17
Goulaia:de da Isala:ili Dunu Ema Gegema:ne Sia:i
Filisidini dunu da Isala:ili dunuma gegemusa:, Sougou moilai, Yuda soge ganodini, amoga gilisi. Ilia da Sougou moilaigale Asiga moilai bai bagadegale, sogebi dio Ifesida:mine amogai awalia wa:i fi. Solo amola Isala:ili dunu da mogodigili asili, Ila fago amogai awalia asi wa:i fi. Amogai ilia da Filisidini dunuma gegemusa: momagei. Filisidini dunu ilia da na:iyado goaga dadalele aliligi amola Isala:ili dunu ilia da la:idi goa amoga dadalei. Ili dogoa amogai da hano fago dialu.
Dunu ea dio amo Goulaia:de (Ga:de moilai bai bagade fi dunu), e da Filisidini awalia wa:i amogainini misini, Isala:ili dunuma gegemusa: manebe ba:i. E da dunu sedadedafa, 3 mida defei gadenene ba:i. Amola e da balasega hamoi da:igene ga:su ea dioi defei 57 gilougala:me agoane ga:i, amola balasega hamoi habuga figisi. Ea emo gia:ni da balasega hamoi liligi amoga ga:i amola e da balasega hamoi goge agei gisawane ahoanebe ba:i. Ea goge agei ea gadugagi defei da abula amunasu masini fanu ea defei amo defele galu, amola goge agei si da gulaga hamoi amo ea dioi defei da7gilogala:me agoane ba:i. Dadi gagui dunu afae da ea da:igene ga:su hamoi gisawane hina midududi ahoanebe ba:i. Goulaia:de da amoi aligili, Isala:ili dunuma wele sia:i, “Dilia da gogai adi hamonanebela:? Abuli ludumusa: dadalebela:? Na da Filisidini dunu, be dilia da Solo ea udigili hawa: hamosu dunu fawane. Dilia dunu afae nama gegena misa:ne ilegema.” E da na hasalawene medole legesea, ninia da dilia udigili hawa: hamosu dunu esalumu. Be na da e hasalawene medole legesea, dilia da ninia udigili hawa: hamosu dunu esalumu. 10 Waha na da Isala:ili dadi gagui dunuma gegemusa: lelebe wea. Dilia dunu afae ani dabemusa: misa:ne ilegema.” 11 Solo amola ea dunu ilia da amo sia: nababeba:le, bagadewane beda:gia:i.
Da:ibidi da Solo ea awalia Wa:i Fisisu amogai Madelai
12 Da:ibidi da Yesi ea mano galu. Amola Yesi da Efala:de fi dunu. Ea moilai da Bedeleheme, amo da Yuda soge ganodini. Yesi egefelali da godoane galu. Amola Solo ea Isala:ili ouligibi galu, Yesi da da:i hamoi ba:i. 13 Ea magobo mano udiana da Solo ili galu gegena asi. Ea magobo mano da Ilaia:be. Amo baligia da Abinada:be amola amo baligia da Siama. 14 Da:ibidi da ufidafa mano galu, be yolalali udiana da Sololali esalu. 15 Da:ibidi da ili yolesili, Bedelehemega eda ea sibi mano fofoia ouligila afufulalusu.
16 Goulaia:de da Isala:ili dunuma eso huluane hahabe amola daeya gebewane gegena afufulala eso 40 agoane baligi.
17 Ha afaega Yesi da Da:ibidima amane sia:i, “Di da widi ha:i manu egegele gobei dabaga sali ea dioi defei10 gilougala:me amola agi ga:gi gobei nabuane agoane, go gaguli hedolo diolalalima awalia fi diasua masa. 18 Amola dodo maga:mega hamoi gou nabuane gala, amo dadi gagui ouligisu dunuma ima:ne gaguli masa. Diolalali ilia hamonanebe hou ba:lu, ilia hamonanebe hou na dawa:digima:ne, liligi nama gaguli misa. 19 Isala:ili hina bagade Solo, yolalali amola eno Isala:ili dunu huluane ilia da Ila fago amo gudu Filisidini dunu bisili gegenana.”
20 Da:ibidi da golale, hahabedafa wa:legadole, sibi enoga ouligima:ne yolesilalu, Yesi ea sia:i defele, ha:i manu adoi amo gaguli asi. E da Isala:ili awali fia amogai doaga:loba, Isala:ili dadi gagui hulududusa gegena ahoanebe ba:i. 21 Isala:ili dadi gagui dunu amola Filisidini dadi gagui dunu ilia da gegemusa:, soge lale gagale, sisima: sodole lelefulubi ba:i. 22 Da:ibidi da ha:i manu gagui, amo ha:i manu ouligisu ilima iasilalu, gegesu alalo da:iya gusu hehenane asili, yolalali defea esalabela:le naba ba:i.
23 E da ilima sia:nanoba, Goulaia:de da hi musa: amasu amane misini, Isala:ili dunu ema dabemusa:, dunu afae ilegema:ne sia:i. Amola, amo sia: Da:ibidi da nabi.
24 Isala:ili dunu da Goulaia:de ba:beba:le, beda:ga hobeale afia:i. 25 Ilia da ilisu amane adosa:i, “Ema ba:ma! Ea dabemusa: sia: amo nabima! Hina Solo da nowa dunu Goulaia:de goma medole legesea, amogili bidi bagade imunusa: ilegei diala. Amola e da amo dunuma idiwi imunu, amola ea eda ea fi dunuma su (‘da:gisi’) hame edegemu.”
26 Da:ibidi da dunu e gadenene lelu ilima adole ba:i, “Nowa dunu da amo Filisidini dunu fane legele, Isala:ili dunu ilia gogosiasu we fadegalesisia, adi bidi lama:bela:? Amo Filisidini dunu da Gode Ea hou hamedafa dawa:. E da abuliba:le Esalebe Gode Ea dadi gagui wa:i ilima hasalimusa: sia:sala:?” 27 Amalalu, ilia da ema nowa dunu da Goulaia:de fane legesea, bidi lamu amo adodole i.
28 Ilaia:be, Da:ibidi eaola magobo da Da:ibidi eno dunuma sia: dalebe nabi. E da Da:ibidima ougili amane sia:i, “Di da goega:i adi hamonanebela:? Dia sibi hisu wadela:ia lelefulubi amo nowa da ouligisala:? Di da sia: lelesu mano agoai! Di da gegebe ba:musa: fawane misi!”
29 Da:ibidi da amane sia:i, “Na da waha adi hamobela:? Na da adole ba:su hame adole ba:mu galula:?” 30 E da dunu enoma ba:leganone, ea musa: sia:i defele adole ba:i. Amola dunu huluane e da ilima adole ba:loba, ilia da musa: nabi sia:i amo defele ema bu adole i.
31 Dunu oda ilia da Da:ibidi ea sia:i nabalu, Soloma adoi. Solo da Da:ibidi ema misa:ne sia:si.
32 Da:ibidi da Soloma amane sia:i, “Hina noga:i bagade! Dunu da amo Filisidini dunuba:le beda:mu da defea hame. Na da ema gegena masunu.”
33 Solo bu adole i, “Hame amamu! Dia da ema habodane gegema:bela:? Di da goi fonobahadidafa. Be e da musa: ganini dadi gagui dunu esalusu.”
34 Da:ibidi da amane sia:i, “Hina noga:i bagade! Na da nada ea sibi ouligilala. Laione wa:me o bea wa:me da na sibi mano mini ahoa,
35 na da fa:no bobogele asili, doagala:le, amola sibi mano amo samogesa. Amola laione wa:me o bea da na doagala:sea, na da ea galogoa gaguli fane legesa. 36 Na da laione wa:me amola bea wa:me fane legesu dawa:. Amola na da amanewane amo Gode Ea hou higa:i Filisidini dunu (e da Esalebe Godedafa Ea dadi gagui wa:i amo hasalimusa: halale sia:sa) amo defele fane legemu.
37 Hina Gode da na laione wa:me amola bea wa:me amo na fasa:besa:le noga:le gaga:i. Amaiba:le, e da na Filisidini dunu amo ea fasa:besa:le amanewane gaga:mu.” Solo da amane sia:i, “Amai galea defea!
Masa! Hina Gode ali masunu da defea.”
38 Solo da hina da:igene ga:su salasu amo gigisa:le, Da:ibidi ea ga:ma:ne i. E da balasega hamoi habuga Da:ibidi ea dialuma da:iya figisi. 39 Da:ibidi da Solo ea gegesu gobihei sedade amo lale, sogoha:bisini adoba:le, ahoa ba:i. Be hamedeiba:le, bu gigisa:le fasi. Bai e da afae amai hame gaga:suba:le. E da Soloma amane sia:i, “Na da welawane gegemu hame wea. Na da goai hame dawa:digi.” Amaiba:le, e da hulu gigisa:le fasi. 40 E da hi sibi ouligisu galiamo lale gadole, amo gele fofoloi biyale hanoa dialebe lalegadole, hina esaga sali. E da ea ga:muga: dadi gaguli, Goulaia:dema gagadenena heda:i.
Da:ibidi Da Goulaia:de Hasalasi
41 Filisidini dunu da muni Da:ibidima gagadenena manebe ba:i, amola ea da:igene ga:su gagusu dunu da bisili ahoanebe ba:i. E da gebewane gagadenena manu.
42 Goulaia:de da Da:ibidi noga:le ba:loba, e da Da:ibidi higale ba:i. Bai e da goi ayeligi noga:idafa ba:i. 43 E Da:ibidima amane sia:i, “Ifa agoega da abulimusa:la:? Di adi dawa:bela:? Na da wa:mela:?” Amola e da Da:ibidima ea ogogosu ‘gode’ ea dioba:le gogosele gagabuli sia:i. 44 E da Da:ibidima amane sia:i, “Misa! Na da dia da:i hodo sio amola ohe ilia moma:ne imunu.”
45 Da:ibidi da bu adole i, “Di da nama gegesu gobihei sedade, goge agei bagade amola goge agei fonobahadi gagaguli gegena maha. Be na da Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili dadi gagui wa:i amo di da hidale hasalimusa: sia:i, amo Ea Dioba:le dima gegena maha. 46 Wali esogawane, Hina Gode da Ea gasaga di na lobo da:iya legela heda:mu. Na da di hasalasimu amola dia dialuma damuni fasimu. Amola na da Filisidini dadi gagui dunu ilia da:i hodo sio fi amola ohe fi ilia moma:ne imunu. Amalalu, osobo bagade fifi asi gala huluane da Isala:ili dunu da Gode galebeya dawa:mu. 47 Amola dunu huluane goeguda: esalebe da Hina Gode da Ea fi gaga:musa: gegesea, gegesu gobihei sedade amola goge agei amoga hame gegesa. E da gegesea, Ea fawane da hasalasa. Amola E da dili huluane ninia lobo da:iya legela heda:mu.”
48 Goulaia:de da bu Da:ibidima gadenena heda:i, amola Da:ibidi da hedolowane Filisidini gegesu alalo da:iya gusu hehenane ema gegemusa: heda:i. 49 E da hina: esa gelaba lobo sa:ili, gele lale gadole, amoga ga:muga: dadi dili Goulaia:dema fisia gusui. Gele da heda:le, Goulaia:de ea odagia ludawene, gasa fili, e da mi guduli gala:la sa:i.
50  * 2 Sa:miuele 21:19Amaimo, gegesu gobihei amoga mae gegene, Da:ibidi da hasalawene ga:muga: dadiga gala:le legei. 51  1 Sa:miuele 21:29Da:ibidi da ema hehenane gusuli, e da:iya aligila heda:le, Goulaia:de ea gegesu gobihei ea salasu amoga duga:le gadole, Goulaia:de ea dialuma damuni fasili, medole legei.
Filisidini dunu da ilia bisilua da bogoi dagoi ba:beba:le, ilia da hobeale afia:i.
52 Isala:ili amola Yuda dunu da halale ili se bobogei. Ilia da Filisidini dunu da faiga amola helega logoba:le sidigia:i. Gegesu da misini Sia:iala:ime moilai doaga:mu logoga ahoana, Ga:de moilai bai bagade amola Egelone moilai bai bagadega doaga:i.
53 Isala:ili dunu da Filisidini dunu se bobogelalu misini, Filisidini ilia ha wa:i fisisu liligi huluane halale lidi.
54 Da:ibidi da Goulaia:de ea dialuma lale gadole, Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi. Be Goulaia:de ea gegesu liligi, e da ea abula diasu amo ganodini ligisi.
A:bena da Da:ibidi Soloma Oule Asi
55 Solo da Da:ibidi amo Goulaia:dema gegemusa: ahoanebe ba:loba, e da ea dadi gagui ouligisu dunu A:benama amane adole ba:i, “A:bena! Amo da nowa ea manola:?”
A:bena da bu adole i, “Hina noga:idafa! Na da hame dawa:!”
56 Solo da amane sia:i, “Amai galea, naba masa!”
57 Amaiba:le, Da:ibidi da Goulaia:de medole legelalu, fisisu amoga buhagisia, A:bena da e Soloma oule asi. Da:ibidi da Goulaia:de ea dialuma gaguli ahoanebe ba:i.
58 Solo da ema adole ba:i, “Goi ayeligi dunu! Di da nowa ea manola:? Da:ibidi da bu adole i, “Na da dia hawa: hamosu dunu, Bedeleheme dunu Yesi amo ea mano wea!”

*17:50: 2 Sa:miuele 21:19

17:51: 1 Sa:miuele 21:29