15
Isala:ili Dunu da A:malege Dunu ilima Gegei
* 1 Sa:miuele 10:1Sa:miuele da Soloma amane sia:i, “Hina Gode da na amo dia Isala:ili dunu ilia hina bagade mogiligale ilegei da susuligi sogadigima:ne asunasi. Waha, dia Hina Gode Bagadedafa Ea adobe nabima! Gadili Asi 17:8-14; Mousese ea Malasu 25:17-19Hina Gode da A:malege dunuma se dabe imunu. Bai Isala:ili dunu da Idibidi soge fisili, gadili ahoanoba, A:malege ilia aowalali da ilima gegei. Dilia! Asili, A:malege dunuma doagala:le, liligi ilia galebe amo huluane wadela:lesima. Liligi afae mae yolesili, dunu amola uda, mano, mano dudubu, bulamagau, sibi, ga:mele amola dougi, huluanedafa fane lelegele ebelema!”
Solo da ea dadi gagui dunu huluane Dileme moilaiga wele sia:ne guda:le, abedei. Isala:ili dadi gagui dunu da 200,000 agoane ba:i, amola Yuda dadi gagui dunu da 10,000 agoane ba:i. Amalalu, Solo amola ea dunu da A:malege moilai afae amoga hano hai logoga asili, logoa legei dialu. Ginaide dunu da A:malege dunu gilisibi ba:i. Be Isala:ili dunu da Idibidi fisili ga ahoanoba, Ginaide ilia aowalali da ilima asigiba:le, fidi. Amaiba:le, Solo da ilima sisane sia:i, “Na da dili amola A:malege dunu gilisili fane legesa:besa:le, ili yolesima!” Amaiba:le, Ginaide dunu da A:malege dunu yolesili, asi.
Solo da A:malege dunu hasali. Ilia gegesu da Ha:fila sogega muni gegegena ahoana, Sioua hafoga:i sogega doaga:i. (Sioua da Idibidi sogega gusudili ba:i). E da A:malege hina bagade A:iga:ge mae medole legele gagui, be ea fi dunu eno huluane medole lelegei. Be Solo amola ea dunu da A:iga:ge hame medole legei amola ilia da noga:idafa sibi, bulamagau, bulamagau mano amola sibi mano hame medole legei. Amola liligi noga:idafa ilia hame wadela:lesi. Ilia wadela:i amola hamedei liligi fawane wadela:lesisi.
Hina Gode da Solo ea hina bagade Hawa: Hamosu Hagai
10 Hina Gode da Sa:miuelema amane sia:i, 11 “Na da Soloma hina hawa: hamosu iabeba:le higasa. E da Nama baligi fa:i amola Na hamoma:ne sia:i huluane giadofai.” Sa:miuele da ougi bagade ba:i. E da gasia Godema dini iana hadigi. 12 Golale, hahabedafa, e da Solo hogola asi. Be Solo da Gamele Goumi amoga asi sia:be, e da nabi. Amogawi, Solo da ea hamoi dawa:loma:ne igi wanonesilalu, Giliga:le moilaiga asi. 13 Amoga asili, Sa:miuele da Soloma heda:le, Solo da ema amane sia:i, “Sa:miuele! Hina Gode da dima hahawane dogolegele hamomu da defea! Na da Hina Gode Ea sia: defele hamoi!”
14 Sa:miuele da adole ba:i, “Amaiba:le, abuliba:le na da bulamagau gona:be amola sibi ga:ga:be nabasala:?
15 Solo da dabe adole i, “Na dunu ilia da amo liligi A:malege dunu ilima samogele lai. Ilia da sibi amola bulamagau noga:idafa amo dia Hina Godema gobele salimusa: modalesili, oda amo huluane gugunufinisi dagoi.”
16 Sa:miuele da amane sia:i, “Yolema! Amalu, na da dima Hina Gode Ea nama gasia adoi amo na dima adomu.”
Solo e amane sia:i, “Nama adole ima!”
17 Sa:miuele da bu adole i, “Di da musa: hamedei dunu disu dawa:lalu. Be di da wali Isala:ili fi dunu huluane ilima ouligisu dunu esala. Hina Gode da dima Isala:ili dunu ilia hina bagade hamoma:ne, susuligi sogagala:le, mogili gagai. 18 Amola E da dia wadela:idafa A:malege dunu huluane amo gugunufinisima:ne sia:si. 19 Amaiba:le, dia da abuliba:le Ea sia: hame nababela:? Dia da abuliba:le momabo nagoma:ia asili liligi uasuli lidibala:? Dia da abuliba:le Hina Gode Ea hahawane hame ba:ma:ne hamobela:?” 20 Solo da bu adole i, “Na da Hina Gode Ea sia:i defele hamoi. Na da Ea sia:i defele asili, hina bagade A:iga:ge goeguda: oule misini amola A:malege dunu huluane fane lelegei. 21 Be na dunu ilia da sibi amola bulamagau noga:idafa, ilia samogele hame medole legei. Be ilia da amo dia Hina Godema gobele salimusa:, Giliga:lega goeguda: oule misi.”
22 Sa:miuele da amane sia:i. “Hina Gode Ea baligisu hamoma:ne hanai amo da habola:? Nabasu hou o Godema iasu amola gobele salasu hou amola:? Hina Godema nabasu hou da ema noga:idafa sibi gobele salasu hou baligisa. 23 Ema odaga:su hou da wadela:i gabi dawa:su hou defele gala. Amola dodona:gi hou da wadela:idafa loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu hou defele gala. Di da Hina Gode Ea sia:i higale, amo hame nababeba:le, E da di hina bagade hamomu logo hedofai dagoi.”
24 Solo da bu adole i, “Dafawane! Na da wadela:le hamoi dagoi. Na da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i amola dia nama adoi amo giadofai dagoi. Na da nama fa:no bobogei dunu ilima beda:iba:le, ilia hanaiga fawane hamoi. 25 Be waha! Na dima edegesa! Na wadela:i hou gogolema:ne olofoma. Amola na da Hina Godema nodone sia:ne gadomusa:, dia na Giliga:lega sigi masa.”
26 Be Sa:miuele da bu adole i, “Na da ani hame buhagimu. Bai di da Hina Gode Ea sia:i higale, hame nababeba:le, E da di hina bagade hamomu logo hedofai dagoi.”
27  1 Sa:miuele 28:17; 1 Hina Bagade 11:30-31Amalalu, Sa:miuele da masusa: delegiagaloba, Solo da ea abulaga gagulaligili, ea abula gadelai. 28 Sa:miuele da ema amane sia:i, “Wali Hina Gode da Isala:ili fi hina bagade hou amo dima dialu amo dusa:le, eno dunu dia hou baligi ema i dagoi.
29 Isala:ili ilia Hina Gode Hadigidafa da ogogosu hame dawa:, amola Ea asigi dawa:su hame afadenesa. E da dunu hame. E da Ea asigi dawa:su hamedafa afadenesa.” 30 Solo da adole i, “Na da wadela:le hamoi dagoi. Be Isala:ili fi asigilai dunu amola dunu huluane da nama nodoma:ne, nama asigima. Na da dia Hina Godema nodone sia:ne gadomusa:, dia na buhagima:ne sigi masa.” 31 Amaiba:le, Sa:miuele ele galu Giliga:le moilaiga buhagi. Amola Solo da Hina Godema nodone sia:ne gadoi.
32 Sa:miuele da amane sia:i, “A:malege ilia hina bagade A:iga:ge nama goeguda: oule misa.” A:iga:ge da beda:ga iagugusa ema misi. E agoane dawa:i, “Na bogoma:beya:le dawa:i amo da baligi dagoi.” 33 Be Sa:miuele da amane sia:i, “Dia gegesu gobihei da uda bagohame ilia mano medole legei dagoi. Waha dia:me ea mano da medole legei dagoi ba:mu.” Amalalu, e da Giliga:le gobele salasu fafai (oloda) midadi, A:iga:ge fane, heda:sini fofonobone fasi.
34 Amalalu, Sa:miuele da La:ima moilaiga asi. Amola hina bagade Solo da hi moilai Gibiaga asi. 35 Sa:miuele ea esalusu amogalu, Solo bu hame ba:i. Be e da eha fofagisu. Amola Hina Gode da musa: Solo Isala:ili ouligima:ne ilegeiba:le, da:i dioi galu.

*15:1: 1 Sa:miuele 10:1

15:2: Gadili Asi 17:8-14; Mousese ea Malasu 25:17-19

15:27: 1 Sa:miuele 28:17; 1 Hina Bagade 11:30-31