sosogo fi dunu afae esalabala? Na da na Godema ilegei defele, agoai dunuma asigi hou olelemusa: dawa:lala.” Siba da bu adole i, “Yonada:ne egefe afadafa fawane da esala. E da gasuga:igi gala.”
Da:ibidi da adole ba:i, “E da habidili esalabala?” Siba da adole i, “E da Loudiba sogega, Ma:ige (A:miele egefe) amo ea diasua esala.” Amaiba:le, Da:ibidi da Mifibousiede ema misa:ne sia:si. Mifibousiede (Yonada:ne egefe amola Solo ea aowa) da doaga:loba, e da Da:ibidima nodoma:ne, e midadi begudui. Da:ibidi da amane sia:i, “Mifibousiede!” E bu adole i, “Hina noga:idafa! Na da dia hawa: hamosu dunu!”
Da:ibidi da amane sia:i, “Mae beda:ma! Na da dia ada Yonada:ne dawa:beba:le, dima asigiwane hamomu. Na da soge huluane amo dia aowa ea gagui, amo dima bu imunu. Amola di da eso huluane na diasuga ha:i manu da defea.”
Mifibousiede da bu beguduli, amane sia:i, “Hina noga:idafa! Na hou da wa:me bogoi amo ilia hou hame baligisa. Nama da noga:i hou agoai da hame hamomu galu.”
Amalalu, Da:ibidi da Solo ea hawa: hamosu dunu, Siba, amo ema misa:ne wele sia:ne, ema amane sia:i, “Na da dia hina ea aowa amo Mifibousiede, ema liligi huluane amo Solo amola ea sosogo ilia musa: gagui liligi, amo ema bu imunu. 10 Di amola diagofelali amola dia hawa: hamosu dunu da Solo ea sosogo fi ilima ha:i manu ima:ne, ea soge amoga ha:i manu bugimu amola dadamini gaguli misa. Be Mifibousiede e fawane da eso hulu nina: ha:i nasu fafai amogai nasu hamomu.” (Siba egefelali da15agoane ba:i, amola ea hawa: hamosu dunu da 20 agoane esalu).
11 Siba da bu adole i, “Hina noga:idafa! Na da dia hamoma:ne sia:i huluane amo defele hamomu!” Amaiba:le, Mifibousiede da hina bagade egefelali defele, Da:ibidi ea ha:i nasu fafai amoga fili, ha:i nasu.
12 Mifibousiede da goi mano ea dio Maiga esalu. Siba ea sosogo huluane da Mifibousiede ea hawa: hamosu lai. 13 Amalalu, Mifibousiede (ea emo aduna da gasuga:igi galu) e da Yelusaleme moilai bai bagadega esalu. E da ea ha:i manu huluane amo hina bagade ea ha:i nasu fafai amoga nasu.

*9:1: 1 Sa:miuele 20:15-17

9:3: 2 Sa:miuele 4:4