14
Yonada:ne Da Mae Beda:ne Gesa:i Hou Hamoi
Eso afaega Yonada:ne da ayeligi amo da ea gegesu liligi gagagula ahoasu, ema amane adoi, “Anisu Filisidini ilia ha wa:i fisisu amoga ahoa:di” Be Yonada:ne da eda Soloma hame adoi. Solo da Migalone sogebi (Gibia moilai gadenenewane) amoga ‘bomegala:nide’ ifa hagudu esalu. Dunu 600 agoane da e fisili esalu. Gobele salasu dunu amo da ‘ifode’ gaguli ahoasu amo da Ahaidia. E da Igabode ea ola Ahaidabe amo ea mano. Ahaidabe da Finia:se, Ilai (Hina Gode Ea gobele salasu dunu Siailou moilaiga esalu) ea mano amo ea aowa galu. Dunu ilia da Yonada:ne da asi dagoi amo hame nabi.
Yonada:ne da Fisilidini ha wa:i fisisuga masusa: dawa:i. Amoga ahoasu logo da Migema:se Adobo Gigiadofa Ahoasu. Amo ahoasu logoga, igi agesoi aduna la:idi la:idili dialebe ba:i. Eno amo ea dio da Bousese, amola eno amo ea dio da Sine. Afae da ga (north) logo bega: amodili Migima:sega ba:legale danu, amola eno da ga (south) logo bega: amodili Gibaga ba:legale danu.
Yonada:ne da goi ayeligi ema amane sia:i, “Ania da galuli Gode Ea hou hame dawa: Filisidini dunu ilia ha wa:i fisisuga ahoa:di. Hina Gode da ani fidima:bela:? Ani da anisuba:le, mae dawa:ma. Hina Gode da ani fidisia, ani da dafawane ili hasalimu.”
Goi ayeligi da bu adole i, “Dia da adi hamomusa: dawa:sea, na da ani galu hamomu. Na da dimagai lela!”
Yonada:ne da amane sia:i, “Defea! Ania da galuli giadofale gale, Filisidini dunu ilia da ani ba:ma:mu. Be ilia da anima ili misa:ne ouligima:ne sia:sea, ani da amogaiwane oulelumu. 10 Be ilia da ani ilima masa:ne sia:sea, ani da ilima masunu. Bai Hina Gode da anima ili hasalima:ne, dawa:digisu olelesa, ania da dawa:digimu.”
11 Amaiba:le, elea da Filisidini dunu ilia ela ba:ma:ne odagi olei. Amola Filisidini dunu ilia amane sia:i, “Ba:ma! Hibulu dunu oda da ilia wamoaligisu uli dogoi amodili maha.” 12 Amalalu, ilia da Yonada:ne amola goi ayeligi elama amane wele sia:i, “Guiguda: misa! Ninia da alima adomu gala.”
Yonada:ne da goi ayeligima, amane sia:i, “Na bobogema! Hina Gode da Isala:ili dunu ilia Filisidini dunuma hasalima:ne logo doasi dagoi.” 13 Yonada:ne da adobo logodili muguniga lobo ososa: heda:i. Amola ayeligi da e bobogei. Yonada:ne da Filisidini dunu doagala:le, fane sali. Amola goi ayeligi da ili medole legei.
14 Yonada:ne amola goi ayeligi da sogebi fonobahadi amo ganodini, dunu 20 agoane medole legei. 15 Filisidini dunu huluane amo soge ganodini esalu da bagadewane beda:gia:i. Fana ahoasu dunu amola dadi gagui dunu ha wa:i fisisuga esalu da beda:ga hesei. Gode da hamobeba:le, osobo da fogole amola dunu huluane da beda:ga bulila lafia:i.
Isala:ili Dunu da Filisidini dunu Hasali
16 Solo ea logo sosodo ouligisu dunu da Gibia moilai (Bediamini ea ouligi soge ganodini) amogai Filisidini dunu ilia beda:ga doula lafia:lebe ba:i. 17 Amaiba:le, Solo da ea dunuma sia:i, “Ninia dadi gagui dunu idili ba:ma. Nowa da hameyale ba:ma!” Ilia da idili ba:loba, Yonada:ne amola ayeligi dunu amo da ea gegesu liligi gagusisu hame ba:i. 18 Solo da gobele salasu dunu Ahaidia ema amane sia:i, “Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli misa. (Amo esoha Abaidia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Isala:ili dunuma bisili gaguli ahoasu.) 19 Solo da gobele salasu dunu ema sia: daloba, Filisidini dunu ilia ha wa:i fisisu dadoula lafia:su da bagadewane alelasi. Amaiba:le, Solo da Ahaidiama amane sia:i, “Hina Godema adole ba:mu da dibi hame gala.”
20 Amalalu, Solo amola ea dadi gagui dunu da mogodigili Filisidini dadi gagui dunu ilima doagala:musa: heda:i. Be Filisidini dunu da dadoula lafia:le, ili gobele gegei.
21 Hibulu dunu mogili da musa: hohonone, Isala:ili ha wa:i fisili, Filisidini dunu amogale gegei. Be amo dunu da sinidigili bu Solo amola Yonada:ne elama bu madelale gegei.
22 Hibulu dunu mogili Ifala:ime agolo sogega wamoaligili esalu, da Filisidini dunu da hobeabe nababeba:le, ilia wamoaligisu yolesili, Filisidini dunu doagala:i. 23 Amo esoha, Hina Gode da Isala:ili fi gaga:i dagoi. Amola, ilia da Filisidini dunu se bobogelala, Beda:ifane moilai baligi.
Gegenanu Fa:no Doaga:i Hou
24 Amo esohaga, Isala:ili dunu da ha:ga gasa hamedei galu. Bai Solo ea ili ha:i mae moma:ne, sema bagade ilegei. E amane sia:i, “Na ha lai ilima dabe i dagoiba:le fawane, bu ha:i moma.” Amaiba:le, amo esoha, Isala:ili dunu da ha:i hamedafa mai.
25 Ilia da iwilaga mana ba:loba, agime hano bagade ba:i. 26 Iwila da agime hano bagadedafa dialebe, be ilia da Solo ea ilima gasa bagade gagabusu aligima:ne sema ilegei amoma beda:iba:le, hamedafa mai. 27 Be Yonada:ne da eda ea sema ilegei amo hame nabi galu. Amaiba:le, e da ea galiamoga sone lale, agime diasu gelaba sone, agime hano mai. 28 Be dunu afae da Yonada:nema amane sia:i, “Ninia huluane da ha:ga gasa hamedei gala. Bai diada da nini beda:ma:ne gasa bagade sema ilegei. E da amane sia:i, “Nowa da wali eso ha:i nasea, amo dunuma da gagabusu aligima:ne dialumu.”
29 Yonada:ne da bu adole i, “Na ada da ninia fi dunu wadela:ma:ne giadofale bagade hamoi. Ba:ma! Na da agime hano maiba:le, hahawane wea! 30 Ninia fi dunu da ha:i manu ilia ha lai ilima lai, amo hahawane manu da defea galu. Amaiyaba, Filisidini dunu eno bagohame medole legela:loba!”
31 Amo esoha, Isala:ili dunu da Filisidini dunu hasali. Gegesu da Migema:se amogai muni, gegegena asili, A:idialone moilaiga doaga:i. Amogala, Isala:ili dunu da ha:ga bagadewane goaiya:igia:i. 32 Amaiba:le, ilia da hehenaiya afia:le, ha lai dunuma sasamogei liligi lale, sibi amola bulamagau medole, maga:mena gahea mai.
33  * Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27; 17:10-14;19:26; Mousese ea Malasu 12:16; 12:23; 15:23Dunu eno da Soloma amane adoi, “Ba:ma! Dunu ilia da Hina Godema wadela:le bagade hamosa. Bai ilia da ohe hu gahea nabeba:le.”
Solo da bagade halale sia:i, “Dilia da hohonosu dunu! Gele bagade nama fefedogole guda:ma!” 34 Amalalu, e da eno gasa bagade hamoma:ne sia:i, “Dunu gilisia amoga asili, ilia sibi amola bulamagau huluane guiguda: oule misa:ne sia:ma. Ilia da guiguda: medole moma:ne sia:ma! Ilia da Hina Godema bu wadela:le hamosa:besa:le, ohe hu gahea maedafa moma:ne sia:ma!” Amaiba:le, amogala gasia ilia huluane ilila: ohe amogai oule misini, medole lelegei. 35 Solo da Hina Godema gobele salasu oloda hamoi. E da musa: afae hame gagusu, amo degabo gagui.
36 Solo da ea dunu fi amane adoi, “Ninia gasia gudu sa:ili Filisidini dunu doagala:le, ili huluane medole legele amola ilia liligi sasamogele lale, amananeawane hehebolo misa:mu.”
Ilia da bu adole i, “Dia adi noga:i dawa:sea, amane hamoma.”
Be gobele salasu dunu e da amane sia:i, “Ninia hidadea Godema adole ba:mu!”
37 Amaiba:le, Solo da Godema adole ba:i, “Na da Filisidini dunu amo doagala:la:dula:? Di da ninia ilima hasalima:ne fidima:bela:?” Be amogala Gode da dabe hame adole i. 38 Amalalu, Solo da Isala:ili dunu ilia ouligisu dunuma amane sia:i, “Guiguda: misini, wali adi wadela:i hou hamobela:le, adole boba:ma! 39 Na da Hina Gode amo da Isala:ili fi hasalasu hou iaha, amo Ea Dioba:le, amane sia:sa. Nowa da amo wadela:i hou hamoi galea, ninia da medole legemu. Na mano Yonada:ne ea galea da e amolawane medole legemu.” Be dunu huluane da ouiya:i. 40 Amalalu, Solo da ilima amane sia:i, “Dilia huluane ga (south) la:diga aligima. Na amola Yonada:ne ania da gui aligimu.”
Ilia bu adole ba:i, “Dia adi noga:i dawa:sea, amane hamoma.”
41  Idisu 27:21; 1 Sa:miuele 28:6Solo da Isala:ili Hina Godema amane sia:i, “Hina Gode! Di da abuliba:le na dima adole ba:i amoma dabe hame adole i? Isala:ili Hina Gode! Ninia sema igi aduna ba:sea, Dia amo bai ninima adole ima. Na o Yonada:ne da wadela:le hamoi galea, Iulimi igi amoga olelema. Be Isala:ili fi dunu eno da wadela:le hamoi galea, Damimi igi amoga olelema.” Amo adoba:su hamobeba:le, ilia Isala:ili dunu enoga hame, be Solo amola Yonada:ne ela fawane wadela:le hamoi ba:i. 42 Amalalu, Solo da amane sia:i, “Defea! Na o Yonada:ne ania galebeyale adoba:ma.” Amane hamone ba:loba, Yonada:ne hi da wadela:le hamoi ba:i. 43 Amalalu, Solo da Yonada:nema adole ba:i, “Nagofe! Dia abuli hamoi!”
Yonada:ne bu adole i, “Na da agime hano fonobahadi fawane mai. Na da wea! Na da bogomusa: momagele lela!”
44 Solo da ema amane sia:i, “Ninia da di medole legemu! Be ninia da di hame medole legesea, Gode da na fane legemu da defea!”
45 Be Isala:ili dunu ilia da Soloma amane sia:i, “Yonada:ne da Isala:ili dunu ilia Filisidini dunuma hasalima:ne, logo noga:le doasi. Amaiba:le, e medole legemu da defea hame. Ninia da Esalalalusu Gode Ea Dioba:le gasa bagade ilegele sia:sa. E da dialuma hinabo afae hamedafa fisimu. Ea wali eso hamobe, e da Gode Ea fidibiba:le fawane hamoi.” Amaiba:le, Isala:ili dunu da e gaga:iba:le, Yonada:ne da hame medole legei ba:i. 46 Amalu fa:no, Solo da Filisidini dunuma sefasilalu yolesili, ilia da ilia sogedafa amoga buhagi.
Solo da Isala:ili Soge Ouligisu amola ea Sosogo Fi ilia Hou
47 Solo da Isala:ili fi ilia hina bagade ilegei amo fa:no e da ea ha lai huluane ilima gegenanu. Ea ha lai da Moua:be fi, A:mone fi, Idome fi, Souba hina bagade amola Filisidini hina bagade. 48 E da mae beda:ne, nimi bagadewane gegei. A:malege dunu da gasa bagade, be Solo da amo fi amola hasali. Dunu bagohame da Isala:ili dunuma doagala:musa: misi, be Solo da ea fi dunu gaga:i.
49 Solo egefelalia dio da Yonada:ne, Isifi amola Ma:lagisua. Ea uda mano magobo lalelegei da Milabe, amola fa:no lalelegei mano da Miga:le. 50 Ea uda dio da Ahinoua:me (Ahima:ia:se ea idiwi). Ea dadi gagui dunu ouligisu dunu da ea gawia A:bena (Solo ea ayama Ne amo egefe) galu. 51 Solo ea ada Gisa amola A:bena ea ada Ne, ela da A:ibele egefela. 52 Eso huluane e da esalea, Solo da Filisidini dunuma gegesu bagadewane ba:i. E da habogala gasa bagade amola hame beda:su dunu ba:loba, e da amo dunu ea dadi gagui hamoma:ne ilegesu.

*14:33: Mui 9:4; Gobele Salasu 7:26-27; 17:10-14;19:26; Mousese ea Malasu 12:16; 12:23; 15:23

14:41: Idisu 27:21; 1 Sa:miuele 28:6