27
Da:ibidi Da Filisidini Dunu Gilisili Esalu
Da:ibidi da hisu amane sia:i, “Eso afae enoga Solo da na fane legemu. Na hamomu noga:idafa da Filisidini dunu ilia sogega hobeale masunu. Amasea, Solo da Isala:ili soge ganodini na hogolalu yolesimu, amola na da gaga:i dagoi ba:mu.
Amaiba:le, Da:ibidi ea 600 dadi gagui dunu ilia da amo galuwane Ga:de moilaia hina bagade A:igise (Ma:ioge egefe) ema asi. Da:ibidi, ea dunu amola ilia sosogo fi huluane da Ga:de moilaiga ha:ini fi. Da:ibidi da ea uda aduna amo Ahinoua:me, (Yeselielega fi uda) amola Gamele amoga misi uda A:biga:ile, Na:iba:le ea didalo, amo ela oule asi. Solo da Da:ibidi Ga:de moilai bai bagadega hobea:i nababeba:le, e da Da:ibidi hogolalu yolesi.
Da:ibidi da A:igisema amane sia:i, “Di da na sama galea, na amo ganodini esalumusa: moilai fonobahadi nama ima. Na da ani moilai bai bagade amo ganodini esalumu da hamedei galebe.” Amaiba:le, A:igise da Sigala:ge moilai ema i. Amohaganini, Yuda hina bagade dunu ilia da gebewane Sigala:ge moilai bai bagade gagulala. Da:ibidi da Filisidini soge amo ganodini oubi 16 agoane esalu.
Amo esoga, Da:ibidi amola ea gegesu dunu ilia da Gisie, Gesi amola A:malege fi dunu (amo da amo soge ganodini gebewane esalu) ilima doagagala:lu. E da ilia sogega doagagala:lu asili, Sie soge baligili, Idibidi sogega doaga:su. E da dunu amola uda huluane fane lelegele dagole, amalu ilia sibi, bulamagau, dougi, ga:mele amola abula amolawane sasamogene gaguli asi. Amalu e da A:igisema buhagisu. 10 Amalalu, A:igise da ema adole boba:lusu, “Di da waha habidili doagala:la asibala:?” Amola Da:ibidi da ema e da Yuda ga (south) sogega o Yilamiele fi ilia sogega o Ginaide fi ilia esalebe sogega doagala:musa: asi, amo bu adole iasu. 11 Da:ibidi ea hou da, e da dunu amola uda huluanedafa fane lelegelalusu. Amalalu, dunu asili, Ga:de fi ilima Da:ibidi ea houdafa hamoi olelemu da hamedafa galu. Da:ibidi da Ga:de sogega esaloba, amo hou gebewane hamonanusu. 12 Be A:igise da Da:ibidi ea hou da moloidafa dawa:beba:le, hisu amane sia:i, “Hina: dunu fi Isala:ili ilia da Da:ibidi bagadewane higabeba:le, e da eso huluane na hawa: hamosa gebewane esalumu.”