26
Da:ibidi da Bu Solo Fane Legemu Logo Ba:i be Hame Fai
* Gesami Hea:su 54 Dialuma Sia:Sife dunu oda da Gibiaga Soloma misini amola Da:ibidi da Ha:sila Goumi (Yuda hafoga:i soge bega:) amoga wamoaligili esala, amo olelei. Solo da bisili, Isala:ili dadi gagui noga:idafa 3,000 agoane oule asili, Sife hafoga:i soge amoga Da:ibidi hogola asi. Ilia Ha:sila Goumi logoa awalia asi esalu. Da:ibidi da gebewane hafoga:i soge amogai esaloba, Solo da e hogola misi, amo dawa:digi. Amaiba:le, Da:ibidi da desega ahoasu dunu asunasili, ilia da ba:loba, Solo da dafawane amoga esalebe ba:i.
E da amogalu hedolowane asili, Solo amola ea dadi gagui ouligisu bisilua, A:bena (Ne egefe) ili dialebe amo ba:i. Solo da wa:i fia dogoa amoi golai dialoba, amola ea dadi gagui dunu da e sisiga:le didalai dialebe ba:i.
Amalalu, Da:ibidi da A:himelege (Hidaide dunu) amola Youa:be ea eya Abisia:i (ela ame da Selouaia) elama amane adole ba:i, “Aliga afae da nowa da ani Solo ea wa:i fia amoga masa:bela:?” Abisia:i da, “Na masunu!” e amane sia:i.
Amaiba:le, amogala gasia, Da:ibidi amola Abisia:i ela da Solo awali fia golili sa:ili ba:loba, Solo da mogoadafa golai dialebe ba:i. Solo ea goge agei dialuma bega: bugisili dialebe ba:i. A:bena amola ea dadi gagui dunu da Solo sisiga:le golaigia:i dialebe ba:i.
Abisia:i da Da:ibidima amane sia:i, “Gode da dia ha lai dunu wali gasia dia lobo da:iya iasi. Wali, na da dia sia:sea, hina: goge agei amoga hina: sone badofale osobola gadenesimu. Na da adunane hame somu!”
Be Da:ibidi da amane sia:i, “Di da ema se maedafa ima:ma. Hina Gode da nowa da ea ilegei hina bagade ema se iasea, amo dunuma Hina Gode da dafawane se bagade imunu.” 10 Da:ibidi da eno sia:i, “Esalebe Hina Gode amo Ea Dioba:le, na dawa:, Solo ea bogosudafa eso da doaga:sea o e da gegesu ganodini fane legei dagoi ba:sea, Hina Gode Hifawane da e fane legei dagoi ba:mu. 11  1 Sa:miuele 24:26Hina Gode Ea ilegei hina bagade dunu ema se ima:ne sia:mu na da higamu! Ania da Solo ea goge agei amola hano nasu faigelei lale, gaguli ahoa:di.” 12 Amalalu, Da:ibidi da Solo ea goge agei amola hano nasu ganagu hina: dialuma bega: dialu amo lale, e amola Abisia:i ela da asi. Hina Gode da Solo amola ea dunuma nabunini golama:ne ilima i, amaiba:le ilia da nabunini golagia:iba:le, dunu afaega da wa:legadole elea amo hamobe hame nabi amola hame ba:i.
13 Amalu Da:ibidi da na:iyado fago amo degele na:iyado agolo bia gadodafa e famu hamedeia gado aligili, Solo ea dadi gagui amola A:bena ilima amane wele sia:i,
14 “A:bena! Dia da na sia: nababela:?”
A:bena da amane sia:i, “Gomo da nowa hina bagade nedigima:ne wele sia:bela:?”
15 Da:ibidi da amane sia:i, “A:bena, di da Isala:ili ganodini ouligisu bagade dunu. Amaiba:le, di da abuliba:le di hina bagade amo dia hame gaga:bela:? Wahawane dunu enoga da dia awalia wa:i fia gogai di ouligisu, go fane legemusa: misi galu. 16 A:bena! Di da dia hawa: hamosu afae giadofai dagoi. Na da Esalebe Hina Gode Ea Dioba:le ilegesa. Dilia huluane bogoma:ne fofada:mu da defea. Bai dilia hina amo Hina Gode da hina bagade ilegei, amo dilia da noga:le hame gaga:i. Ba:ma! Hina bagade ea goge agei da habila:? Ea hano buni ganagu hina: dialuma bega: dialu, amo da habila:?”
17 Solo da amo sia:i da Da:ibidi ea sia: galebeyale dawa:i. E amane adole ba:i, “Da:ibidi! Nagofe! Amo da dila:?”
“Ma! Hina bagade!” Da:ibidi da adole i. 18 Amola e da eno amane sisia:asi, “Hina! Abuliba:le di da na, dia hawa: hamosu dunu amo sefasisala:? Na da adi hamobela:? Na da adi wadela:i hou hamobela:? 19 Hina noga:idafa! Na sia:be amo nabima! Di da Hina Gode Ea sia: nababeba:le, nama ha lai hamoi galeawane, Ema gobele salasu hamosea, E da Ea asigi dawa:su afadenemu. Be osobo bagade dunu ilia sia: nababeba:le, di da nama ha lai hamoi galea, Hina Gode da ilima gogosele gagabusu ilima aligimu da defea. Bai ilia hamoiba:le, na da Hina Gode Ea sogega sefasi dagoi ba:sa. Amola na da ga soge amo ganodini ogogosu ‘gode’, ilima nodone sia:ne gadosu logo fawane ba:sa. 20 Ga sogega Hina Godema afafai dagoi amoga na fane legemu logo mae doasima. Na da hamedei dede agoane gala. Isala:ili hina bagade da abuliba:le na fane legema:ne mahabela:? E da abuliba:le, ilia soge sio awela ahoabe amo defele, na awela ahoabela:?”
21 Solo da bu adole i, “Dafawane! Na da wadela:le hamoi dagoi. Da:ibidi! Nagofe! Buhagima! Na da dima se bu hame imunu. Bai di da wali gasia na esalusu gaga:i dagoi. Na da gagaoui agoane hamoi dagoi! Na da wadela:idafa hou hamoi dagoi.”
22 Da:ibidi da bu adole i, “Hina noga:idafa! Dia goge agei da goea! Dia dunu afaega amo lala misa:ne sia:ma. 23 Hina Gode da nowa amo da mae yolesili, moloidafa hou hamosea, ema bidi noga:i iaha. E da wali eso di na lobo da:iya iasi, be E da di hina bagade ilegeiba:le, na da dima se hame i. 24 Na da wali eso dima asigiba:le, di hame fuga:i, amo defele Hina Gode da nama amanewane hamomu amola nama bidi hamosu huluane amoga gaga:mu da defea.”
25 Solo da Da:ibidima amane sia:i, “Nagofe! Gode da dima hahawane dogolegele hamomu da defea! Di da dia hamomu huluane amo ganodini didili hamomu.”
Amaiba:le, Da:ibidi da yolesili asi, amola Solo da hi diasuga buhagi.

*26:1: Gesami Hea:su 54 Dialuma Sia:

26:11: 1 Sa:miuele 24:26