18
Solo amola Da:ibidi ela da sia: sa:i dagoi. Amalalu fa:no, Solo egefe Yonada:ne da Da:ibidima bagade oso dogone asigimusa: hanaiba:le, e da hina: da:i hodo amoma asigi amo defele Da:ibidima dogolegei. Amogala, Solo da Da:ibidi hi diasua mae masa:ne gagulaligi. Yonada:ne da Da:ibidima dogolegebeba:le, e da eso huluane mae yolesili, Da:ibidi ea dogolegei sama esaloma:ne, sia:ga ilegei dagoi. E da abula hi ga:i amo gisa:le amola hina: da:igene ga:ne, gegesu gobihei sedade, oulali, amola bulu huluane gigisa:le, Da:ibidima i. Solo da Da:ibidima hawa: hamosu i. Da:ibidi da amo hawa: hamosu noga:le hamobeba:le, Solo da Da:ibidi ea dadi gagui ouligisu dunu hamoma:ne ilegei. Amo ba:beba:le, Solo ea dadi gagui dunu amola ilia ouligisu dunu huluane da bagade nodoi.
Solo Da Da:ibidima Mudasu Hamoi
Da:ibidi da Goulaia:de fane legelalu, e amola dadi gagui dunu da ilia sogega buhagilaloba, Isala:ili moilaia fi uda huluane da Solo gousa:musa: misi. Ilia da nodosu gesami hea:su amola sisiogola amola ilibu amola sani baidama dududu sa:i. * 1 Sa:miuele 21:11; 29:5Uda ilia da nodone amane gesami hea:i, “Solo da ha lai dunu 1,000 baligili gale fane legei dagoi. Be Da:ibidi da ha lai dunu 10,000 baligili gale fane legei.” Solo da amane hea:be nabimu hihi galu. E da bagadewane ougi galu. E amane sia:i, “Ilia da Da:ibidi da 10,000 baligili gale fane legei be na da 1,000 baligili gale fawane fane legei sia:sa. Agoane hamosea, ilia na fadegale, Da:ibidi hina bagade hamoma:bela:?”
Amaiba:le, Solo da amo esoha amogainini Da:ibidima mudasu, amola Da:ibidi ea hou hamobe higale dawa:i.
10 Golale hahabe, wadela:i a:silibu Gode Ea asunasi, amo da hedolowane Solo ea da:iga aligila sa:i. Amalu, e da elabusu dunu agoane hi diasua esala gagaba:gilalu. Da:ibidi da hi eso hulu amasu amane sani baidama dusa: esalu. Solo da goge agei gagui dialu. 11 Solo da hisu amane sia:i, “Na da Da:ibidi dobeala bobodole gala:le danoma:nesimu.” Amalu, e da aduna agoane gala:i. Be Da:ibidi da ele galu giadofai dagoi.
12 Solo da Da:ibidiba:le beda:i. Bai Hina Gode da e yolesiagale, Da:ibidima galu.
13 Amaiba:le, Solo da Da:ibidi dadi gagui dunu 1,000 ouligila masa:ne ga asunasiagai. Da:ibidi da ea dadi gagui dunu oule, gegena asi. 14 E da hi musa: hamoi amanewane ha lai dunuma hasalasi. Bai Hina Gode da ela galuba:le. 15 Solo da Da:ibidi ea didili hasalasu hamobe hou dawa:digili, bu bagadewane beda:i. 16 Be Isala:ili amola Yuda dunu huluane da Da:ibidima bagadewane dogolegesu. Bai ea ouligisu hou e da noga:le didili hamoi.
Da:ibidi Da Solo Ea Idiwi Lai
17 Amalu, Solo da Da:ibidima amane sia:i, “Na magobo uda mano Mila:be da goea. Dia da na hawa: hamosu noga:le hamosea amola di da dadi gagui noga:idafa agoane Hina Gode Ea gegesu hamosea, na da e digili lama:mu. (Solo da amane dawa:lu, amane hamosea, e da Da:ibidima ea mae fane legele, Filisidini dunu da Da:ibidi fane legema:bela:le dawa:i.)
18 Da:ibidi da dabe adole i, “Na da nowala:, amoga na da hina bagade ea esoa: hamoma:bela:?” 19 Be Mila:be da Da:ibidima asulimu eso da doaga:loba, ilia da Da:ibidima mae asunawene bu dunu eno ea dio A:idalia:le (Mihoula moilai dunu) amogili i.
20 Be Solo ea uda mano eno Maiga:le da Da:ibidima mageseiba:le ema fimusa: hanai galu. Solo da amo nababeba:le, nodoi. 21 Solo da hisu amane sia:i, “Na da Da:ibidi saniga sa:ima:ne, Maiga:le amo ema imunu. Amasea, Da:ibidi da Filisidini dunu ilia fane legei dagoi ba:mu.” Amalalu, Solo da bu Da:ibidima amane sia:i, “Ani da nasoa: hamomu.” 22 Solo da ea ouligisu dunu ilima ilia wamowane Da:ibidima amane sia:ma:ne sia:i, “Hina amola ea ouligisu dunu huluane da dima hahawane gala. Di da waha ea idiwi lamu da defea.”
23 Amaiba:le, ilia amo sia: Da:ibidima sia:i. E bu adole i, “Na da hina bagadema esoa: hamomu da defele hame galebe. Bai na da hame gagui dunu amola hamedei dunu agoai galebe.”
24 Ouligisu dunu da Da:ibidi ea sia:i amo Soloma alofele i. 25 Amalalu, Solo da ilima bu eno ema amane sia:ma:ne olelei, “Hina bagade da ea uda mano dabe ima:ne amo fawane lamu. Ea ha lai ilima dabe ima:ne, Filisidini dunu 100 ilia ewa gadofo damuni fasili, ema ima.” (Solo da amanewane Filisidini dunu da Da:ibidi medole legema:ne ilegei). 26 Solo ea ouligisu dunu da Da:ibidi ea sia:i Soloma alofele i. Da:ibidi da Solo esoa: hamomu dawa:beba:le, hahawane bagade galu. Uda lamu eso ilegei amo hidadea, 27 Da:ibidi amola ea dunu da asili, Filisidini dunu 200 amo fane legei. E da ilia ewa gadofo damuni fasili, hina bagadema gaguli asili, hina bagade ea esoa: hamoma:ne ema idili i. Amaiba:le, Solo da ea uda mano Maiga:le lama:ne Da:ibidigili i.
28 Solo da molole dawa:digili amola Hina Gode da Da:ibidi ela esala. Amola ea mano Maiga:le da Da:ibidima magesei ba:i. 29 Amaiba:le, Solo da Da:ibidiba:le bu baligili beda:i. E da amo esoha amogainini, Da:ibidima ha laiwane esalu.
30 Filisidini dunu da misini, Isala:ili dunuma gegesu. Be gegesu huluane amo ganodini, Da:ibidi ea hasalasisu hou da Solo ea dadi gagui ouligisu dunu eno ilia hou baligisu. Amabeba:le, dunu huluane da Da:ibidima nodone dawa:digi.

*18:7: 1 Sa:miuele 21:11; 29:5