28
Fa:no, eso enoga Filisidini dunu ilia da Isala:ili fi ilima gegemusa:, dadi gagui dunu gilisi. Amola A:igise da Da:ibidima amane sia:i, “Dafawane! Di amola dia dunu da namagale Isala:ili dunuma gegemu.”
Da:ibidi da amane sia:i, “Ma! Dafawane! Na da dia hawa: hamosu dunu. Amola di da na hamobe di siga disu ba:mu.”
A:igise da amane sia:i, “Defea! Na da di na da:i gaga:su dunu hamomu.”
Solo da Bosa:ga:su Udama Adole Ba:i
* 1 Sa:miuele 25:1; Gobele Salasu 20:27; Mousese ea Malasu 18:10-11;Sa:miuele da bogoi dagoi amola Isala:ili dunu ilia bogoi didigia:lalu amola hina: moilaidafa La:ima amoga uli dogoi. Solo da wadela:i ba:la:lusu dunu, gesami dasu amola bosa:ga:su uda amola dunu amo Isala:ili sogega sefasi dagoi ba:i. Filisidini dadi gagui dunu da mogodigili asili amola Siouneme moilai gadenene wa:i fi esalu. Solo da Isala:ili dadi gagui dunu gilisili, Giliboua Goumia awalia wa:i fi esalu. Solo da Filisidini dadi gagui gilisibi ba:loba, e da baligili beda:i galu.
Idisu 27:21Amaiba:le, e da Hina Godema adi hamoma:bela:le adole ba:i. Be Hina Gode da ema golaia ba:su amola Iulimi amola Damimi amoga amola balofede dunu ilia sia: amoga dabe hame adole i. Amalalu, Solo da ea eagene ouligisu dunuma amane sia:i, “Bosa:ga:su uda afae nagili hogolesima. Amalalu na da ema adole ba:la masunu.”
Ilia da ema amane adole i, “Bosa:ga:su uda da Enedo moilaiga esala.”
Amaiba:le, Solo da enoga e dawa:digisa:besa:le, hina: da:i afadenei. E abula eno salawane, gasibi galu e amola dunu aduna eno, amo uda ba:la asi. E amo udama amane sia:i, “Bogoi a:silibuma adole ba:lalu, hobea misunu hou nama olelema. Dunu ea dio na sia:mu, amo ea a:silibu misa:ne sia:ma.”
Bosa:ga:su uda da Soloma bu adole i, “Dia da abuliba:le na bogosu logo fodosala:? Di da hina bagade Solo ea hamobe hame dawa:sala:? E da ba:la:lusu dunu amola bosa:ga:su dunu amola uda huluane Isala:ili sogega sefasi dagoi.” 10 Amalalu, Solo da dafawanedafa sia: amane ilegei, “Esalebe Hina Gode amo Ea Dioba:le, di da amo hou hamosea, se iasu hamedafa ba:mu, amo na da ilegesa.”
11 Uda da bu adole ba:i, “Na da di ba:ma:ne, nowa bogoi dunu amo misa:ne sia:ma:bela:?” Solo da adole i, “Sa:miuele!”
12 Be uda da Sa:miuele manebe ba:beba:le, a:a:ia gusa:nu, Soloma amane sia:i, “Di da abuliba:le nama ogogobela:? Di da hina bagade Solofa galu galebe!”
13 Hina bagade Solo da ema amane sia:i, “Mae beda:ma! Di da adi ba:sala:?”
Uda da bu adole i, “Na da a:silibu osoba gudunini heda:lebe ba:sa!”
14 E bu adole ba:i, “Amo da adi agoane ba:sala:?”
Uda da amane sia:i, “Amo da dunu da:i hamoi agoai heda:lebe.” “E da abula amoga idinigi galebe.” Amalalu, Solo da amo bogoi a:silibu da Sa:miuele galebeya dawa:digi. Amola e da ema nodomusa:, osoba begudui.
15 Sa:miuele da Soloma amane sia:i, “Dia da abuliba:le na didilisibala:? Dia da abuliba:le na buhagima:ne hamobela:?”
Solo da bu adole i, “Bidi hamosu bagade da nama doaga:i dagoi. Filisidini dunu da nama gegenana amola Gode da na yolesi dagoi. E da nama golaia amola balofede dunumadi na adole ba:su amo nama dabe hame adole iaha. Amaiba:le, na da dima wele sia:na misi. Di da nama, na hamomu liligi olelema!”
16 Sa:miuele da amane sia:i, “Hina Gode da di yolesili, bu dimawane ha lai dagoi. Amaiba:le, di da abuliba:le na misa:ne wele sia:bela:? 17  1 Sa:miuele 15:28Hina Gode da na lafidili dima olelei liligi amo hamoi dagoi. E da dia hina bagade hou amo dima fadegale, Da:ibidima i dagoi. 18  § 1 Sa:miuele 15:3-9Di da Hina Gode Ea sia:i amo mae nabawane, A:malege dunu amola ilia liligi huluane wadela:ma:nedafa hame hamoi. Hina Gode Ea wali dima hamobe amo ea bai da goea. 19 E da di amola Isala:ili fi amo ali Filisidini dunu ilia lobo da:iya imunu. Aya eso, di amola diagofelali da nama gilisimu. Amola Hina Gode da Isala:ili dadi gagui wa:i amo Filisidini dunu ilia lobo da:iya imunu.”
20 Amogalu, hedolowane Solo da osoba gala:la sa:ili, mogosusuli dialebe ba:i. E da Sa:miuele ea sia:beba:le baligili beda:i galu. E da amo esoha amola gasia ha:i hame maiba:le, gasa hame ba:i. 21 Uda da ema asili, e da baligili beda:i amo ba:beba:le, e amane sia:i, “Dafawane, Hina! Na da dia adole ba:i amo hamobeba:le, na esalusu gadenenewane udidimu agoai ba:i. 22 Dafawane, wali na dima adoleba:be amo dia hamoma. Na da digili ha:i manu hamoma:ne sia:ma. Di da bu gasa lama:ne, ha:i manu da defea.” 23 Solo da ha:i hame manu sia:i. Be ea eagene ouligisu dunu da e ha:i moma:ne logei. E da ouesalu, amalalu ilia sia: nababeba:le, osoba dialu wa:legadole, dia heda:su fafai amoga fila heda:i. 24 Uda da hedolowane bulamagau mano (amo da sefe fima:ne, e da diasu ganodini ha:i manu iasu) amo fane legei. E da agi lale, hahamonanu, yisidi mae salawane gobei. 25 E da amo ha:i manu Solo amola ea ouligisu dunu ilia moma:ne, ilia midadi ligisi. Amalu, ilia da amo mai. Amola ilia amo gasia yolesili asi.

*28:3: 1 Sa:miuele 25:1; Gobele Salasu 20:27; Mousese ea Malasu 18:10-11;

28:6: Idisu 27:21

28:17: 1 Sa:miuele 15:28

§28:18: 1 Sa:miuele 15:3-9