16
Sa:miuele da Da:ibidi Isala:ili ilia hina bagade Hamoma:ne, Susuligi Sogagala:le, e Mogili Gagai
Hina Gode da Sa:miuelema amane sia:i, “Di da habowali seda Solo ea hou dawa:beba:le da:i dione fofaginanoma:bela:? E da Isala:ili dunu ilima hina bagade bu mae esaloma:ne, Na da ea logo hedofai dagoi. Be wali di olife susuligi lale, Bedeleheme moilaiga dunu ea dio amo Yesi ea diasuga masa. Bai Na da egefe afae Isala:ili hina bagade hamoma:ne ilegei dagoi.
Sa:miuele da amane sia:i, “Na da agoane habodane hamoma:bela:? Solo da amo nabasea, ea da na fane legemu!”
Hina Gode da bu adole i, “Di da bulamagau mano gaguli asili, amo Hina Godema gobele salimusa: misi sia:ma. Amo gobele salabe amoga Yesi misa:ne sia:ne, amola Na da dima agoane hamoma:ya adomu. Di da dunu Na dima adomu, amo hina bagade hamoma:ne susuligi sogagala:le ilegema!”
Sa:miuele da Hina Gode Ea adoi defele hamoi. E da Bedeleheme moilaiga asili, moilai ouligisu dunu da beda:ga yagugusa ema misini, amane adole ba:i, “Ba:la:lusu! Di da olofomusa: sofe misibala:?”
“Ma!” e da adole i. “Na da Hina Godema gobele salimusa: misi. Dilia ledo dodofelalu, nini masunu.” Amola Yesi amola egefe ilia ledo dodofelalu, amo gobele salabe amoga misa:ne sia:i.
Ilia da doaga:beba:le, Sa:miuele da Yesi egefe Ilaia:be ba:i. Hisu amane sia:i, “Amo dunu da Hina Gode ba:ma:ne lela. Dafawane ewane Hina Gode da ilegei dagoi.”
Be Hina Gode da ema amane sia:i, “E goi sedade amola ayeligi noga:i ba:sa amo mae dawa:ma. Na da amo dunu hame ilegei. Bai Na da dunu ilia asigi dawa:suga ilegebe agoane, hame ilegesa. Osobo bagade dunu da dabuagado hou, amo ba:lu ilegesa. Be Na da dunu ea dogo ganodini ba:lu, ilegesa.”
Amalalu, Yesi da egefe eno Abinada:be wele sia:ne, amo Sa:miuelema oule misi. Be Sa:miuele da amane sia:i, “Go hame! Hina Gode da goma hame ilegei.” Amalalu, Yesi da egefe eno amo Siama oule misi. Be Sa:miuele da amane sia:i, “Hame! Hina Gode da goma amolawane hame ilegei.” 10 Amanemusu hamonana, Yesi da egefe fesuale amo huluane Sa:miuelema oule misi. Amola Sa:miuele da ema amane sia:i, “Hina Gode da golalima afae hame ilegei.”
11 Amalalu, e da Yesima adole ba:i, “Di da mano eno ganabela:?”
Yesi da bu adole i, “Na da mano afae ufidafa gala. Be e da eno sogega sibi ouligilala.”
Sa:miuele da amane sia:i, “E goeguda: misa:ne sia:ma. E da goeguda: doaga:sea fawane, ninia da Godema gobele salasu imunu.”
12 Amaiba:le, Yesi da amo mano lala misa:ne sia:si. Amo goi da manebe ba:loba, e da goi ayeligi da:da:loi amola ela:menesi goi ba:i, amola ea si da nenemeginisi ba:i. Hina Gode da Sa:miuelema amane sia:i, “Goefa galu! Ema ilegelesima!” 13 Sa:miuele da olife susuligi lale, Da:ibidi yolalali ilia midadi amo Da:ibidima unasi. Amo galuwane, Hina Gode Ea A:silibu da Da:ibidi ea da:iga aligila sa:ili, amola ela gilisi amo esoha amola amoinini amoga esalusu. Amalu, Sa:miuele da La:imaga buhagi.
Da:ibidi da Solo ea Hawa: Hamonanu
14 Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa da Solo yolesili amola Hina Gode da wadela:i a:silibu Soloma asunasi. Amoga se nababeba:le, Solo da bagadewane gagaba:gilalu. 15 Solo ea hawa: hamosu dunu da ema amane sia:i, “Ninia dawa:, Hina Gode da wadela:i a:silibu dima asunasi, amola amoga di da se nabane gagaba:gilalu.
16 Amaiba:le, hina! Dia da ninima sia:sea, ninia da sani baidama dusu dawa: dunu hogomu. Amasea, wadela:i a:silibu da dima masea, amo dunu da sani baidama dunigala:mu, amasea di da bu noga:mu.”
17 Solo da amane sia:i, “Defea! Dunu amo da sani baidama noga:le dubi hogole, nama oule misa.”
18 Solo ea hawa: hamosu dunu afae da amane sia:i “Bedeleheme moilaiga Yesi egefe afae da sani baidama dusu bagade dawa:. E da gasa bagade amola ayeligi dunu. E da dadi gagui dunu noga:i amola sia: sia:mu defele esala. Hina Gode da ela esala.”
19 Amaiba:le, Solo da Yesima sia: agoane sia:na masa:ne dunu asunasi, “Yesi! Dia mano Da:ibidi amo sibi ouligilalebe, go nama misa:ne asunasima.” 20 Yesi da Da:ibidima goudi mano afae amola dougi afae (amo da:iya agi gobei lidili legele) amola waini hano bulamagau gadofo dabaga sali afae amo huluane iasisili, Soloma masa:ne, asunasi. 21 Da:ibidi da Soloma misini doaga:le, ea hawa: hamosu amo hamonanu. Solo da Da:ibidima bagadewane dogolegei. E da Da:ibidi amo ea gegesu liligi gaguli ahoasu dunu hamoma:ne ilegei. 22 Amalalu, Solo da Yesima sia: amane sia:si, “Na da Da:ibidima dogolegei. E da na hawa: hamosu ganodini esaloma:ma.”
23 Amogainini, Gode Ea da wadela:i a:silibu amo Soloma asunasi, amo mabe ba:loba, Da:ibidi da ea sani baidama lale, dusu. Amalalu, wadela:i a:silibu da Solo yolesili, e da bu noga:le, amola defea hamosu.